Weleda získala certifikáciu B Corp

Weleda sa už 100 rokov venuje prírode a spoločnosti. Medzinárodná nezisková organizácia B Lab teraz potvrdila, že vďaka našej firemnej kultúre robíme svet lepším aj my.

Kto je B Lab a čo je to B Corp?

Podnikanie ako posolstvo spoločného dobra – to je základná vízia B Lab. Táto nezisková organizácia bola založená v roku 2006 v USA a certifikuje ziskové spoločnosti pod značkou B Corporations (skrátene B Corps). Písmeno „B“ je odvodené od anglického slova „beneficial“ a predstavuje prínos pre spoločnosť a životné prostredie, ktorý tieto podniky spĺňajú. Členovia celosvetovej komunity B Corp dnes spoločne pracujú na tom, aby sa naša planéta stala lepším miestom. A ako to robia? Tým, že podrobujú podnikateľské postupy skúške – záujemcovia z radov podnikov musia prejsť nekompromisným certifikačným procesom podľa prísnych kritérií: Akými hodnotami sa riadi, pokiaľ ide o štýl riadenia? Aké práva majú jeho zamestnanci? Aký je jeho vplyv na životné prostredie, spoločnosť a zákazníkov? Spoločnosť s certifikovaným statusom B Corp spĺňa najvyššie štandardy overeného sociálneho a enviromentálneho  správania sa a vyvažuje zisk a účel.

Ciele a hodnoty celosvetového hnutia

B Lab združuje spoločnosti, ktoré sa usilujú o jednotný cieľ: vybudovať inkluzívnejšiu a udržateľnejšiu ekonomiku pre všetkých.

„Usilovať sa o spoločné dobro je zmena paradigmy,“ vysvetľuje Dr. Stefan Siemer, vedúci oddelenia udržateľnosti spoločnosti Weleda. „Zisk zostáva dôležitým cieľom, ale nikdy ho nesmieme dosiahnuť na úkor ľudí, zvierat alebo životného prostredia.“

B Corporations sa zaviazali k dlhodobému procesu neustáleho zlepšovania: každé tri roky sa musia znovu certifikovať a spĺňať stále náročnejšie štandardy. Cieľom nie je byť menej zlý, ale prostredníctvom príkladných obchodných praktík robiť viac dobrého pre ľudí a životné prostredie. B Corporations sú definované ako sociálne podniky, využívajúce svoje zisky na vytváranie pridanej hodnoty pre spoločnosť.

Ako sa spoločnosti stávajú certifikovanými B Corps?

Na získanie certifikácie B Corp spoločnosti s organizáciou B Lab spolupracujú na hodnotení svojho podnikania do posledného detailu. Jadrom procesu je takzvaný B Impact Assessment (hodnotenie dopadu). Tento nástroj meria, ako obchodné rozhodnutie ovplyvňuje všetky zúčastnené strany – akcionárov, zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov. Výsledok hodnotenia vplyvu vyšší ako 80 bodov umožňuje spoločnosti urobiť ďalší krok k certifikácii. Kľúčovú úlohu zohráva právna zodpovednosť: napríklad v prípade spoločnosti Weleda je uznesením vlastníkov snaha o spoločné dobro a ekologickú pohodu zakotvená vo firemných stanovách. Certifikované spoločnosti podporujú hnutie B Corp ročným certifikačným poplatkom, podpisujú B Corp Deklaráciu vzájomnej závislosti a súhlasia s podmienkami dohody. Náš pozitívny vplyv je podporený transparentnosťou: podrobná hodnotiaca správa je verejnosti k dispozícii na adrese

https://bcorporation.net/directory/weleda-a-g-group.

Certifikácia B Corp oceňuje spoločnosti, ktoré fungujú zodpovedne, ekologicky udržateľne a sociálne spravodlivo.
Dr. Stefan Siemer, vedúci oddelenia udržateľnosti

Čo znamená táto certifikácia pre spoločnosť Weleda

 

Vždy sme sa snažili o udržateľnosť

Ako účelovo zameraná spoločnosť sa usilujeme o budúcnosť, ktorá je sociálne spravodlivá a udržateľná z hľadiska životného prostredia. Naše prostriedky investujeme v etických bankách. B Lab chváli našu certifikovanú prírodnú kozmetiku a férové ​​vzťahy, ktoré budujeme s našimi partnermi. Získanie certifikácie B Corp pre nás bolo ďalším logickým krokom, ako ešte efektívnejšie uplatňovať naše hodnoty v praxi. Namiesto mnohých jednotlivých opatrení, ktorými sme sa riadili v minulosti, sme teraz zahájili ambiciózny komplexný program ochrany klímy. Do konca roku 2021 chceme byť priemerne klimaticky neutrálni. Spočiatku sa naše úsilie zameriava na naše budovy, výrobné zariadenia a vozový park. Od roku 2022 budeme zlepšovať ekologické vlastnosti všetkých výrobkov Weleda. To zahŕňa hľadanie inovatívnych riešení pre dopravu, dodávateľské reťazce, poľnohospodárske pestovanie surovín a obalové materiály vrátane výroby a likvidácie. Do roku 2025 chceme výrazne znížiť našu finančnú uhlíkovú stopu aj dopad našich výrobkov na životné prostredie počas ich používania (napríklad zamedzením používania horúcej vody). V rámci nášho programu One Percent investujeme do boja proti zmene klímy, na zlepšovanie stavu pôdy a ochranu biologickej rozmanitosti.

Náš záväzok voči globálnej komunite

Ako súčasť komunity B Corp chceme byť aktívnym vzorom a ísť príkladom. To zahŕňa aj otvorené zdieľanie našich skúseností s celým hnutím B Corp. Ponúkame rady a podporu ostatným vedúcim pracovníkom firiem, ktorí majú záujem o certifikáciu. Prostredníctvom prednášok, workshopov a interných pracovných skupín prispievame svojimi poznatkami a skúsenosťami. Dôležitá je tiež propagácia na politickej úrovni, preto sa aktívne snažíme o dialóg s osobami s rozhodovacou právomocou. „Všetci poznáme najdôležitejšie problémy udržateľnosti tohto sveta,“ podotýka Stefan Siemer. „Ako celosvetové hnutie B Corporations ukazuje, že finančné, sociálne a environmentálne ciele možno dosiahnuť súčasne a že sú vzájomne výhodné.“

Fakty a míľniky

200000
hektárov pôdy
16
miliónov ton uhlíka
225
miliónov litrov vody

Fakty a míľniky

  • Nezisková organizácia B Lab bola založená v USA roku 2006.
  • V súčasnosti je na svete viac ako 4 000 certifikovaných spoločností B Corporations, ktoré zastupujú viac ako 150 priemyselných odvetví v 77 krajinách.
  • Medzinárodnými značkami s certifikáciou B Corp sú napríklad Patagonia, Fairphone, Hootsuite a Ben & Jerry's.
  • Celosvetové hnutie B Corp tiež spolupracuje s mestami na presadzovaní pozitívnych zmien prostredníctvom iniciatívy Cities Can B. Tá má spoločné projekty s Edinburghom, Cordobou, Barcelonou, Santiagom, Mendozou, Rio de Janeirom, Córdobou a Asunciónom.
  • Od roku 2020 ochránili spoločnosti B Corps na celom svete 200 000 hektárov pôdy, kompenzovali 16 miliónov ton uhlíka a ušetrili 225 miliónov litrov vody.
  • Od roku 2015 dohliada B Lab Europe na rastúcu sieť viac ako 400 certifikovaných B Corporations v deviatich krajinách kontinentálnej Európy, vrátane Francúzska, Dánska, Talianska a Španielska.
Viac informácií: