Zásady ochrany osobných údajov

 

A. Zásady ochrany osobných údajov

Ďakujeme vám za návštevu našich webových stránok. Dodržiavanie zákonných ustanovení, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, je pre nás zvlášť dôležité. Cieľom týchto zásad je informovať vás ako používateľa našich webových stránok o povahe, rozsahu a účele spracovania osobných údajov a tiež o vašich právach, ak ste subjektom údajov v zmysle čl. 4 ods. 1 nariadenia EÚ č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len „ GDPR"). Nasledujúce zásady už zohľadňujú nový vývoj v súlade s GDPR, ktoré nadobúda účinnosť dňa 25. 5. 2018.

 • 1. Správca

Túto webovú stránku a ponúkané služby prevádzkuje spoločnosť

WELEDA, spol. s r.o., so sídlom Praha 5, Lidická 336/28, PSČ: 150 00, IČO: 41195078, DIČ: CZ41195078 podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom WELEDA spol. s r.o., organizačná zložka, sídlo organizačnej zložky Dúbravčická 1/3600, 841 02, Bratislava, IČO: 36060909, IČ DPH: SK2020280636 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka: 913/B (ďalej len „WELEDA")

Tel.: +421 905 815 829 E-mail: info@weleda.sk Webová stránka: www.weleda.sk

 • 2. Všeobecné informácie

Webové stránky sú vyvinuté tak, aby sme zaistili, že zbierame čo najmenej vašich údajov. V zásade je možné navštíviť naše webové stránky bez toho, aby ste museli zadávať akékoľvek vaše osobné údaje. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné iba vtedy, pokiaľ sa rozhodnete používať určité služby (napr. pomocou kontaktného formulára). Pritom vždy zaistíme, že spracovávame vaše osobné údaje v súlade s relevantným právnym základom alebo na základe vášho súhlasu). Dodržujeme ustanovenia GDPR účinné od 25. 5. 2018 a ďalej príslušné vnútroštátne právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov.

 • 3. Definície

V súlade s GDPR pojmy použité v týchto zásadách majú nasledujúci význam:

osobnými údajmi" sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len „ subjekt údajov"); identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby;

spracovaním" sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ktoré sa vykonávajú s pomocou či bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nazretie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie;

obmedzením spracovania" je označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedzenia ich spracovania v budúcnosti;

pseudonymizáciou" je spracovanie osobných údajov tak, že už nemôžu byť priradené konkrétnemu subjektu údajov bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa tieto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia, aby sa zaistilo, že nebudú priradené identifikovanej či identifikovateľnej fyzickej osobe;

správcom" je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky tohto spracovania určené právom Únie či členského štátu, môže toto právo určiť dotknutého správcu alebo zvláštne kritériá pre jeho určenie;

spracovateľom" je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracováva osobné údaje pre správcu;

príjemcom" je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorým sa osobné údaje poskytnú, či už ide o tretiu stranu, alebo nie. Avšak orgány verejnej moci, ktoré môžu získavať osobné údaje v rámci zvláštneho vyšetrovania v súlade s právom členského štátu, sa za príjemcu nepovažujú; spracovanie týchto osobných údajov týmito orgánmi verejnej moci musí byť v súlade s použiteľnými pravidlami ochrany údajov pre dané účely spracovania;

treťou stranou" sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý nie je subjektom údajov, správcom, spracovateľom ani osobou priamo podliehajúcou správcovi alebo spracovateľovi, ktorá je oprávnená na spracovanie osobných údajov;

„súhlasom" subjektu údajov je akýkoľvek slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým subjekt údajov dáva vyhlásením či iným zjavným potvrdením svoje povolenie na spracovanie svojich osobných údajov;

 • 4. Súhlas

Pri návšteve našich webových stránok občas zhromažďujeme určité osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Vyžadujeme váš súhlas, aby sme tak mohli robiť. Toto sa deje v prvom rade v našom dialógovom a servisnom priestore, konkrétne v prípade, že je kontakt vykonaný prostredníctvom kontaktného formulára, objedná sa newsletter, vykonajú sa rezervácie termínov pri používaní našich služieb.

Vyhlásenie o súhlase

Použitím formulárov, ktoré poskytujeme, súhlasíte s tým, aby sme zhromaždili osobné údaje, ktoré nám poskytnete a spracovávali ich, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Tento súhlas môžete odvolať kedykoľvek s účinkom do budúcnosti, a to poskytnutím príslušného vyhlásenia. Vezmite, prosím, na vedomie, že už nie je možné používať službu bez vášho súhlasu. Ak chcete odvolať súhlas, použite vyššie uvedené spôsoby kontaktu (v tomto prípade, prosím, uveďte svoje meno, e-mail a poštovú adresu).

 • 5. Účel a právny základ spracovania osobných údajov

Spracovávame osobné údaje vyžadované na legitimizáciu, vykonanie alebo spracovanie našej ponuky služieb podľa článku 6 ods. 1b GDPR ako náš právny základ. Pokiaľ používame externých poskytovateľov služieb ako súčasť zadaného spracovania osobných údajov, právny základ na spracovanie je článok 28 GDPR.

Osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame výhradne na nasledujúce účely:

| Účel spracovania osobných údajov | Právny základ spracovania osobných údajov (prečo sa spracovanie osobných údajov požaduje) | | --- | --- | | pokiaľ sa vykoná kontakt a pre súvisiacu korešpondenciu | na základe vášho súhlasu | | riešenie vašej žiadosti a poskytnutie s tým súvisiacich ďalších odporúčaní, ktoré požadujete | na základe vášho súhlasu | | zasielanie našich newsletterov | na základe vášho súhlasu | | na zaistenie toho, že vám naše webové stránky budeme prezentovať čo najefektívnejšie a najzaujímavejšie (napr. pomocou anonymizovaného hodnotenia) | na základe nášho oprávneného záujmu | | pre technickú realizáciu našich služieb | na základe nášho oprávneného záujmu | | registrácia Weleda používateľa; účasť na hodnotení produktov | na základe vášho súhlasu | | účasť na súťažiach | na základe vášho súhlasu || pre poskytnutie našich služieb (nákup na internetovom obchode weleda.sk | pre splnenie zmluvy | | po poskytnutí našich služieb (nákup na internetovom obchode weleda.sk | na základe nášho oprávneného záujmu | | zasielanie obchodných oznámení našim zákazníkom | na základe nášho oprávneného záujmu | |

 • 6. Zhromažďované a spracovávané osobné údaje

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame iba vtedy, pokiaľ nám ich voľne poskytnete s vaším vedomím, napr. vyplnením formulárov alebo zaslaním e-mailov.

Toto sa týka nasledujúcich osobných údajov (v uvedenej podobe/forme):

Všeobecné kontaktné údaje:

 • Spôsob oslovenia
 • Krstné meno*
 • Priezvisko*
 • Telefón*
 • E-mail*
 • Ulica*
 • Číslo domu*
 • PSČ*
 • Mesto*
 • Žiadosť
 • Správa

Weleda newsletter:

 • Spôsob oslovenia
 • Krstné meno*
 • Priezvisko*
 • E-mail*

Používateľský účet Weleda:

 • Spôsob oslovenia
 • Krstné meno*
 • Priezvisko*
 • E-mail*
 • Heslo*
 • Telefónne číslo*

Osobné údaje, ktoré poskytnete a ich obsah, zostanú výlučne u nás a našich pridružených spoločností. Vaše údaje uchovávame a spracovávame iba s cieľom uvedeným v kapitole 5 týchto zásad. Každé použitie nad rámec stanoveného účelu vyžaduje váš výslovný súhlas. To isté platí pre odovzdanie a prenos vašich údajov tretím osobám.

 • 7. Všeobecné protokolové súbory

Dáta pripojenia pre opytovací počítač (IP adresa), ktoré z našich stránok navštívite, dátum a čas trvania návštevy, identifikačné dáta prehľadávača a použitý typ operačného systému, webovú stránku, z ktorej nás navštevujete a úspešný prístup dočasne zaznamenáva webový server v protokolových súboroch (súbory protokolu). Technická správa webových stránok a anonymné zhromažďovanie štatistík umožňuje vyhodnotenie prístupu k službe Weleda a vyhodnotenie zamerané na zlepšenie ochrany údajov a bezpečnosti dát v našej spoločnosti, aby sa nakoniec zaistila optimálna úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracovávame.

Údaje o súbore protokolu servera sú uložené oddelene od všetkých osobných údajov, ktoré zadáte, počas 12 mesiacov na analytické účely, kým sa vymažú.

 • 8. Cookies

Používame cookies a podobné technológie, aby sme vám mohli ponúknuť personalizovaný on-line zážitok. Iné informácie o tom, ako spoločnosť Weleda používa súbory cookie a podobné technológie, nájdete v https://www.weleda.sk/cookies

 • 9. Newsletter

Pokiaľ sa zaregistrujete na odber e-mailového newsletteru, Weleda vyžaduje váš spôsob oslovenia, krstné meno, priezvisko a e-mailovú adresu, na ktorú by sa mal zaslať newsletter. Všetky ďalšie informácie sa poskytujú dobrovoľne a slúžia na osobné vybavovanie a personalizáciu spravodajcu a odpovede na otázky na e-mailovej adrese.

Pokiaľ sa zaregistrujete na odber newsletteru na tejto webovej stránke, spoločnosť Weleda použije údaje, ktoré zadáte výhradne na tento účel, alebo vás informuje o relevantných okolnostiach týkajúcich sa tejto služby alebo jej registrácie. Spoločnosť Weleda odovzdáva tieto údaje poskytovateľovi tretej strany APSIS na správu a implementáciu poštových správ. Spoločnosť Weleda uzavrela dohodu o postupe pri spracovaní zákazky s APSIS, poskytovateľom e-mailového marketingu. To zaisťuje, že uvedený poskytovateľ služieb spĺňa prísne podmienky nemeckého zákona o ochrane osobných údajov vo všetkých aspektoch pri správe a vykonávaní zasielania newsletterov. To tiež zaisťuje, že sú vaše dáta uložené iba v EÚ s vysokým stupňom ochrany. Vaše dáta nie sú uložené na serveroch mimo EÚ.

Platná e-mailová adresa sa vyžaduje na zasielanie newsletteru. Uloží sa tiež IP adresa, ktorú používate na registráciu na odber newsletteru a dátum tejto registrácie. Tieto údaje slúžia ako dôkaz Weledy v prípade zneužitia, pokiaľ je pre newsletter zaregistrovaná neznáma e-mailová adresa. Aby sme tiež zaistili, že e-mailovú adresu nezaslala tretia strana neoprávnene do mailingového zoznamu Weleda, postupuje Weleda podľa postupu „double opt-in". V tomto postupe, hneď ako sa zaregistrujete, sa odošle potvrdzovací e-mail na vami zadanú e-mailovú adresu. Až po potvrdení vašej registrácie kliknutím na odkaz v e-maile získate požadovaný e-mailový newsletter. V rámci tohto postupu sa zaznamenáva prihlasovanie na odber newsletteru, doručenie potvrdzovacieho e-mailu a potvrdenie o registrácii.

Môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas s ukladaním údajov, vašej e-mailovej adresy a jej použitím na zasielanie newsletterov s účinkom do budúcnosti. Weleda poskytuje odkaz, ktorý môžete použiť na uvedené odhlásenie, v každom newsletteri. Môžete tiež oznámiť písomne požiadavku na odhlásenie na kontakty uvedené na výtlačku (imprint).

 • 10. Hodnotenie produktov

Môžete tiež hodnotiť kozmetické produkty na tejto webovej stránke. Hodnotenie sa ponechá pod vaším celým krstným menom a prvým písmenom vášho priezviska. Preto musíte použiť vaše krstné meno a priezvisko a váš e-mail na založenie používateľského účtu a/alebo na prihlásenie sa doň. Pseudonym vo forme vášho celého krstného mena a prvého písmena vášho priezviska sa potom vloží ako autor hodnotenia a súvisiace identifikujúce údaje sú známe iba správcovi.

 • 11. Testeri produktov značky Weleda

Pokiaľ budete vybraný/á ako tester produktov značky Weleda, uložíme vašu poštovú adresu a tiež vaše krstné meno priezvisko a e-mailovú adresu a telefónne číslo. Vašu poštovú adresu a telefónne číslo použijeme iba s cieľom zaslania testovaného produktu a vašu e-mailovú adresu na zaslanie dotazníka spokojnosti s produktom.

 • 12. Súťaže

Osobné údaje sa uchovávajú počas trvania súťaže s cieľom odoslať všetky ceny. Po skončení súťaže údaje vymažeme. V niektorých prípadoch údaje poskytujeme externým poskytovateľom služieb, ako sú: GLS s.r.o.

 • 13. Competitions on Facebook

Účastník môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas s ukladaním prostredníctvom office@weleda.sk, a tým ukončiť svoju účasť v súťaži.

Účastník súťaže zároveň súhlasí s tým, že pri príslušných súťažiach je možné fotografiu alebo recenziu, ktoré nahral s celým krstným menom a prvým písmenom svojho priezviska, zverejniť v spojení so súťažou a s akoukoľvek výhrou v súťaži, po našom schválení, na webovej stránke Weledy alebo na facebookovom účte Weledy či na instagramovom účte Weledy. Účastník sám je zodpovedný za súlad so zákonom v súvislosti s nahranými fotografiami, najmä čo sa týka príslušných autorských práv na ne. Spoločnosť Weleda si vyhradzuje právo neschváliť fotografie alebo text s obsahom, ktorý je zjavne nezákonný (tieto fotografie sa na verejnosti nezobrazia a sú vylúčené zo súťaže).

 • 14. Integrácia obsahu a služieb tretích strán

Naša internetová stránka používa obsah a služby tretích strán. Patria sem napríklad mapy a videá poskytované Google Maps a YouTube. IP adresa sa musí preniesť, aby sa zaistilo, že tieto dáta budú prístupné a zobrazené v prehľadávači používateľa. Poskytovatelia služieb (ďalej len „ poskytovatelia tretích strán") preto používajú IP adresu používateľa.

Napriek tomu, že sa snažíme iba o použitie poskytovateľov tretích strán, ktorí vyžadujú iba adresu IP na poskytnutie obsahu, nemáme žiadny vplyv na to, či sa môže uložiť IP adresa. Tento proces sa môže uskutočňovať okrem iného aj na štatistické účely. Pokiaľ zistíme, že sa IP adresa ukladá, budeme vás informovať.

Používanie Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú službu na analýzu od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „ Google").

Služba Google Analytics tiež používa súbory cookie, t. j. textové súbory, ktoré sú uložené v počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie získané cookie týkajúce sa používania tejto webovej stránky sa obvykle prevádzajú na server Google v USA a uložia sa tam.

Anonymizácia IP adresy je aktivovaná na našej webovej stránke, čo znamená, že vaša IP adresa je vopred skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplná IP adresa sa prenesie iba na server Google v USA a skráti sa tam vo výnimočných prípadoch. V týchto výnimočných prípadoch je v súlade s čl. 6 ods. 1 GDPR toto spracovanie založené na našom oprávnenom záujme o štatistickú analýzu správania používateľov na účely optimalizácie a marketingu.

Spoločnosť Google tieto informácie použije v našom účte, aby vyhodnotila vaše používanie webovej stránky, zostavila prehľady o činnostiach na webových stránkach a poskytovala nám ako operátorovi webovej stránky ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a používaním internetu. IP adresa prenášaná vaším prehľadávačom v rámci služby Google Analytics nie je kombinovaná s ďalšími údajmi od spoločnosti Google.

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť použitím príslušného nastavenia vo vašom prehľadávači; upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu údajov vyťažených zo strany cookies v súvislosti s používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) na Googli a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou pluginu dostupného na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Prípadne môžete tiež zastaviť nahrávanie dát službou Google Analytics pomocou toho, čo sa označuje ako ´cookie na odhlásenie´, kliknutím na tlačidlo <a href="javascript:gaOptout()">here</a>. Pokiaľ vymažete cookies v prehľadávači, musíte kliknúť na tento odkaz znovu.

Spoločnosť Google LLC, ktorá má sídlo v USA, je certifikovaná pre rámec ochrany dát v rámci ochrany osobných údajov v USA a EÚ, ktorý zaručuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ.

Iné informácie o tom, ako sa používateľské dáta používajú v Google Analytics, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

Zásady ochrany súkromia Google nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk&gl=sk

Používanie DoubleClick

Táto internetová stránka využíva online marketingový nástroj DoubleClick spoločnosti Google prevádzkovaný spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („DoubleClick").

Spoločnosť DoubleClick používa súbory cookie na umiestnenie relevantných reklám pre používateľov, zlepšenie prehľadov o výkone kampane alebo zabránenie tomu, aby používateľ videl rovnaké reklamy znovu a znovu. Spoločnosť Google používa ID súboru cookie na zaznamenávanie reklám, ktoré sú umiestnené v tom prehľadávači, a preto im môže zabrániť opakovanému zobrazeniu. Spracovanie vychádza z nášho oprávneného záujmu o optimálny marketing nášho webu v súlade s čl. 6 ods. 1f GDPR.

Služba DoubleClick môže tiež používať ID cookie na zaznamenanie známych ako konverzie, ktoré sú prepojené so žiadosťami o reklamy. K tomu dochádza, keď používateľ vidí reklamu DoubleClick a neskôr použije rovnaký prehľadávač na prístup na webové stránky inzerenta a od neho niečo kúpi. Podľa Googlu súbory cookie DoubleClick neobsahujú žiadne osobné údaje.

Vzhľadom na používaný marketingový nástroj váš prehľadávač automaticky vytvára priame spojenie so serverom Google. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie využitie údajov, ktoré sa zhromažďujú pomocou tohto nástroja spoločnosťou Google, a preto vás informujeme o tom, čo vieme: Integrácia systému DoubleClick informuje Google, že ste sa dostali do príslušnej časti našej online prítomnosti alebo klikli na jednu z našich reklám. Pokiaľ ste zaregistrovaní v službe Google, môže Google priradiť návštevu k vášmu účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaní v spoločnosti Google a/alebo ste sa neprihlásili, poskytovateľ môže stále zistiť vašu IP adresu a uložiť ju.

Pokiaľ sa chcete odhlásiť od tohto postupu sledovania, môžete vykonať deaktiváciu cookies na sledovanie konverzií úpravou nastavenia prehľadávača na blokovanie súborov cookie z domény www.googleadservices.com, https://www.google.com/settings/ads. Pokiaľ vymažete súbory cookie, toto nastavenie sa vymaže. Prípadne sa môžete dozvedieť o použití súborov cookie z Digitálnej reklamnej aliancie na adrese www.aboutads.info a zodpovedajúcim spôsobom upravte nastavenie. Nakoniec môžete nastaviť prehľadávač tak, aby ste boli informovaní o používaní súborov cookies a rozhodli sa, či ich chcete prijať jednotlivo, či ich chcete prijať v určitých prípadoch, alebo či ich chcete všeobecne odhlásiť. Pokiaľ odmietnete prijať súbory cookies, funkčnosť našich webových stránok môže byť obmedzená.

Spoločnosť Google LLC, ktorá má sídlo v USA, je certifikovaná pre rámec ochrany dát v rámci ochrany osobných údajov v USA a EÚ, ktorý zaručuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ.

Iné informácie o ochrane osobných údajov týkajúcich sa služby DoubleClick od Google nájdete na nižšie uvedenej webovej stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Používanie Google reCaptcha

Na tejto webovej stránke používame tiež funkciu reCAPTCHA poskytovanú spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („ Google"). Táto funkcia slúži predovšetkým na to, aby rozhodla o tom, či je vstup uskutočnený fyzickou osobou alebo nesprávne pomocou mechanického a automatizovaného spracovania. Služba zahŕňa zaslanie spoločnosti Google IP adresy a všetkých ďalších údajov požadovaných spoločnosťou Google pre službu reCAPTCHA a v súlade s čl. 6 ods. 1f GDPR vychádza z nášho oprávneného záujmu o určenie individuálneho zámeru v činnosti na internete a zabránenie zneužitiu a spamu.

Spoločnosť Google LLC, ktorá má sídlo v USA, je certifikovaná pre rámec ochrany dát v rámci ochrany osobných údajov v USA a EÚ, ktorý zaručuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ.

Iné informácie o službe Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobných údajov Google nájdete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Používanie Google Maps

Na tejto webovej stránke používame tiež Google Maps (API) poskytované spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „ Google"). Google Maps sú webové služby, ktoré zobrazujú interaktívne mapy, aby zobrazovali vizuálne reprezentácie geografických informácií. Táto služba slúži na to, aby vám ukázala našu polohu, a uľahčuje vám sa k nám dostať.

Keď pristupujete k podstránkam obsahujúcim integrované Google Maps, informácie o vašom používaní našej webovej stránky (napríklad IP adresa) sa odosielajú na servery Google v USA a uložia sa tam. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či ste prihlásení do používateľského účtu poskytovaného spoločnosťou Google alebo nemáte používateľský účet. Pokiaľ ste prihlásení do Googlu, vaše dáta sú priamo priradené k vášmu účtu. Pokiaľ si neprajete, aby boli priradené k vášmu profilu Google, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Google ukladá vaše dáta (aj pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení) ako profily využitia a vyhodnocuje ich. Každé také vyhodnotenie vzniká v súlade s čl. 6 ods. 1f GDPR na základe legitímneho záujmu spoločnosti Google o umiestňovanie personalizovanej reklamy, prieskumu trhu a/alebo založených na potrebách svojich webových stránok. Máte právo vzniesť námietky proti vytvoreniu týchto profilov využitia. Ak chcete toto právo uplatniť, musíte sa obrátiť na Google.

Spoločnosť Google LLC, ktorá má sídlo v USA, je certifikovaná pre rámec ochrany dát v rámci ochrany osobných údajov v USA a EÚ, ktorý zaručuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ.

Pokiaľ nesúhlasíte s tým, že v budúcnosti sa budú vaše údaje odovzdávať spoločnosti Google v súvislosti s používaním Google Maps, môžete úplne deaktivovať webovú službu Google Maps tak, že vypnete aplikáciu JavaScript v prehľadávači. Google Maps a mapy zobrazené na týchto webových stránkach sa už nebudú môcť používať.

Podmienky používania spoločnosti Google môžete zobraziť na adrese: https://policies.google.com/terms?hl=cs. Ďalšie podmienky používania Map Google nájdete na adrese: https://www.google.com/intl/sk_SK/help/terms_maps.html.

Podrobné informácie o ochrane údajov v súvislosti s používaním Map Google nájdete na webových stránkach Google („Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google"): https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Používanie nástrojov retargetingu

Na našej webovej stránke http://www.weleda.sk/ používame technológiu retargetingu. Retargeting používame na kategorizáciu používateľov webových stránok do skupín používateľov. V závislosti od používateľskej skupiny potom adresujeme návštevníkom webových stránok na iných webových stránkach alebo v aplikáciách personalizovanú reklamou týkajúcu sa našich produktov a služieb.

Na to používame nasledujúce produkty, ktoré nám poskytovatelia služieb dodávajú:

'Facebook Custom Audience'/'Facebook Pixel'/'Google AdWords User Lists'/'Google Dynamic Remarketing'

'Facebook Customer Audience'/'Facebook Pixel'

'Facebook Custom Audience' a 'Facebook Pixel' sú produkty spoločnosti Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írsko („ Facebook"). Naše webové stránky používajú ´Facebook Pixel´ od Facebook, ktorý vytvára priame spojenie so servermi Facebook. Skutočnosť, že ste navštívili našu webovú stránku, sa teda prenáša na server Facebook. Facebook pridelí tieto informácie vášmu osobnému používateľskému účtu Facebook, pokiaľ máte taký účet a ste doň prihlásení. Pokiaľ navštívite iné webové stránky, ktoré používajú službu ´Facebook Custom Audience´/´Facebook Pixel´, tieto informácie sa tiež prepoja s vaším používateľským účtom. Nemôžeme však vidieť, ktoré iné webové stránky navštívite. Pokiaľ nie ste používateľ Facebooku, alebo keď nie ste prihlásení k používateľskému účtu na Facebooku pri návšteve našej webovej stránky, návšteva našej webovej stránky nie je priradená k používateľskému účtu Facebook.

Iné informácie o ochrane vášho súkromia na Facebooku nájdete v rámci pravidiel ochrany súkromia Facebooku na https://www.facebook.com/about/privacy/. Obzvlášť môžete spravovať obsah a informácie, ktoré ste zdieľali prostredníctvom vášho používania Facebooku prostredníctvom 'Activity log' tool alebo si ho stiahnite z Facebooku prostredníctvom 'Download your data' tool.

'Google AdWords User Lists'/'Google Dynamic Remarketing'

'Google AdWords User Lists' a 'Google Dynamic Remarketing' sú produkty spoločnosti Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „ Google"). Naše webové stránky používajú pixel poskytovaný Google, ktorý vytvára priame spojenie so servermi Google. Skutočnosť, že ste navštívili našu webovú stránku, prenáša sa teda na server Google. Google tieto informácie spája s jediným identifikátorom, ktorý je uložený na vašom koncovom zariadení vo forme súboru cookie alebo sa poskytuje vaším koncovým zariadením („Advertising ID" na smartfónoch). Pokiaľ navštívite iné webové stránky, ktoré tiež používajú „Google AdWords User Lists'/'Google Dynamic Remarketing", sú tiež prepojené s vaším jedinečným identifikátorom. Nemôžeme však vidieť, ktoré ďalšie webové stránky navštívite.

Opt-out

Môžete sa kedykoľvek odhlásiť od používania nástrojov retargetingu na našej webovej stránke pre jeden alebo viac nástrojov. Na to použite nasledujúce odkazy:

opt-out odhlásenie od 'Facebook Custom Audience'/'Facebook Pixel' opt-out odhlásenie od 'Google AdWords User Lists'/'Google Dynamic Remarketing'

Pre každý nástroj ukladáme cookie opt-out na vaše koncové zariadenie, ktoré je platné neobmedzene dlho. Pokiaľ používate našu internetovú stránku s rôznymi koncovými zariadeniami, musíte sa odhlásiť od používania nástrojov na retargeting pre každé koncové zariadenie, pretože nemôžeme priradiť viac koncových zariadení jednotlivým návštevníkom. Odhlásením ukončíte integráciu popísaných pixlov a nebude prebiehať žiadna výmena dát so službou Facebook alebo Google.

Personalizovanú reklamu môžete tiež deaktivovať priamo v reklamných sieťach. Iné informácie nájdete priamo na webových stránkach Google a Facebook.

DODATOK KU GLOBÁLNEJ POLITIKE OCHRANY SÚKROMIA V SÚVISLOSTI SPOUŽÍVANÍM TECHNOLÓGIE MOUSEFLOW

 Používame službu Mouseflow, aby sme lepšie pochopili potreby našich zákazníkov a taktiež aby sme optimalizovali tento servis a skúsenosti s ním. Mouseflow je služba, ktorá nám pomáha lepšie pochopiť správanie našich zákazníkov (napríklad koľko času trávia na určitých webových stránkach, na aké odkazy sa rozhodnú kliknúť, čo sa im páči a čo sa im naopak nepáči atď.). Vďaka tejto službe a spätnej väzbe od používateľov dokážeme zlepšovať a udržiavať naše služby. Mouseflow používa súbory cookies a ďalšie technológie, vďaka ktorým zbiera dáta o správaní našich užívateľov a ich zariadeniach. Ide predovšetkým o IP adresu konkrétneho zariadenia (zachytená a uložená iba v anonymizovanej podobe), veľkosť obrazovky zariadenia, typ zariadenia (unikátny identifikátor zariadenia), informácie o prehliadači, geografické umiestnenie (len krajina) či preferovaný jazyk nastavený na prezeranie našej webovej stránky. Mouseflow tieto informácie ukladá do pseudonymného užívateľského profilu. Ani Mouseflow ani my tieto informácie nikdy nepoužijeme na to, aby sme identifikovali jednotlivých užívateľov alebo aby sme zhromaždené dáta porovnávali s dátami ostatných užívateľov. Podrobnejšie informácie nájdete v Zásadách ochrany súkromia spoločnosti Mouseflow na tomto odkaze: https://mouseflow.com/privacy/

 

Môžete si nastaviť zrušenie vášho užívateľského profilu, zakázať spoločnosti Mouseflow ukladanie dát o vašej aktivite na našich stránkach alebo zrušiť sledovanie súborov cookies na iných webových stránkach pomocou funkcie, ktorá je uvedená v našich Zásadách ochrany súkromia, alebo pod týmto odkazom: https://mouseflow.com/opt-out/

 

 • 15. Zabezpečenie dát

Bohužiaľ prenos informácií cez internet nie je nikdy 100 % bezpečný, takže nemôžeme zaručiť bezpečnosť dát prenášaných na našu internetovú stránku cez internet.

Používame však technické a organizačné opatrenia na ochranu nášho webu pred stratou, zničením, prístupom, úpravou alebo distribúciou vašich dát neoprávnenými osobami.

Vaše osobné údaje sa odovzdávajú najmä v šifrovanej podobe. Na tento účel používame kódovací systém SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security). Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v súlade s technologickými pokrokmi.

16. Práva subjektov údajov

Pokiaľ ste považovaní za subjekt údajov podľa čl. 4 ods. 1 GDPR, máte nasledujúce práva týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov podľa GDPR. Právny text nižšie uvedených práv nájdete na adrese http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Právo na potvrdenie a prístup

V súlade s podmienkami článku 15 GDPR máte právo požiadať o potvrdenie o tom, či sa vaše osobné údaje spracovávajú, právo kedykoľvek a bezplatne získať prístup k vašim osobným údajom uloženým správcom a právo na ich kópiu.

Právo na opravu

V súlade s podmienkami článku 16 GDPR máte právo požadovať bez zbytočného odkladu opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím príslušného vyhlásenia.

Právo na vymazanie

V súlade s podmienkami článku 17 GDPR máte právo požiadať Weleda CZ (from [sic]) o vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, bez zbytočného odkladu, pokiaľ sa použije niektorý z dôvodov uvedených v článku 17 GDPR a spracovanie nie je nevyhnutné.

Právo na obmedzenie spracovania

V súlade s podmienkami článku 18 GDPR máte právo požadovať obmedzenie spracovania, pokiaľ platí jedna z podmienok uvedených v článku 18 GDPR.

Právo na prenositeľnosť údajov

V súlade s podmienkami článku 20 GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo odovzdať uvedené údaje inému správcovi bez toho, aby sme tomu bránili, pri dodržaní ďalších podmienok uvedených v čl. 20 GDPR.

Právo odvolať súhlas

Máte právo odvolať svoj súhlas, ktorý nám bol vydaný na spracovanie osobných údajov kedykoľvek s účinkom do budúcnosti. Prosíme, aby ste adresovali vaše odvolanie súhlasu na kontakty uvedené vyššie.

Právo vzniesť námietku

V súlade s podmienkami článku 21 GDPR máte právo kedykoľvek vzniesť námietky proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Pokiaľ sú splnené podmienky pre účinnú námietku, už nemáme dovolené spracovávať také údaje.

Právo podať sťažnosť k dozornému orgánu

Bez ohľadu na akýkoľvek iný opravný prostriedok z hľadiska správneho alebo súdneho konania máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, najmä v členskom štáte, v ktorom sa zdržiavate, v ktorom pracujete alebo v ktorom došlo k podozreniu z porušenia, pokiaľ veríte, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, porušuje špecifikácie GDPR.

17. Odovzdávanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje sa odovzdávajú nasledujúcim spôsobom.

Túto webovú stránku hosťuje externý poskytovateľ služieb v Nemecku. To je nutné pre prevádzku webových stránok a na odôvodnenie, vyhotovenie a implementáciu existujúcej zmluvy o používaní a môže tiež nastať bez vášho súhlasu.

Údaje sa tiež odovzdávajú, pokiaľ máme právo alebo povinnosť odovzdávať údaje v dôsledku právnych predpisov a/alebo nariadení orgánov alebo súdov. To môže zahŕňať najmä sprístupnenie informácií na účely trestného stíhania, reakcie na mimoriadne udalosti alebo uplatňovanie práv duševného vlastníctva.

Pokiaľ sa vaše údaje odovzdávajú poskytovateľovi služieb v nevyhnutnom rozsahu, majú prístup iba k vašim osobným údajom v rozsahu, ktorý je nutný na plnenie ich povinností. Títo poskytovatelia služieb sú povinní spracovávať vaše osobné údaje v súlade s platnými zákonmi na ochranu osobných údajov, najmä s GDPR.

Okrem vyššie uvedených okolností nebudeme vaše údaje odovzdávať tretím osobám bez vášho súhlasu. Najmä nebudeme odovzdávať žiadne osobné údaje subjektu v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii.

18. Lehota uchovávania osobných údajov

Čo sa týka lehoty uchovávania, vymažeme osobné údaje, hneď ako sa ich uloženie už nevyžaduje na plnenie pôvodného účelu a prestali platiť všetky zákonné lehoty uchovávania údajov. Zákonné lehoty uchovávania sú konečným kritériom pre definitívnu lehotu uchovávania osobných údajov. Po uplynutí tejto lehoty sa príslušné údaje rutinne zmažú. Pokiaľ sa použijú lehoty uchovávania, spracovanie je obmedzené blokovaním.

Vaše osobné údaje tak budeme spracovávať po dobu, po ktorú Vám budeme poskytovať naše služby či plniť vzájomnú zmluvu, alebo po dobu potrebnú na plnenie archivačných či iných povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctve, zákon o archívníctve a evidencii alebo zákon o dani z pridanej hodnôt.

Po splnení zmluvy (uhradení ceny a doručení tovaru) Vaše osobné údaje ďalej spracovávame z dôvodu našich oprávnených záujmov, ktorými je ochrana našich nárokov, po nevyhnutnú dobu, najdlhšie však po dobu 4 rokov.

Osobné údaje týkajúce sa Vášho zákazníckeho účtu, vrátane údajov v ňom obsiahnutých, budeme spracovávať za účelom správy zákazníckeho účtu po celú dobu, čo bude účet aktívny. Za účelom zasielania ponúk nášho tovaru budeme tieto Vaše osobné údaje spracovávať do tej doby, kým si účet zrušíte alebo pokiaľ zasielanie našich ponúk neodmietnete. Pokiaľ si zriadite zákaznícky účet a nevykonáte u nás žiadny nákup, budeme údaje spracovávať po dobu 36 mesiacov od jeho zriadenia. Údaje o Vašich nákupoch uchovávame vo Vašom zákazníckom účte po dobu 4 rokov a po uplynutí tejto doby ich zmažeme, okrem situácie, kedy:

 • ste u nás za posledných 12 mesiacov nakúpili;
 • ste sa za posledných 6 mesiacov do Vášho zákazníckeho účtu prihlásili.

Osobné údaje, ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu budeme spracovávať do doby, kým Váš súhlas odvoláte. Na odvolanie súhlasu stačí zaslať e-mail s príslušnou žiadosťou na info@weleda.sk.

Spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše iné vzájomné vzťahy. Stačí zasielanie ďalších oznámení odmietnuť kliknutím na link umiestnený v zaslanom obchodnom oznámení, alebo nám môžete zaslať e-mail s príslušnou žiadosťou na info@weleda.sk.

19. Poznámka k poskytnutiu osobných údajov subjektom údajov

Radi by sme využili túto príležitosť, aby sme vás informovali, že poskytnutie osobných údajov za určitých okolností vyžaduje zákon (napr. údaje o platbe za fakturované služby) alebo môže vzniknúť zo zmluvných dohôd. Aby ste mohli plne využívať služby ponúkané na webových stránkach, musíte s nami uzavrieť príslušnú dohodu o používaní (všeobecné podmienky použitia) prostredníctvom registrácie. Aby sa mohla táto zmluva uskutočniť, musíte nám poskytnúť určité osobné údaje (napríklad používateľské meno, e-mailovú adresu), ktoré spracovávame ako súčasť plnenia tejto zmluvy. Pokiaľ nám tieto osobné údaje neoznámite (neposkytnete), znemožníte tak uzatvorenie zmluvy s vami, alebo pokiaľ poskytnete iba niektoré, naše služby nebude možné plne poskytnúť.

20. Odporúčania a odkazy

Pri prístupe na webové stránky, na ktoré odkazujeme na našich webových stránkach, môžete byť požiadaní, aby ste znovu zadali podrobnosti, ako je vaše meno, adresa, e-mailová adresa, vlastnosti prehľadávača a pod. Táto politika ochrany osobných údajov neupravuje zhromažďovanie, zverejňovanie alebo spracovanie osobných údajov tretími stranami.

Poskytovatelia služieb tretích strán môžu mať svoje ustanovenia týkajúce sa zhromažďovania, spracovania a používania osobných údajov. Pri návšteve webových stránok tretích strán vám preto odporúčame, aby ste sa zoznámili s ich praxou pri spracovaní osobných údajov pred zadaním osobných údajov.

21. Weleda.sk Internetový obchod

Objednať si náš tovar môžete bez založenia zákazníckeho účtu alebo s jeho založením. V prípade Vášho záujmu je Vám po vyplnení požadovaných údajov založený zákaznícky účet chránený heslom. Na to je potrebné sa zaregistrovať spoločne s nasledujúcimi informáciami (v prípade objednania nášho tovaru bez registrácie, tj. bez založenia zákazníckeho účtu, od Vás budeme požadovať všetky nižšie uvedené informácie, s výnimkou hesla):

 • Meno a priezvisko
 • Doručovacia adresa/fakturačná adresa (ak je odlišná)
 • E-mail
 • Telefónne číslo
 • Heslo

Ak si na našich webových stránkach vytvoríte zákaznícky účet, ktorý je zabezpečený heslom, spracovávame aj tie osobné údaje, ktoré nám o sebe prostredníctvom svojho účtu poskytnete, vrátane histórie Vašich nákupov u nás (Váš zákaznícky účet obsahuje prehľad minulých a prebiehajúcich objednávok (história objednávok).

Vyššie uvedené údaje a všetky ďalšie údaje, ktoré poskytnete ako súčasť objednávky, sa budú spracovávať (uchovávať, zhromažďovať) s cieľom splnenia zmluvy. Pokiaľ si u nás založíte zákaznícky účet a nenakúpite náš tovar, spracovávame Vami poskytnuté údaje za účelom správy zákazníckeho účtu.

Údaje potrebné na dodanie tovaru alebo spracovanie objednávky sa odovzdajú poskytovateľom služieb tretích strán. Ide o nasledujúce kategórie poskytovateľov služieb:

A) spoločnosti nám poskytujúce skladovacie služby;
B) prepravné spoločnosti; a
C) spoločnosti sprostredkovávajúce vami zvolený spôsob úhrady objednávky)

Pokiaľ uchovávanie údajov už nie je nutné alebo zákonné, vymažú sa.

Právnym základom spracovania tu uvedených osobných údajov na účely uvedené v tomto článku je čl. 6 ods. 1b GDPR.

Zákazníkom, ktorým sme poskytli naše služby, teda tým, ktorí si zakúpili v internetovom obchode weleda.sk (e-shop) náš tovar, môžeme zaslať na ich e-mail alebo poskytnuté telefónne číslo obchodné oznámenie (napr. ponuku či informáciu o novinkách a zľavách). Na to nepotrebujeme Váš súhlas, pretože sa jedná o oprávnený záujem spoločnosti WELEDA ponúknuť svojim zákazníkom ďalšie obdobné služby. Naše obchodné oznámenie (napr. ponuky či informácie o novinkách a zľavách) Vám môžeme zaslať aj poštou, pričom na tieto účely budeme spracovávať Vaše meno a priezvisko a Vami uvedenú adresu.

Určite ale nechceme nikoho obťažovať, ak si to nebudete želať. Zasielanie obchodných oznámení elektronickými prostriedkami (email či sms) je preto možné zrušiť jedným kliknutím na odkaz nachádzajúci sa na jeho samotnom konci (emailu) alebo na konci sms. Pokiaľ nechcete, aby Vám chodila obchodná informácia poštou, informujte nás, prosím, písomne ​​na email info@weleda.sk. Na tento email nám môžete taktiež oznámiť, že nemáte záujem o zasielanie obchodných oznámení, ktoré Vám prišli emailom alebo sms správou.

22. Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Neustále vyvíjame našu webovú stránku, aby sme vám mohli poskytnúť vylepšené služby. Tieto zásady ochrany osobných údajov budeme priebežne aktualizovať a upravovať, ak to bude potrebné.

Budeme vás samozrejme včas informovať o všetkých zmenách týchto zásad ochrany osobných údajov. Môžeme to urobiť napríklad zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali. Pokiaľ by sme museli dodatočne získať súhlas s určitým nakladaním s vašimi údajmi, samozrejme ho od vás získame predtým, ako sa tieto zmeny majú prejaviť.

Najnovšiu verziu našich zásad o ochrane osobných údajov môžete kedykoľvek získať na adrese https://github.com/weledacz/privacy_policy/blob/master/weleda_privacy_policy_sk.md

Dátum: 10. 5. 2022 

 

Prehlásenie k súborom cookie

Použitie súborov cookie

Naša webová stránka používa súbory cookie s cieľom zhromažďovať a ukladať informácie o užívateľoch.

Čo sú súbory cookie?

Cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené na vašom dátovom nosiči a ukladajú určité nastavenie a dáta, ktoré slúžia k lepšej interakcii s našim systémom prostredníctvom vášho prehliadača. Súbor cookie zvyčajne obsahuje názov domény, z ktorej boli dáta odoslané, informáciu o platnosti cookie a alfanumerický identifikačný znak.

Prečo používame cookies?

Cookies umožňujú našim systémom rozpoznať zariadenia užívateľa a okamžite prispôsobiť stránky na základe preddefinovaného nastavenia. Akonáhle užívateľ získa prístup k platforme, súbor cookie sa prenesie na pevný disk užívateľa.

Tieto súbory nám pomáhajú zlepšovať obsah našich webových stránok, tak aby zodpovedal preferenciám užívateľov. V prípade, že sa užívateľ na naše webové stránky vráti, súbory cookie rozoznajú jeho/jej počítač a/alebo mobilné zariadenie a umožnia nám:

· Ukladať informácie o vašich preferovaných aktivitách na našich webových stránkach a prispôsobiť tak ich obsah vašim individuálnym záujmom.

· Urýchliť spracovanie vašich otázok.

Používame cookie súbory tretích strán, ktoré nám pomáhajú skvalitňovať online služby a obsah nášho webu. Keď navštívite naše webové stránky, súbory cookie týchto partnerských společnosti (tretích strán) sú tiež uložené na pevnom disku vášho zariadenia.

Tieto cookie sú po určitom období automaticky zmazané.

Akým spôsobom môžem zakázať používanie súboru cookie v prehliadači?

V prípade, že nechcete, aby vaše zariadenia podporovalo súbory cookie, môžete kedykoľvek zmeniť ich nastavenie. Prípadne môžete zmeniť nastavenia prehliadača tak, aby sa súbory cookie na vašom zariadení neukladali. Majte prosím na pamäti, že keď tak urobíte, budete môcť naše webové stránky používať iba obmedzene, prípadne vôbec. Pokiaľ chcete prijať iba naše súbory cookie a nechcete, aby sa na vašom zariadení ukladali súbory našich partnerov a tretích strán, nastavte si vo vašom prehliadači „blokovať nastavenie súborov cookie tretích strán“. Za použite súborov cookie tretích strán nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

 

Váš súhlas sa týka nasledujúcich domén: www.weleda.sk Váš aktuálny stav: Súhlas daný: 

Používame cookies, aby sme vám poskytli ten najlepší online zážitok. Používaním našej webovej stránky súhlasíte s naším používaním súborov cookie v súlade s našimi pravidlami pre súbory cookie.

Nastavenie súborov cookies

Funkčné súbory cookies

Tieto súbory cookie zlepšujú a zjednodušujú efektívnosť webových stránok z pohľadu užívateľa. Funkčné cookie ukladajú informácie o predchádzajúcich návštevách užívateľa alebo jeho heslo, umožňujú prehrávanie videí, alebo zobrazenie obsahu na sociálnych sieťach.

Niektoré z týchto súborov môžu byť požadované pre správu systému, zabezpečenia a ochranu proti podvodom, pre prihlásenie z jednej stránky na druhú, alebo pre funkciu nákupného košíka. Tieto súbory nie je možné blokovať, pretože sú nevyhnutné pre správne fungovanie našich webových stránok.

Názov súboru cookie

Popis

Doba platnosti

CUSTOMER_UUID

Konakart: Univerzálne jedinečný identifikátor (UUID) zákazníka je kľúčom k informáciám o zákazníkovi, ktoré sú uložené v databáze. Ukladá sa meno zákazníka, ID užívateľa, ktorý sa prihlási ako hosť, preferencie zákazníka a jeho lokalitu.

Koniec relácie prehliadača

JSESSIONID Tomcat

Dočasné cookie. Ukladajú sa v prehliadači iba počas spustenia danej relácie.

Koniec relácie prehliadača

_visitor Hippo:

Jedinou informáciou uloženou v tomto súbore cookie je ID návštevníka a UUID, ktoré samé o sebe neobsahuje žiadne informace okrem identifikátora, ktorý umožňuje odlíšiť daného návštevníka od ostatných užívateľov. Viď www.onehippo.org

Po 2 rokoch
_weleda_accepted_cookie Weleda:

Keď užívateľ súhlasí so zásadami pre používanie súborov cookie, tento súbor ukladá logickú hodnotu typu boolean (1/0).

5 dní od nastavenia/aktualizácie

newsletter_popup Weleda:

Ukladá informácie o tom, kedy bolo pop-up okno s ponukou odoberania newsletteru zobrazené zákazníkovi.

7 dní od nastavenia/aktualizácie

weledaCookieOptInState Weleda:

Tento súbor zaznamenáva, či užívateľ súhlasil so zásadami pre používanie súborov cookie. Neobsahuje žiadne informácie o užívateľovi. Zhromažďuje informácie v anonymnej forme pomocou univerzálne jedinečného identifikátoru. Tento soubor cookie zostane v počítači až do ukončenia relácie.

Tento soubor cookie zostane v počítači aj po skončení relácie, až kým súbory cookie neodstránite.

cookieNoticeRead Weleda:

Tento soubor zaznamenáva, či vám bol pri prvej návšteve webovej stránky zobrazený banner zásad pre používanie súborov cookie, aby sa vám nezobrazoval pri ďalšej návšteve. Zhromažďuje informacie v anonymnej forme pomocou univerzálne jedinečného identifikátoru. Tento súbor cookie zostane v počítači až do ukončenia relácie.

5 dní od nastavenia/aktualizácie

 

Výkonnostný cookies a cookies pre marketingové účely

Tieto súbory cookie nám umožňujú zhromažďovať informácie o vašom používaní nášho webu a slúžia nám na to, aby sme porozumeli tomu, ako s našim webom komunikujete, aby sme vám mohli poskytnúť lepší užívateľský dojem, napr. posúdiť výkon našich webových stránok, alebo vyskúšať rôzne nápady na ich dizajn.

Pri poskytovaní týchto služieb môžeme spolupracovať s tretími stranami, takže tieto súbory cookie môže nastavovať tretia strana.

Názov súboru cookie

Popis

Doba platnosti

__utma Google analytics:

Slúži na rozlíšenie užívateľov a relácií. Cookie sa vytvorí, keď je spustená javascriptová knižnica a zároveň neexistujú žiadne __utma cookies. Cookie súbor je aktualizovaný zakaždým, keď sú dáta odoslané do Google Analytics. Viď developers.google.com

Po 2 rokoch od nastavenia/aktualizácie

__utmb Google analytics:

Používa se na určenie novej relácie/návštevy. Cookie sa vytvorí. Keď je spustená javascriptová knižnica, a zároveň neexistujú žiadne , __utmb cookies. Cookie súbor je aktualizovaný zakaždým, keď sú dáta odoslané do Google Analytics.

Po 30 minútach od nastavenia/aktualizácie

__utmc Google analytics:

Nepoužíva sa v ga.js. Sada pre interoperabilitu s urchin.js. Historicky tento súbor cookie fungoval v spojení so súborom __utmb, aby určil, či sa užívateľ nacháddzal v novej relácii/návšteve.

Koniec relácie prehliadača

__utmz Google analytics:

Tento súbor cookie je využívaný službou Google Analytics pre ukladanie zdroja premávky alebo kampane, ktorý viedol k návšteve užívateľa. Soubor cookie je vytvorený pri spustení knižnice javascript a je aktualizovaný pri každom odoslaní dát do Google Analytics.

Po 6 mesiacoch od nastavenia aktualizácie

__utmx Google analytics:

Súbor cookie, ktorý sa používa špecificky pre testy a pokusy v rámci služby Analytics

Platnosť 18 mesiacov.

__utmxx Google analytics:

Google Analytics - Používa sa na určenie uplynutia testov, ktorých sa užívateľ zúčastnil.

Platnosť 18 mesiacov.

_ga Google analytics:

Slúži na rozlíšenie jednotlivých užívateľov. Používa sa v analytics.js súborov.

Po 2 rokoch
_gat_UA-57093936-10 Google analytics:

Používa sa na obmedzenie počtu žiadostí. Používa sa v analytics.js súborov.

Po 10 minutách
_gaexp Google Optimize:

Google Optimize - Súbor cookie, ktorý sa používa špecificky na testy a pokusy v rámci služby Google Optimize. Slúži tiež na určenie uplynutia testov, ktorých sa užívateľ zúčastnil.

Po 90 dňoch

_olapicU Olapic Inc.:

Tieto súbory cookie pracujú s nástrojom na zdieľanie obrázkov na sociálnych sieťach Olapic, ktorý vlastní spoločnosť Olapic Inc. Tieto súbory cookie sledujú akcie užívateľov, ktoré nám umožňujú interakciu s užívateľmi sociálnych médií. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.olapic.com/privacy-policy

Po 4 týždňoch

_atuvc AddThis:

 _atuvc cookie je vytvorená a čítaná stránkou na zdieľanie dát zo sociálnych sietí AddThis, pomocou JavaScriptu na strane klienta. Tým je zabezpečené, že užívateľ vidí aktualizovaný počet zdieľaní aj v prípade, keď zdieľa stránku a vráti sa k nej ešte pred tým, ako je naša cache obsahujúca počet zdieľaní aktualizovaná. Dáta z tohoto súboru cookie nie sú odosielané späť do AddThis a jeho odstránenie pri deaktivácii súborov cookie spôsobí neočakávané správanie webovej stránky.

Po 2 rokoch.

JSESSIONID Weleda:

Tento súbor cookie nám umožňuje identifikovať vás ako návštěvníka webových stránok, uloží vaše ID relácie a je odstránený pri zatvorení prehliadača

Vyprší po skončení relácie.

_dc_gtm_UA-(ID) Weleda:

Tieto cookie nám umožňujú sledovať udalosti a analýzy.

Vyprší po skončení relácie.

nlSubscriptions

Weleda:

Tento súbor cookie ukládá ID užívateľa, ktorý se rozhodol pre odoberanie/zrušenie odoberania nášho newsletteru a tiež pre záznam dátumu, ku ktorému k tejto akicii prišlo. Súbor cookie sa používa k sledovaniu toho, či užívateľ zrušil, alebo vyplnil formulár odberu noviniek z nášho webu.

30 dní od nastavenia/aktualizácie

Newsletterbar

Weleda:

Obsahuje položku "collapsed" pokiaľ užívateľ rozklikne lištu newsletter na webovej stránke. Je to využívané na zobrazovanie, že v priebehu sedenia prišlo k rozkliknutiu lišty.

 

po 5 týždňoch

 

DODATOK K GLOBÁLNEJ POLITIKE OCHRANY SÚKROMIA V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TECHNOLÓGIE MOUSEFLOW 

Používame službu Mouseflow, aby sme lepšie pochopili potreby našich zákazníkov, a tiež, aby sme optimalizovali tento servis a skúsenosti s ním. Mouseflow je služba, ktorá nám pomáha lepšie pochopiť správanie našich zákazníkom (napríklad, koľko času trávia na určitých webových stránkach, na aké odkazy sa rozhodnú kliknúť, čo sa im páči a čo naopak nepáči, atď.) 

Vďaka tejto službe a spätnej väzbe od používateľov dokážeme zlepšovať a udržiavať naše služby. Mouseflow používa súbory cookies a ďalšie technológie, pomocou ktorých zbiera dáta o správaní našich používateľov a ich zariadeniach. Jedná sa predovšetkým o IP adresu konkrétního zariadenia (zachytenú a uloženú výlučne v anonymnej podobe), veľkosť obrazovky zariadenia, typ zariadenia (unikátny identifikátor zariadenia), informácie o prehliadači, geografické umiestnenie (iba krajina), či preferovaný jazyk nastavený na prehliadanie našej webovej stránky. Mouseflow tieto informácie ukladá do pseudonymného používateľského profilu. Ani Mouseflow, ani my tieto informácie nikdy nepoužijeme na to, aby sme identifikovali jednotlivých používateľov, alebo aby sme nazbierané dáta porovnávali s dátami ostatných používateľov. Podrobnejšie informácie nájdete v Pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Mouseflow na tomto odkaze: https://mouseflow.com/privacy/ 

Môžete si nastaviť zrušenie vášho používateľského profilu, zakázať spoločnosti Mouseflow ukladať dáta o vašej aktivite na našich stránkach, alebo zrušiť sledovanie súborov cookies na iných webových stránkach pomocou funkcie, ktorá je uvedená v našich Zásadách ochrany súkromia, alebo pod týmto odkazom: 

https://mouseflow.com/opt-out/ 

NÁZOV SÚBORU COOKIE 

POPIS 

PLATNOSŤ SÚBORU COOKIE 

mf_[session]  

Cookie prvej strany, s platnosťou po dobu relácie: cookie súbor pre identifikáciu relácie prehliadača. 

Tento cookie soubor identifikuje reláciu prehliadača. Cookie súbor je zmazaný akonáhle relácia skončí, teda v momente, keď používateľ opustí stránku. 

Koniec relácie prehliadača 

mf_user  Cookie prvej strany, trvalý súbor: tento súbor kontroluje, či je používateľ nový, alebo sa na stránku vracia. Tento cookies stanoví, či už používateľ v minulosti navštívil stránku, alebo je na stránke prvý raz.  Toto zistíte jednoducho pomocou prepínacieho okna (yes/no) - o používateľovi nebudú ukladané žiadne ďalšie žádné další informácie. Platnosť tohto cookie súboru je 90 dní. 

 

90 dní od poslednej návštevy