Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov 

 

Ďakujeme Vám za návštevu našich webových stránok. Dodržiavanie zákonných ustanovení, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, je pre nás zvlášť dôležité. Cieľom týchto zásad je informovať Vás ako používateľa našich webových stránok o povahe, rozsahu a účele spracovania osobných údajov a tiež o Vašich právach, ak ste subjektom údajov v zmysle čl. 4 ods. 1 nariadenia EÚ č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len „ GDPR").

 

1. Správca

Túto webovú stránku a ponúkané služby prevádzkuje spoločnosť WELEDA, spol. s r. o., so sídlom Praha 5, Lidická 336/28, PSČ: 150 00, IČO: 41195078, DIČ: CZ41195078 podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom WELEDA spol. s r. o., organizačná zložka, sídlo organizačnej zložky Dúbravčická 1/3600, 841 02, Bratislava, IČO: 36060909, IČ DPH: SK2020280636 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka: 913/B.

 

Tel.: +421 905 815 829 E-mail: info@weleda.sk Webová stránka: www.weleda.sk

 

2. Všeobecné informácie

Webové stránky sú vyvinuté tak, aby sme zaistili, že zbierame čo najmenej Vašich údajov. V zásade je možné navštíviť naše webové stránky bez toho, aby ste museli zadávať akékoľvek Vaše osobné údaje. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné iba vtedy, pokiaľ sa rozhodnete používať určité služby (napr. pomocou kontaktného formulára). Pritom vždy zaistíme, že spracovávame Vaše osobné údaje v súlade s relevantným právnym základom alebo na základe vášho súhlasu. Dodržujeme ustanovenia GDPR účinné od 25. 5. 2018 a ďalej príslušné vnútroštátne právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov ako napr. zák. č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

3. Definície

V súlade s GDPR pojmy použité v týchto zásadách majú nasledujúci význam:

osobnými údajmi" sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len „ subjekt údajov"); identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby;

spracovaním" sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ktoré sa vykonávajú s pomocou či bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nazretie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie;

obmedzením spracovania" je označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedzenia ich spracovania v budúcnosti;

pseudonymizáciou" je spracovanie osobných údajov tak, že už nemôžu byť priradené konkrétnemu subjektu údajov bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa tieto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia, aby sa zaistilo, že nebudú priradené identifikovanej či identifikovateľnej fyzickej osobe;

správcom" je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky tohto spracovania určené právom Únie či členského štátu, môže toto právo určiť dotknutého správcu alebo zvláštne kritériá pre jeho určenie;

spracovateľom" je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracováva osobné údaje pre správcu;

príjemcom" je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorým sa osobné údaje poskytnú, či už ide o tretiu stranu, alebo nie. Avšak orgány verejnej moci, ktoré môžu získavať osobné údaje v rámci zvláštneho vyšetrovania v súlade s právom členského štátu, sa za príjemcu nepovažujú; spracovanie týchto osobných údajov týmito orgánmi verejnej moci musí byť v súlade s použiteľnými pravidlami ochrany údajov pre dané účely spracovania;

treťou stranou" sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý nie je subjektom údajov, správcom, spracovateľom ani osobou priamo podliehajúcou správcovi alebo spracovateľovi, ktorá je oprávnená na spracovanie osobných údajov;

„súhlasom" subjektu údajov je akýkoľvek slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým subjekt údajov dáva vyhlásením či iným zjavným potvrdením svoje povolenie na spracovanie svojich osobných údajov;

 

4. Súhlas

Pri návšteve našich webových stránok občas zhromažďujeme určité osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Vyžadujeme váš súhlas, aby sme tak mohli robiť. Toto sa deje v prvom rade v našom dialógovom a servisnom priestore, konkrétne v prípade, že je kontakt vykonaný prostredníctvom kontaktného formulára, objedná sa newsletter, vykonajú sa rezervácie termínov pri používaní našich služieb.

Vyhlásenie o súhlase

Použitím formulárov, ktoré poskytujeme, súhlasíte s tým, aby sme zhromaždili osobné údaje, ktoré nám poskytnete a spracovávali ich, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Tento súhlas môžete odvolať kedykoľvek s účinkom do budúcnosti, a to poskytnutím príslušného vyhlásenia. Vezmite, prosím, na vedomie, že už nie je možné používať službu bez vášho súhlasu. Ak chcete odvolať súhlas, použite vyššie uvedené spôsoby kontaktu (v tomto prípade, prosím, uveďte svoje meno, e-mail a poštovú adresu).

5. Účel a právny základ spracovania osobných údajov

Spracovávame osobné údaje vyžadované na legitimizáciu, vykonanie alebo spracovanie našej ponuky služieb podľa článku 6 ods. 1b GDPR ako náš právny základ. Pokiaľ používame externých poskytovateľov služieb ako súčasť zadaného spracovania osobných údajov, právny základ na spracovanie je článok 28 GDPR.

Osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame výhradne na nasledujúce účely:

Účel spracovania osobných údajov

Právny základ spracovania osobných údajov (prečo sa spracovanie osobných údajov požaduje)

pokiaľ sa vykoná kontakt a pre súvisiacu korešpondenciu

na základe Vášho súhlasu

riešenie Vašej žiadosti a poskytnutie s tým súvisiacich ďalších odporúčaní, ktoré požadujete

na základe Vášho súhlasu

zasielanie našich newsletterov (prihlásenie sa na odber)

na základe Vášho súhlasu

na zaistenie toho, že Vám naše webové stránky budeme prezentovať čo najefektívnejšie a najzaujímavejšie (napr. pomocou anonymizovaného hodnotenia)

na základe nášho oprávneného záujmu

pre technickú realizáciu našich služieb

na základe nášho oprávneného záujmu

registrácia Weleda používateľa; účasť na hodnotení produktov

na základe Vášho súhlasu

účasť na súťažiach

na základe Vášho súhlasu

účasť na testovacích kampaniach produktov

na základe Vášho súhlasu

vigilancie (bdelosť)

 

podľa čl. 9 písm. i) GDPR alebo podľa článku 6 písm. c) GDPR

  

pre poskytnutie našich služieb (nákup na internetovom obchode weleda.sk)

pre splnenie zmluvy

po poskytnutí našich služieb (nákup na internetovom obchode weleda.sk) napr. reklamácie

na základe nášho oprávneného záujmu

zasielanie obchodných oznámení našim zákazníkom

na základe nášho oprávneného záujmu

obrazové, zvukové a filmové záznamy pre dokumentáciu, redakčné a reklamné reportáže

na základe nášho oprávneného záujmu

6. Zhromažďované a spracovávané osobné údaje

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame iba vtedy, pokiaľ nám ich voľne poskytnete s Vaším vedomím, napr. vyplnením formulárov alebo zaslaním e-mailov.

Toto sa týka nasledujúcich osobných údajov (v uvedenej podobe/forme). Polia s hviezdičkou (*) sú povinné:

Všeobecné kontaktné údaje:

 • Spôsob oslovenia
 • Krstné meno*
 • Priezvisko*
 • Telefón*
 • E-mail*
 • Ulica*
 • Číslo domu*
 • PSČ*
 • Mesto*
 • Žiadosť
 • Správa

 

Weleda newsletter:

 • Spôsob oslovenia
 • Krstné meno*
 • Priezvisko*
 • E-mail*
 • Telefón
 • Informácie o tehotenskej starostlivosti: Predbežný dátum pôrodu
 • Informácie o detskej starostlivosti: Dátum narodenia vášho bábätka

 

Používateľský účet Weleda:

 • Spôsob oslovenia
 • Krstné meno*
 • Priezvisko*
 • E-mail*
 • Heslo*
 • Telefónne číslo*

 

WLD súťaže:

 • Krstné meno*
 • Priezvisko*
 • Telefónne číslo*
 • E-mail*
 • Ulica*
 • Číslo domu*
 • PSČ*
 • Mesto*

 

Tester produktov Weleda:

 • Spôsob oslovenia*
 • Krstné meno*
 • Priezvisko*
 • E-mail*
 • Ulica*
 • Číslo domu*
 • PSČ*
 • Mesto *
 • Mesiac tehotenstva

 

Osobné údaje, ktoré poskytnete a ich obsah, zostanú výlučne u nás a našich pridružených spoločností. Vaše údaje uchovávame a spracovávame iba s cieľom uvedeným v kapitole 5 týchto zásad. Každé použitie nad rámec stanoveného účelu vyžaduje váš výslovný súhlas. To isté platí pre odovzdanie a prenos Vašich údajov tretím osobám.

 

7. Všeobecné protokolové súbory

Dáta pripojenia pre opytovací počítač (IP adresa), ktoré z našich stránok navštívite, dátum a čas trvania návštevy, identifikačné dáta prehľadávača a použitý typ operačného systému, webovú stránku, z ktorej nás navštevujete a úspešný prístup dočasne zaznamenáva webový server v protokolových súboroch (súbory protokolu). Technická správa webových stránok a anonymné zhromažďovanie štatistík umožňuje vyhodnotenie prístupu k službe Weleda a vyhodnotenie zamerané na zlepšenie ochrany údajov a bezpečnosti dát v našej spoločnosti, aby sa nakoniec zaistila optimálna úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracovávame.

Údaje o súbore protokolu servera sú uložené oddelene od všetkých osobných údajov, ktoré zadáte, počas 12 mesiacov na analytické účely, kým sa vymažú.

 

8. Cookies

Používame cookies a podobné technológie, aby sme Vám mohli ponúknuť personalizovaný on-line zážitok. Iné informácie o tom, ako spoločnosť Weleda používa súbory cookie a podobné technológie, nájdete nižšie.

 

9. Newsletter

Pokiaľ sa zaregistrujete na odber e-mailového newsletteru, Weleda vyžaduje váš spôsob oslovenia, krstné meno, priezvisko a e-mailovú adresu, na ktorú by sa mal zaslať newsletter. Všetky ďalšie informácie sa poskytujú dobrovoľne a slúžia na osobné vybavovanie a personalizáciu spravodajcu a odpovede na otázky na e-mailovej adrese.

Pokiaľ sa zaregistrujete na odber newsletteru na tejto webovej stránke, spoločnosť Weleda použije údaje, ktoré zadáte výhradne na tento účel, alebo Vás informuje o relevantných okolnostiach týkajúcich sa tejto služby alebo jej registrácie. Spoločnosť Weleda odovzdáva tieto údaje poskytovateľovi tretej strany APSIS na správu a implementáciu poštových správ. Spoločnosť Weleda uzavrela dohodu o postupe pri spracovaní zákazky s APSIS, poskytovateľom e-mailového marketingu. To zaisťuje, že uvedený poskytovateľ služieb spĺňa prísne podmienky nemeckého zákona o ochrane osobných údajov vo všetkých aspektoch pri správe a vykonávaní zasielania newsletterov. To tiež zaisťuje, že sú Vaše dáta uložené iba v EÚ s vysokým stupňom ochrany. Vaše dáta nie sú uložené na serveroch mimo EÚ.

Platná e-mailová adresa sa vyžaduje na zasielanie newsletteru. Uloží sa tiež IP adresa, ktorú používate na registráciu na odber newsletteru a dátum tejto registrácie. Tieto údaje slúžia ako dôkaz Weledy v prípade zneužitia, pokiaľ je pre newsletter zaregistrovaná neznáma e-mailová adresa. Aby sme tiež zaistili, že e-mailovú adresu nezaslala tretia strana neoprávnene do mailingového zoznamu Weleda, postupuje Weleda podľa postupu „double opt-in". V tomto postupe, hneď ako sa zaregistrujete, sa odošle potvrdzovací e-mail na Vami zadanú e-mailovú adresu. Až po potvrdení Vašej registrácie kliknutím na odkaz v e-maile získate požadovaný e-mailový newsletter. V rámci tohto postupu sa zaznamenáva prihlasovanie na odber newsletteru, doručenie potvrdzovacieho e-mailu a potvrdenie o registrácii.

Môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas s ukladaním údajov, Vašej e-mailovej adresy a jej použitím na zasielanie newsletterov s účinkom do budúcnosti. Weleda poskytuje odkaz, ktorý môžete použiť na uvedené odhlásenie, v každom newsletteri. Môžete tiež oznámiť písomne požiadavku na odhlásenie na kontakty uvedené na výtlačku (imprint).

 

10. Personalizovaná reklama na Facebooku

 

Pokiaľ súhlasíte, používame Vami poskytnuté telefónne číslo alebo e-mailovú adresu („kontaktné údaje“) na zobrazovanie personalizovanej reklamy na platforme Facebook spoločnosti Meta Platforms, Inc., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko ("FCB").

Facebook ponúka možnosť vytvárania cieľových skupín prostredníctvom funkcie „Custom Audiences“. Za týmto účelom budú vyššie uvedené kontaktné údaje nahrané na Facebook. Proces nahrávania je šifrovaný. Spracovanie údajov spoločnosťou FCB prebieha v rámci pokynov spoločnosti FCB pre používanie údajov. Ďalšie informácie o zobrazovaní reklám na Facebooku nájdete na https://www.facebook.com/policy.php.

Toto nahranie slúži na to, aby sme mohli určiť príjemcov našich reklám na príslušnej platforme pre konkrétne cieľové skupiny. Chceme zaistiť, aby sa reklamy zobrazovali iba používateľom, ktorí majú záujem o naše informácie a služby.

Cieľové skupiny možno tiež použiť na vytvorenie podobných cieľových skupín ("vyzerajúce publiká") na základe podobných charakteristík. Táto „lookalike audiences“ je možné použiť na zasielanie cielenej reklamy na Facebook ľuďom, ktorí majú podobné vlastnosti ako ľudia v cieľových skupinách.

Rozpor cez Facebook:

Ak chcete nastaviť, aké typy reklám sa Vám na Facebooku zobrazujú, môžete vyvolať stránku vytvorenú Facebookom a postupovať podľa pokynov pre nastavenie reklamy založenej na použití na https://www.facebook.com/settings?tab=ads a Objekt, ktorý sa má použiť, nastavením "Nepovolené". Nastavenia sú nezávislé na platforme, tzn. sú prijaté pre všetky zariadenia, ako sú stolné počítače alebo mobilné zariadenia.

 

11. Hodnotenie produktov

Môžete tiež hodnotiť kozmetické produkty na tejto webovej stránke. Hodnotenie sa ponechá pod Vaším celým krstným menom a prvým písmenom vášho priezviska. Preto musíte použiť Vaše krstné meno a priezvisko a váš e-mail na založenie používateľského účtu a/alebo na prihlásenie sa doň. Pseudonym vo forme vášho celého krstného mena a prvého písmena vášho priezviska sa potom vloží ako autor hodnotenia a súvisiace identifikujúce údaje sú známe iba správcovi.

 

12. Testeri produktov značky Weleda

Pokiaľ budete vybraný/á ako tester produktov značky Weleda, uložíme Vašu poštovú adresu a tiež Vaše krstné meno priezvisko a e-mailovú adresu a telefónne číslo. Vašu poštovú adresu a telefónne číslo použijeme iba s cieľom zaslania testovaného produktu a Vašu e-mailovú adresu na zaslanie dotazníka spokojnosti s produktom.

 

13. Súťaže (na Facebooku a Instagrame)

Osobné údaje sa uchovávajú počas trvania súťaže s cieľom odoslať všetky ceny. Po skončení súťaže údaje vymažeme. V niektorých prípadoch údaje poskytujeme externým poskytovateľom služieb, ako sú: GLS s .r .o.

Účastník môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas s ukladaním prostredníctvom office@weleda.sk, a tým ukončiť svoju účasť v súťaži.

Účastník súťaže zároveň súhlasí s tým, že pri príslušných súťažiach je možné fotografiu alebo recenziu, ktoré nahral s celým krstným menom a prvým písmenom svojho priezviska, zverejniť v spojení so súťažou a s akoukoľvek výhrou v súťaži, po našom schválení, na webovej stránke Weledy alebo na facebookovom účte Weledy či na instagramovom účte Weledy. Účastník sám je zodpovedný za súlad so zákonom v súvislosti s nahranými fotografiami, najmä čo sa týka príslušných autorských práv na ne. Spoločnosť Weleda si vyhradzuje právo neschváliť fotografie alebo text s obsahom, ktorý je zjavne nezákonný (tieto fotografie sa na verejnosti nezobrazia a sú vylúčené zo súťaže).

Ďalšie informácie ohľadom nakladania s osobnými údajmi Vami poskytnutými v rámci WLD súťaží sú uvedené tu: https://www.weleda.sk/oficialne-pravidla-sutaze

 

14. Obrazové, zvukové a filmové záznamy

V rámci akcií Weledy je možné vytvárať obrazové, zvukové a filmové záznamy prítomných osôb (účastníkov, poskytovateľov služieb a ich zamestnancov či subdodávateľov). Tieto údaje sú zhromažďované a spracovávané pre dokumentáciu a pre redakčné alebo reklamné spravodajstvo v tlačených a online médiách. Prebieha na základe Vášho súhlasu alebo na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pretože spracovanie údajov pre ilustrovanú dokumentáciu a podávanie správ je nevyhnutné pre našu prácu v oblasti public relations a náš marketing a záujmy spoločnosti Weleda nad ním prevažujú.

 

15. Účasť na webinároch/online stretnutiach prostredníctvom Microsoft Teams

Weleda by Vám aj naďalej rada ponúkala možnosť zúčastniť sa pravidelných webinárov alebo online stretnutí (ďalej spoločne tiež „Online stretnutie“). Na tento účel používame službu „Microsoft Teams“.

Informácie o ochrane dát pre online stretnutia a webináre prostredníctvom „Microsoft Teams“

Weleda by Vás nižšie rada informovala o spracovaní osobných údajov v súvislosti s používaním „Microsoft Teams“.

 

15.1 účel spracovania

Na vedenie Online stretnutia používame nástroj „Microsoft Teams“. „Microsoft Teams“ je služba spoločnosti Microsoft Corporation (ďalej len „Microsoft“) na organizovanie videokonferencií cez internet.

 

15.2 zodpovednosť

Weleda a Weleda AG sú zodpovedné za spracovanie dát, ktoré priamo súvisia s realizáciou „online stretnutia“.

Poznámka: Pokiaľ prejdete na web „Microsoft Teams“, je za spracovanie dát zodpovedný poskytovateľ „Microsoft Teams“. Vyvolanie webovej stránky je však nutné iba pre použitie „Microsoft Teams“, aby ste si mohli stiahnuť softvér pre používanie „Microsoft Teams“.

Ak nechcete alebo nemôžete používať aplikáciu „Microsoft Teams“, môžete tiež používať „Microsoft Teams“ prostredníctvom svojho prehliadača. Služba je potom poskytovaná aj prostredníctvom webu „Microsoft Teams“.

 

15.3 aké údaje sú spracovávané?

Pri použití "Microsoft Teams" sa spracovávajú rôzne typy dát. Rozsah údajov závisí aj od toho, aké informácie poskytnete pred alebo keď sa zúčastníte Online stretnutia.

Predmetom spracovania sú nasledujúce osobné údaje:

• Informácie o užívateľovi: napr. zobrazované meno, prípadne e-mailová adresa, profilový obrázok (voliteľné), preferovaný jazyk

• Metadata schôdze: napr. dátum, čas, ID schôdze, telefónne čísla, miesto

• Textové, zvukové a video dáta: Môžete mať možnosť použiť funkciu chatu na Online stretnutie. V tomto ohľade bude text, ktorý zadáte, spracovaný za účelom jeho zobrazenia v rámci Online stretnutia. Aby bolo možné zobrazovať video a prehrávať zvuk, budú dáta z mikrofónu vášho koncového zariadenia az ľubovoľnej videokamery na koncovom zariadení počas trvania schôdze spracované zodpovedajúcim spôsobom. Kameru alebo mikrofón môžete sami kedykoľvek vypnúť alebo stlmiť prostredníctvom aplikácií „Microsoft Teams“.

• Ďalšie údaje poskytnuté dobrovoľne v rámci Online stretnutia.

 

15.4 rozsah spracovania

Na vedenie Online stretnutia používame "Microsoft Teams". 

Pokiaľ budeme chcieť nahrávať Online stretnutie, budeme Vás o tom vopred transparentne informovať a v prípade potreby požiadame o váš súhlas. Tento súhlas je dobrovoľný a je ho možné kedykoľvek odvolať.

Pokiaľ budeme chcieť získať zoznam účastníkov online stretnutia, budeme vás o tom vopred transparentne informovať. Potom máte možnosť túto funkciu vo svojom profile povoliť alebo nie. Tento súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

V prípade potreby Vašu účasť na konci Online stretnutia doložíme formou certifikátu a vystavíme Vám ho.

 

15.5 právne základy spracovania údajov

Právnym základom pre spracovanie údajov pri organizovaní Online stretnutia je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ak sa takéto stretnutia konajú v rámci zmluvných vzťahov.

Ak neexistuje zmluvný vzťah, právnym základom článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Aj tu nám ide o efektívnu realizáciu Online stretnutia.

 

15.6 príjemcovia

Osobné údaje spracovávané v súvislosti s účasťou na Online stretnutiach nie sú všeobecne odovzdávané tretím stranám, pokiaľ nie sú určené na odovzdanie.

Vezmite prosím na vedomie, že obsah z Online stretnutia sa často používa na oznamovanie informácií so zákazníkmi, zainteresovanými stranami alebo tretími stranami, a preto je určený na odovzdávanie.

Ďalší príjemcovia: Poskytovateľ „Microsoft Teams“ nutne dostane znalosti o vyššie uvedených údajoch, pokiaľ je to stanovené v kontexte našej zmluvy o spracovaní objednávok so spoločnosťou Microsoft.

 

15.7 spracovanie údajov mimo Európskej únie (EÚ)

Spracovanie dát mimo EÚ zásadne neprebieha, pretože naše úložisko sme obmedzili na dátové centrá v EÚ.

Nemôžeme však vylúčiť možnosť smerovania dát cez internetové servery umiestnené mimo EÚ. To môže nastať najmä v prípade, že sa účastníci Online stretnutia nachádzajú v tretej krajine. Aby sme zaistili zodpovedajúcu úroveň ochrany údajov, dohodli sme so spoločnosťou Microsoft štandardné zmluvné doložky. Okrem toho sú však dáta pri preprave cez internet šifrované a chránené tak pred neoprávneným prístupom tretích osôb.

 

15.8 Vaše práva ako subjektu údajov

Máte právo na informácie o osobných údajoch, ktoré sa vás týkajú. Pre informácie nás môžete kedykoľvek kontaktovať. V prípade žiadosti o informácie, ktorá nie je podaná písomne, vás žiadame o pochopenie, že od vás môžeme vyžadovať dôkazy, ktoré preukazujú, že ste osobou, za ktorou sa vydávate. Ďalej máte právo na opravu alebo výmaz alebo na obmedzenie spracovania, pokiaľ na to máte zákonný nárok. Napokon máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu v rámci zákonných požiadaviek. Právo na prenosnosť údajov existuje aj v rámci predpisov o ochrane údajov.

 

15.9 vymazanie dát

Osobné údaje zásadne mažeme, keď nie je potrebné ich ďalej ukladať. Požiadavka môže existovať najmä vtedy, ak sú údaje stále vyžadované pre plnenie zmluvných služieb, pre možnosť kontroly a udelenia alebo odvrátenia akýchkoľvek záručných nárokov. V prípade zákonných povinností uchovávania možno o vymazaní uvažovať až po uplynutí príslušnej povinnosti uchovávania.

 

15.10 právo podať sťažnosť na dozornom úrade

Máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade pre ochranu osobných údajov na naše spracovanie osobných údajov.

 

15.11 Zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov

Tieto informácie o ochrane údajov revidujeme v prípade zmien v spracovaní údajov alebo z iných dôvodov, ktoré to vyžadujú. Aktuálnu verziu nájdete vždy na tomto webe.

 

16. Oznámenie o ochrane osobných údajov v rámci „Microsoft Forms“

Weleda by vás nižšie rada informovala o spracovaní osobných údajov v súvislosti s používaním „Microsoft Forms“.

„Microsoft Forms“ je služba poskytovaná spoločnosťou Microsoft Corporation (ďalej len „Microsoft“), ​​pomocou ktorej je možné vytvárať a sprístupňovať formuláre otázok cez internet.

 

16.1 účel spracovania

Používame „Microsoft Forms“ oi na registráciu a organizovanie našich akcií.

 

16. 2 zodpovednosť

Weleda a Weleda AG zodpovedajú za spracovanie údajov, ktoré priamo súvisia s registráciou na akcie.

 

16. 3 aké údaje sú spracovávané?

Pri použití "Microsoft Forms" sa spracovávajú rôzne typy dát. Rozsah dát závisí aj od informácií, ktoré o dátach poskytnete pri používaní „Microsoft Forms“. Predmetom spracovania sú najmä tieto osobné údaje:

• Informácie o užívateľovi: napr. meno, e-mailová adresa, organizácia

• Metadata schôdze: napr. dátum, čas

• Ďalšie údaje dobrovoľne poskytnuté odoslaním do Microsoft Forms.

 

16. 4 právne základy spracovania údajov

Právnym základom pre spracovanie údajov na realizáciu našich akcií je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Pokiaľ v súvislosti s používaním „Microsoft Forms“ nie sú osobné údaje vyžadované na plnenie zmluvy, ale sú napriek tomu základnou súčasťou používania „Microsoft Forms“, článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR je právnym základom pre spracovanie údajov. V týchto prípadoch je naším záujmom zaistiť zlepšovanie produktov a spokojnosť zákazníkov.

Ak výslovne súhlasíte so spracovaním údajov (napr. so zasielaním ďalších reklamných informácií) v súvislosti s používaním „Microsoft Teams“, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

16. 5 zasielanie ďalších informácií a ponúk (newsletter)

Ak súhlasíte so zasielaním ďalších informácií a ponúk (ďalej len newsletter) v rámci používania „Microsoft Forms“, Weleda použije údaje, ktoré ste zadali na príslušné účely alebo aby Vás informovala o relevantných okolnostiach súvisiacich s touto službou alebo jej registráciou.

Weleda môže tieto údaje odovzdať poskytovateľovi služieb Salesforce za účelom správy a vykonávania zasielania newsletterov. Spoločnosť Weleda uzavrela so svojim poskytovateľom e-mailových marketingových služieb Salesforce zmluvu o postupe spracovania dát objednávky. Tým je zaistené, že vyššie uvedený poskytovateľ služieb dodržiava vo všetkých ohľadoch prísne požiadavky nemeckého práva na ochranu osobných údajov pri správe a realizácii zasielania newsletterov.

Pre zasielanie newslettera je vyžadovaná platná e-mailová adresa. Ukladá sa aj dátum, kedy si newsletter objednáte. Weleda používa tieto údaje ako dôkaz o zneužití, pokiaľ je k odberu newslettera zaregistrovaná e-mailová adresa tretej strany.

Aby bolo zaistené, že e-mailová adresa nebude zneužitá tretími stranami v zozname adresátov Weleda, pracuje Weleda v súlade s postupom „dvojitého prihlásenia“. Pri tomto postupe dostanete potvrdzovací e-mail na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli po registrácii. Až potom, čo potvrdíte svoju registráciu kliknutím na odkaz v ňom obsiahnutý, obdržíte následne požadovaný e-mailový newsletter. V rámci tohto procesu je zaprotokolované objednanie newslettera, odoslanie potvrdzovacieho emailu a prijatie potvrdenia registrácie.

Máte možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas s ukladaním údajov, Vašej e-mailovej adresy a jej použitím na zasielanie newslettera s účinnosťou do budúcnosti. Weleda vám v každom newsletteri poskytuje odkaz na odvolanie. Máte tiež možnosť oznámiť svoju žiadosť o zrušenie písomne ​​kontaktným možnostiam uvedeným v tiráži.

 

16.6 príjemcovia

Osobné údaje, ktoré sú spracovávané v súvislosti s používaním „Microsoft Forms“, nebudú odovzdávané tretím stranám, pokiaľ nie sú určené na odovzdanie.

Poskytovateľ Microsoft Forms nevyhnutne získava znalosti o vyššie uvedených údajoch, pokiaľ je to stanovené v kontexte našej zmluvy o spracovaní objednávok so spoločnosťou Microsoft.

 

16.7 spracovanie údajov mimo Európskej únie (EÚ)

Spracovanie dát mimo Európskej únie (EÚ) zásadne neprebieha, pretože naše úložisko sme obmedzili na dátové centrá v Európskej únii.

Nemôžeme však vylúčiť možnosť smerovania dát cez internetové servery umiestnené mimo EÚ. Aby sme zaistili zodpovedajúcu úroveň ochrany údajov, dohodli sme sa so spoločnosťou Microsoft štandardné zmluvné doložky. Okrem toho sú však dáta pri preprave cez internet šifrované a chránené tak pred neoprávneným prístupom tretích osôb.

 

16.8 Vaše práva ako subjektu údajov

Máte právo na informácie o osobných údajoch, ktoré sa Vás týkajú. Pre informácie nás môžete kedykoľvek kontaktovať. V prípade žiadosti o informácie, ktorá nie je podaná písomne, Vás žiadame o pochopenie, že od Vás môžeme vyžadovať dôkazy, ktoré preukazujú, že ste osobou, za ktorou sa vydávate. Ďalej máte právo na opravu alebo výmaz alebo na obmedzenie spracovania, pokiaľ na to máte zákonný nárok. Napokon máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu v rámci zákonných požiadaviek. Právo na prenosnosť údajov existuje aj v rámci predpisov o ochrane údajov.

 

16.9 vymazanie dát

Osobné údaje zásadne mažeme, keď nie je potrebné ich ďalej ukladať. Požiadavka môže existovať najmä vtedy, ak sú údaje stále vyžadované na plnenie zmluvných služieb alebo na kontrolu, udelenie alebo odvrátenie akýchkoľvek záručných nárokov. V prípade zákonných povinností uchovávania možno o vymazaní uvažovať až po uplynutí príslušnej povinnosti uchovávania.

16.10 právo podať sťažnosť na dozornom úrade

Máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade pre ochranu osobných údajov na naše spracovanie osobných údajov.

 

16.11 Zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov

Tieto informácie o ochrane údajov revidujeme v prípade zmien v spracovaní údajov alebo z iných dôvodov, ktoré to vyžadujú. Aktuálnu verziu nájdete vždy na tomto webe.

 

17. Všeobecné informácie o prítomnosti na sociálnych sieťach

Aby sme mohli našu spoločnosť čo najlepšie prezentovať a komunikovať s Vami ako s užívateľom, zákazníkom či záujemcom a mohli Vás informovať o službách, ktoré ponúkame, využívame prítomnosť na sociálnych sieťach. Nájdete nás na nasledujúcich platformách a sociálnych sieťach:

Facebook, Instagram, Youtube, Twitter a Pinterest.

Pri využívaní sociálnych sietí sú dáta spracovávané mimo Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Vo všetkých krajinách mimo EÚ nemožno zaručiť rovnocennú úroveň ochrany údajov ako v EÚ.

V tejto súvislosti pre Vás ako používateľov môžu existovať riziká, ak sú prenášané údaje spracovávané v tzv. tretích krajinách s nedostatočnou úrovňou ochrany údajov. To sťažuje vynucovanie známych užívateľských práv. Okrem toho sa môže stať, že Vaše údaje nebudú vo Vašom záujme poskytovateľom v tretej krajine spracovávané.

 

Upozornenie k neplatnej zmluve Privacy Shield

Spoločnosť Meta Platforms, Inc. so sídlom v USA, ako aj súvisiace služby (Instagram atď.) mali certifikáciu „Privacy Shield“ pre americko-európsku dohodu o ochrane dát. Vzhľadom na aktuálne rozhodnutie ESD už dohoda nezaručuje dostatočné preukázanie súladu s úrovňou ochrany vyžadovanou všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov.

Prenos dát do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

Vzhľadom na aktuálne neistú právnu situáciu by sme radi upozornili, že využívanie služieb Meta Platforms, Inc. a poskytovanie obsahu na platformách sociálnych médií poskytujeme na základe Vášho „implicitného“ súhlasu, ktorý nám bol udelený (čl. 6 ods. 1 a) GDPR). Návštevou stránok a súhlasom so sadou cookies súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov a ich prenosom.

Účely spracovania sledované sociálnymi sieťami sa obvykle líšia od našich. Obvykle sa stáva, že údaje zhromaždené od Vás na sociálnych sieťach sú spracovávané na účely prieskumu trhu, reklamy a vytvárania užívateľských profilov pre personalizovanú reklamu (napr. Facebook, Google, Instagram atď.).

Na to sa používajú súbory cookie, ktoré zaznamenávajú správanie používateľa a umožňujú vytvorenie profilu používateľa. V prípade Facebooku je vytvorený užívateľský profil aj pre ľudí, ktorí nemajú na Facebooku registrovaný účet.

Konkrétny zoznam účelov spracovania užívateľských údajov nájdete v oznámeniach o ochrane údajov príslušných poskytovateľov. Vhodným nastavením vo svojom užívateľskom účte môžete aspoň v obmedzenej miere obmedziť vytváranie svojho profilu. Pre presný postup si prosím prečítajte príslušné upozornenia na ochranu údajov príslušného poskytovateľa.

 

Facebook Fanpage

Keď navštívite našu stránku na Facebooku, Facebook zhromažďuje okrem iného Vašu IP adresu a ďalšie informácie, ktoré sú dostupné na Vašom PC vo forme cookies. Tieto informácie slúžia na to, aby sme nám ako prevádzkovateľovi facebookových stránok poskytli štatistické informácie o používaní facebookovej stránky. Viac informácií o tom Facebook poskytuje pod nasledujúcim odkazom: https://www.facebook.com/help/pages/insights

Odovzdávané štatistické informácie nám neumožňujú vyvodzovať závery o jednotlivých užívateľoch. Používame ich iba na to, aby sme reagovali na záujmy našich užívateľov a aby sme neustále zlepšovali našu online prítomnosť a zaisťovali jej kvalitu.

Vaše údaje zhromažďujeme iba prostredníctvom našej fanúšikovskej stránky, aby sme mohli realizovať možné ustanovenia pre komunikáciu a interakciu s nami. Tento prieskum obvykle zahŕňa Vaše meno, obsah správy, obsah komentára a informácie o profile, ktoré ste poskytli „verejne“.

Spracovanie Vašich osobných údajov na naše vyššie uvedené účely je založené na našom oprávnenom obchodnom a komunikačnom záujme ponúkať informačný a komunikačný kanál v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak ste ako používateľ udelili súhlas so spracovaním údajov príslušnému poskytovateľovi sociálnej siete, právny základ pre spracovanie sa vzťahuje na čl. 6 ods. 1 písm. a), článok 7 GDPR.

Vzhľadom na to, že vlastné spracovanie údajov vykonáva poskytovateľ sociálnej siete, je náš prístup k Vašim údajom obmedzený. Plný prístup k Vašim údajom je oprávnený iba poskytovateľ sociálnej siete. Z tohto dôvodu môže iba poskytovateľ priamo prijímať a realizovať vhodné opatrenia na naplnenie Vašich užívateľských práv (žiadosť o informácie, žiadosť o výmaz, námietka atď.). Uplatnenie zodpovedajúcich práv je teda najúčinnejšie priamo voči príslušnému poskytovateľovi.

Pokiaľ v tejto záležitosti stále potrebujete pomoc, neváhajte nás kontaktovať.

Práva dotknutej osoby

Facebook "Dodatok správcu stránky" ukazuje práva a povinnosti, ktoré treba dodržiavať spoločne s Facebookom. Nájdete to pod nasledujúcim odkazom:https://de-de.facebook.com/legal/controller_addendum

Ak požadujete informácie, odovzdáme ich Meta Platforms a požiadame Vás, aby ste použili príslušný kontaktný formulár na:

https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhelp%2Fkontaktujte%2F308592359910928 a vyplňte.

Nižšie nájdete podrobný popis príslušného spracovania údajov poskytovateľmi a ich možnosti námietok (tzv. opt-out) prostredníctvom príslušných odkazov na webové stránky poskytovateľov:

Facebook (Meta, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko) – Zásady ochrany osobných údajov: https://www.facebook.com/about/privacy/,

Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield (tzv. štít súkromia):

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

Instagram (Meta, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko) – Zásady ochrany osobných údajov: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Opt-Out: http://www.youronlinechoices.com,

Privacy Shield (tzv. štít súkromia):

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy,

Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated,

Privacy Shield (tzv. štít súkromia):

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Zásady ochrany osobných údajov: https://twitter.com/en/privacy,

Opt-Out: https://twitter.com/personalization,

Privacy Shield (tzv. štít súkromia):

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

 

Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA, ("Pinterest"). Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Pinterestu: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Opt-out: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data,

Privacy Shield (tzv. štít súkromia):

 https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active

 

18. Informácie o ochrane údajov o bdelosti (nežiaduce účinky)

Účel zberu údajov a právny základ spracovania

Ak pacient alebo nahlasovateľ (napr. lekárnik, lekár) nahlási spoločnosti Weleda nežiaduce účinky kozmetických výrobkov alebo iné informácie dôležité pre ostražitosť u produktu Weleda, použijeme tieto údaje výhradne na použitie a odovzdanie na účely vigilancie (účel zberu údajov).

Weleda zhromažďuje a spracováva tieto údaje, aby splnila svoje zákonné povinnosti (čl. 6 písm. c) GDPR) (právny základ).

Kategória spracovávaných osobných údajov a spracovanie hlásení (príjem a preposielanie hlásení)

Kozmetická kontrola:

príjem správy

Pri hlásení do Weledy sa zaznamenáva: meno, adresa, kontaktné údaje, profesie (napr. lekár, lekárnik, pacient) hlásiace osoby, iniciály, vek, pohlavie, dátum narodenia, rok narodenia, životné podmienky, alergie / intolerancia, užívané lieky / doplnky stravy, stav kože. V prípade potreby budú zaznamenané aj ďalšie údaje, ak sú spoločnosti Weleda oznámené bez vyžiadania a vzťahujú sa k hláseniu.

sprístupnenie údajov tretím stranám

Weleda je povinná hlásiť národným zdravotníckym úradom informácie relevantné pre kozmetickú kontrolu (zákonná povinnosť).

ukladanie dát

Originály dokumentov sú uchovávané v zabezpečenej podobe v príslušnej spoločnosti. Originály dokumentov obsahujú všetky vyššie uvedené osobné údaje týkajúce sa správy. Prichádzajúce správy sú ukladané do internej národnej databázy kozmetovigilancie spoločnosti av pseudonymizovanej podobe do globálnej databázy kozmetovigilancie spoločnosti.

retenčné obdobie

Všetky informácie o hláseniach o nežiaducich účinkoch alebo iné informácie dôležité pre kozmetickú kontrolu musia byť uchovávané po dobu najmenej 10 rokov od dátumu uvedenia poslednej šarže kozmetického výrobku na trh.

 

19. Informace o ochraně údajů o reklamacích/závadách kvality

Účel zberu údajov a právny základ spracovania

V prípade reklamácie/vady kvality budú osobné údaje zhromažďované, uchovávané av prípade potreby odovzdávané z našej strany, pokiaľ je to nevyhnutné pre spracovanie ústnej alebo písomnej nespokojnosti zákazníka s produktom (reklamácia) alebo vada kvality. Zber, uchovávanie a odovzdávanie sa deje na účely splnenia zákonnej povinnosti zodpovednej osoby na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR alebo na účely plnenia zmluvy na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Kategórie spracovávaných osobných údajov a vybavovanie reklamácií / chýb kvality (príjem a postúpenie reklamácie):

Vstup

Keď Weleda dostane reklamáciu/porucha kvality, zaznamená sa: meno, adresa, kontaktné údaje. V prípade potreby budú zaznamenané ďalšie údaje, pokiaľ budú spoločnosti Weleda oznámené bez vyžiadania a týkajú sa reklamácie / chyby kvality.

Sprístupnenie údajov tretím stranám

Weleda môže zasielať údaje spoločnostiam a pobočkám skupiny spoločností Weleda AG, obchodným partnerom alebo poskytovateľom služieb, ak je to potrebné na splnenie zákonných požiadaviek. Pokiaľ sú údaje odovzdávané, Weleda zaisťuje, aby boli osobné údaje dostatočne chránené. V rámci skupiny spoločností Weleda AG sú sťažnosti / chyby kvality obdržané jednotlivými spoločnosťami odovzdávané spoločnosti Weleda AG, Möhlerstraße 3-5, 73525 Schwäbisch Gmünd v pseudonymizovanej podobe.

Ukladanie dát

Originály dokumentov sú uchovávané v zabezpečenej podobe v príslušnej spoločnosti. Originály dokladov obsahujú všetky vyššie uvedené osobné údaje o reklamácii/závade akosti. Došlé správy sú uložené v národnej databáze spoločnosti. Všetky sťažnosti/závady kvality obdržané jednotlivými spoločnosťami sú uložené v pseudonymizovanej podobe v internej databáze Weleda AG, Möhlerstraße 3-5. 73525 Schwäbisch Gmünd.

Retenčné obdobie

Údaje zhromaždené k reklamácii / poruche kvality budú uchovávané po dobu trvania obchodného vzťahu alebo do konca doby 11 rokov od vyriešenia reklamácie / poruchy kvality. Údaje zhromaždené pre reklamáciu / závadu kvality budú potom vymazané alebo zablokované, pokiaľ vymazanie nebude možné.

 

20. Spracovanie osobných údajov pri návšteve Weleda

Weleda zhromažďuje od návštevníkov priestor v sídle organizačnej zložky Weledy, Dúbravčická 1/3600, Bratislava - Dúbravka 841 02[OK1] , údaje v rámci poskytnutého zoznamu návštevníkov. Tieto údaje zhromažďujeme na právnom základe oprávneného záujmu v súlade s čl.6 ods. 1 f) GDPR. Oprávnený záujem spoločnosti Weleda spočíva v ochrane vlastníckych práv a ochrane zamestnancov a návštevníkov (napr. v prípade evakuácie). Údaje budú vymazané, akonáhle prestane platiť účel a nebudú odovzdané tretím osobám.

Typ zhromažďovaných dát:

• dátum

• krstné meno

• priezvisko

• spoločnosť

• dopravný prostriedok

Kategorie subjektů údajů:

• návštevníci/hostia Weledy

21. Integrácia obsahu a služieb tretích strán

Naša internetová stránka používa obsah a služby tretích strán. Patria sem napríklad mapy a videá poskytované Google Maps a YouTube. IP adresa sa musí preniesť, aby sa zaistilo, že tieto dáta budú prístupné a zobrazené v prehľadávači používateľa. Poskytovatelia služieb (ďalej len „ poskytovatelia tretích strán") preto používajú IP adresu používateľa.

Napriek tomu, že sa snažíme iba o použitie poskytovateľov tretích strán, ktorí vyžadujú iba adresu IP na poskytnutie obsahu, nemáme žiadny vplyv na to, či sa môže uložiť IP adresa. Tento proces sa môže uskutočňovať okrem iného aj na štatistické účely. Pokiaľ zistíme, že sa IP adresa ukladá, budeme vás informovať.

 

21.1 Používanie Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú službu na analýzu od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „ Google").

Služba Google Analytics tiež používa súbory cookie, t. j. textové súbory, ktoré sú uložené v počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie získané cookie týkajúce sa používania tejto webovej stránky sa obvykle prevádzajú na server Google v USA a uložia sa tam. Toto je prenos na servery spoločnosti Google LLC. s možnosťou umiestnenia v USA.

Anonymizácia IP adresy je aktivovaná na našej webovej stránke, čo znamená, že Vaša IP adresa je vopred skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplná IP adresa sa prenesie iba na server Google v USA a skráti sa tam vo výnimočných prípadoch. V týchto výnimočných prípadoch je v súlade s čl. 6 ods. 1 GDPR toto spracovanie založené na našom oprávnenom záujme o štatistickú analýzu správania používateľov na účely optimalizácie a marketingu.

V našom zastúpení spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, na generovanie správ o aktivite webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu. Vaša IP adresa prenesená v rámci Google (Universal) Analytics nebude zlúčená s inými dátami Google.

Ukladaniu cookies môžete zabrániť konfigurácii vášho prehliadača. V tomto prípade by sme však radi upozornili, že nie všetky funkcie našich webových stránok môžu byť plne použiteľné. Okrem toho môžete spoločnosti Google zabrániť v zhromažďovaní údajov generovaných súbormi cookie a súvisiacich s Vaším používaním webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) av spracovaní týchto údajov spoločnosťou Google. To je možné inštaláciou nasledujúceho pluginu prehliadača: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Alternatívne k pluginu prehliadača alebo v prehliadačoch na mobilných zariadeniach kliknite na nasledujúci odkaz. Tento odkaz môžete použiť na nastavenie súboru cookie na odhlásenie, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu údajov službou Google Analytics na tomto webe. Tento opt-out cookie funguje iba v tomto prehliadači a iba pre túto doménu. Ak v tomto prehliadači vymažete súbory cookie, musíte znova kliknúť na tento odkaz: Deaktivujte Google Analytics. Ďalšie informácie o Google (Universal) Analytics nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=en

Prenos dát do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: : https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Ak existuje zákonná požiadavka, získali sme Váš súhlas so spracovaním Vašich údajov, ako je popísané vyššie, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie popísanej možnosti námietky.

 

21.2 Používanie DoubleClick

Táto internetová stránka využíva online marketingový nástroj DoubleClick spoločnosti Google prevádzkovaný spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („DoubleClick").

Spoločnosť DoubleClick používa súbory cookie na umiestnenie relevantných reklám pre používateľov, zlepšenie prehľadov o výkone kampane alebo zabránenie tomu, aby používateľ videl rovnaké reklamy znovu a znovu. Spoločnosť Google používa ID súboru cookie na zaznamenávanie reklám, ktoré sú umiestnené v tom prehľadávači, a preto im môže zabrániť opakovanému zobrazeniu. Spracovanie vychádza z nášho oprávneného záujmu o optimálny marketing nášho webu v súlade s čl. 6 ods. 1f GDPR.

Služba DoubleClick môže tiež používať ID cookie na zaznamenanie známych ako konverzie, ktoré sú prepojené so žiadosťami o reklamy. K tomu dochádza, keď používateľ vidí reklamu DoubleClick a neskôr použije rovnaký prehľadávač na prístup na webové stránky inzerenta a od neho niečo kúpi. Podľa Googlu súbory cookie DoubleClick neobsahujú žiadne osobné údaje.

Vzhľadom na používaný marketingový nástroj váš prehľadávač automaticky vytvára priame spojenie so serverom Google. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie využitie údajov, ktoré sa zhromažďujú pomocou tohto nástroja spoločnosťou Google, a preto vás informujeme o tom, čo vieme: Integrácia systému DoubleClick informuje Google, že ste sa dostali do príslušnej časti našej online prítomnosti alebo klikli na jednu z našich reklám. Pokiaľ ste zaregistrovaní v službe Google, môže Google priradiť návštevu k vášmu účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaní v spoločnosti Google a/alebo ste sa neprihlásili, poskytovateľ môže stále zistiť Vašu IP adresu a uložiť ju.

Pokiaľ sa chcete odhlásiť od tohto postupu sledovania, môžete vykonať deaktiváciu cookies na sledovanie konverzií úpravou nastavenia prehľadávača na blokovanie súborov cookie z domény www.googleadservices.com, https://www.google.com/settings/ads. Pokiaľ vymažete súbory cookie, toto nastavenie sa vymaže. Prípadne sa môžete dozvedieť o použití súborov cookie z Digitálnej reklamnej aliancie na adrese www.aboutads.info a zodpovedajúcim spôsobom upravte nastavenie. Nakoniec môžete nastaviť prehľadávač tak, aby ste boli informovaní o používaní súborov cookies a rozhodli sa, či ich chcete prijať jednotlivo, či ich chcete prijať v určitých prípadoch, alebo či ich chcete všeobecne odhlásiť. Pokiaľ odmietnete prijať súbory cookies, funkčnosť našich webových stránok môže byť obmedzená.

Spoločnosť Google LLC, ktorá má sídlo v USA, je certifikovaná pre rámec ochrany dát v rámci ochrany osobných údajov v USA a EÚ, ktorý zaručuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov týkajúcich sa služby DoubleClick od Google nájdete na nižšie uvedenej webovej stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

 

21.3 Používanie Google reCaptcha

Na tejto webovej stránke používame tiež funkciu reCAPTCHA poskytovanú spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („ Google"). Táto funkcia slúži predovšetkým na to, aby rozhodla o tom, či je vstup uskutočnený fyzickou osobou alebo nesprávne pomocou mechanického a automatizovaného spracovania. Služba zahŕňa zaslanie spoločnosti Google IP adresy a všetkých ďalších údajov požadovaných spoločnosťou Google pre službu reCAPTCHA a v súlade s čl. 6 ods. 1f GDPR vychádza z nášho oprávneného záujmu o určenie individuálneho zámeru v činnosti na internete a zabránenie zneužitiu a spamu.

Spoločnosť Google LLC, ktorá má sídlo v USA, je certifikovaná pre rámec ochrany dát v rámci ochrany osobných údajov v USA a EÚ, ktorý zaručuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ. Ďalšie informácie o službe Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobných údajov Google nájdete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

 

21.4 Používanie Mouseflow

Mouseflow používame na lepšie pochopenie potrieb našich užívateľov a optimalizáciu ponuky na tomto webe. Pomocou technológie Mouseflow lepšie rozumieme skúsenostiam našich užívateľov (napr. koľko času používatelia trávia na ktorých stránkach, na aké odkazy klikajú, čo sa im páči a čo nepáči atď.), čo nám pomáha zlepšovať našu ponuku založenú na spätnej väzbe našich užívateľov, aby sa zladili Mouseflow spolupracuje s cookies a ďalšími technológiami, aby zhromažďoval informácie o správaní našich užívateľov a ich zariadení (najmä IP adresa zariadenia (je zaznamenávaná a ukladaná iba v anonymnej podobe), veľkosť obrazovky, typ zariadenia (jedinečné identifikátory zariadenia) , informácie o používanom prehliadači, umiestnenie (iba krajiny), preferovaný jazyk používaný na prezeranie našich webových stránok). Mouseflow ukladá tieto informácie do pseudonymizovaného užívateľského profilu. Tieto informácie nepoužíva Mouseflow ani my na identifikáciu jednotlivých užívateľov ani sa nezlučujú s inými údajmi o jednotlivých užívateľoch. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Mouseflow tu.

Proti ukladaniu užívateľského profilu a informácií o Vašej návšteve našich webových stránok pomocou Mouseflow a nastavenia sledovacích cookies Mouseflow na iných webových stránkach môžete vzniesť námietku kliknutím na tento odkaz pre odhlásenie.

 

21.5 Používanie Google Maps

Na tejto webovej stránke používame tiež Google Maps (API) poskytované spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „ Google"). Google Maps sú webové služby, ktoré zobrazujú interaktívne mapy, aby zobrazovali vizuálne reprezentácie geografických informácií. Táto služba slúži na to, aby vám ukázala našu polohu, a uľahčuje vám sa k nám dostať.

Keď pristupujete k podstránkam obsahujúcim integrované Google Maps, informácie o Vašom používaní našej webovej stránky (napríklad IP adresa) sa odosielajú na servery Google v USA a uložia sa tam. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či ste prihlásení do používateľského účtu poskytovaného spoločnosťou Google alebo nemáte používateľský účet. Pokiaľ ste prihlásení do Googlu, Vaše dáta sú priamo priradené k vášmu účtu. Pokiaľ si neprajete, aby boli priradené k vášmu profilu Google, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Google ukladá Vaše dáta (aj pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení) ako profily využitia a vyhodnocuje ich. Každé také vyhodnotenie vzniká v súlade s čl. 6 ods. 1f GDPR na základe legitímneho záujmu spoločnosti Google o umiestňovanie personalizovanej reklamy, prieskumu trhu a/alebo založených na potrebách svojich webových stránok. Máte právo vzniesť námietky proti vytvoreniu týchto profilov využitia. Ak chcete toto právo uplatniť, musíte sa obrátiť na Google.

Spoločnosť Google LLC, ktorá má sídlo v USA, je certifikovaná pre rámec ochrany dát v rámci ochrany osobných údajov v USA a EÚ, ktorý zaručuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ.

Pokiaľ nesúhlasíte s tým, že v budúcnosti sa budú Vaše údaje odovzdávať spoločnosti Google v súvislosti s používaním Google Maps, môžete úplne deaktivovať webovú službu Google Maps tak, že vypnete aplikáciu JavaScript v prehľadávači. Google Maps a mapy zobrazené na týchto webových stránkach sa už nebudú môcť používať.

Podmienky používania spoločnosti Google môžete zobraziť na adrese: https://policies.google.com/terms?hl=cs. Ďalšie podmienky používania Map Google nájdete na adrese: https://www.google.com/intl/sk_SK/help/terms_maps.html.

Podrobné informácie o ochrane údajov v súvislosti s používaním Map Google nájdete na webových stránkach Google („Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google"): https://policies.google.com/privacy?hl=sk

 

21.6 Používanie nástrojov retargetingu

Na našej webovej stránke http://www.weleda.sk/ používame technológiu retargetingu. Retargeting používame na kategorizáciu používateľov webových stránok do skupín používateľov. V závislosti od používateľskej skupiny potom adresujeme návštevníkom webových stránok na iných webových stránkach alebo v aplikáciách personalizovanú reklamou týkajúcu sa našich produktov a služieb.

Na to používame nasledujúce produkty, ktoré nám poskytovatelia služieb dodávajú:

'Facebook Custom Audience'/'Facebook Pixel'/'Google AdWords User Lists'/'Google Dynamic Remarketing'.

 

21.6.1 'Facebook Customer Audience'/'Facebook Pixel'

'Facebook Custom Audience' a 'Facebook Pixel' sú produkty spoločnosti Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írsko („ Facebook"). Naše webové stránky používajú ´Facebook Pixel´ od Facebook, ktorý vytvára priame spojenie so servermi Facebook. Skutočnosť, že ste navštívili našu webovú stránku, sa teda prenáša na server Facebook. Facebook pridelí tieto informácie vášmu osobnému používateľskému účtu Facebook, pokiaľ máte taký účet a ste doň prihlásení. Pokiaľ navštívite iné webové stránky, ktoré používajú službu ´Facebook Custom Audience´/´Facebook Pixel´, tieto informácie sa tiež prepoja s Vaším používateľským účtom. Nemôžeme však vidieť, ktoré iné webové stránky navštívite. Pokiaľ nie ste používateľ Facebooku, alebo keď nie ste prihlásení k používateľskému účtu na Facebooku pri návšteve našej webovej stránky, návšteva našej webovej stránky nie je priradená k používateľskému účtu Facebook.

Ďalšie informácie o ochrane vášho súkromia na Facebooku nájdete v rámci pravidiel ochrany súkromia Facebooku na https://www.facebook.com/about/privacy/. Obzvlášť môžete spravovať obsah a informácie, ktoré ste zdieľali prostredníctvom vášho používania Facebooku prostredníctvom 'Activity log' tool alebo si ho stiahnite z Facebooku prostredníctvom 'Download your data' tool.

 

21.6.2 'Google AdWords User Lists'/'Google Dynamic Remarketing'

'Google AdWords User Lists' a 'Google Dynamic Remarketing' sú produkty spoločnosti Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „ Google"). Naše webové stránky používajú pixel poskytovaný Google, ktorý vytvára priame spojenie so servermi Google. Skutočnosť, že ste navštívili našu webovú stránku, prenáša sa teda na server Google. Google tieto informácie spája s jediným identifikátorom, ktorý je uložený na Vašom koncovom zariadení vo forme súboru cookie alebo sa poskytuje Vaším koncovým zariadením („Advertising ID" na smartfónoch). Pokiaľ navštívite iné webové stránky, ktoré tiež používajú „Google AdWords User Lists'/'Google Dynamic Remarketing", sú tiež prepojené s Vaším jedinečným identifikátorom. Nemôžeme však vidieť, ktoré ďalšie webové stránky navštívite.

 

21.6.3 Nástroje pre  Opt-out

Môžete sa kedykoľvek odhlásiť od používania nástrojov retargetingu na našej webovej stránke pre jeden alebo viac nástrojov. Na to použite nasledujúce odkazy:

opt-out odhlásenie od 'Facebook Custom Audience'/'Facebook Pixel' opt-out odhlásenie od 'Google AdWords User Lists'/'Google Dynamic Remarketing'

Pre každý nástroj ukladáme cookie opt-out na Vaše koncové zariadenie, ktoré je platné neobmedzene dlho. Pokiaľ používate našu internetovú stránku s rôznymi koncovými zariadeniami, musíte sa odhlásiť od používania nástrojov na retargeting pre každé koncové zariadenie, pretože nemôžeme priradiť viac koncových zariadení jednotlivým návštevníkom. Odhlásením ukončíte integráciu popísaných pixlov a nebude prebiehať žiadna výmena dát so službou Facebook alebo Google.

Personalizovanú reklamu môžete tiež deaktivovať priamo v reklamných sieťach. Iné informácie nájdete priamo na webových stránkach Google a Facebook.

 

21.7 Používanie Olapic

Na tejto webovej stránke používame Olapic na zobrazenie obsahu vytváraného užívateľmi. Pre viac informácií si prečítajte všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Olapic: https://tos.olapic.com/weleda-sk/

21.8 Používanie Facebook Plugin

Druh a rozsah spracovania

Na naše webové stránky sme integrovali komponenty Facebook plugin. Facebook Plugin je služba spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited a ponúka nám možnosť agregovať obsah z platformy sociálnych médií a zobrazovať ho na našich webových stránkach.

Keď pristúpite k tomuto obsahu, vytvoríte spojenie so servermi Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, čím sa prenesie Vaša IP adresa a prípadne dáta prehliadača, ako je váš používateľský agent. . Tieto údaje sú spracovávané výhradne pre účely uvedené vyššie a pre zachovanie bezpečnosti a funkčnosti pluginu Facebooku.

Ak je používateľ registrovaný u Meta Platforms Ireland Limited, môže plugin Facebooku priradiť prezeraný obsah k profilu.

Účel a právny základ

Používanie služby je založené na našich oprávnených záujmoch, teda záujme o poskytovanie obsahu nezávislého na platforme v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Doba uloženia

Konkrétnu dobu uloženia spracovávaných údajov nemôžeme ovplyvniť, ale určuje ju spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov pre plugin Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

 

21.9 Používanie Google Ads

Druh a rozsah spracovania

Na náš web sme integrovali Google Ads. Google Ads je služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited za účelom zobrazovania cielenej reklamy používateľom. Google Ads používa súbory cookie a ďalšie technológie prehliadača na vyhodnocovanie správania užívateľov a rozpoznávanie užívateľov.

Google Ads zhromažďuje informácie o správaní návštevníkov na rôznych weboch. Tieto informácie slúžia na optimalizáciu relevancie reklamy. Okrem toho Google Ads poskytuje cielenú reklamu založenú na profiloch správania a geografickej polohe. Vaša IP adresa a ďalšie identifikačné prvky, ako je váš používateľský agent, budú odovzdané poskytovateľovi.

Ak ste zaregistrovaní v službe Google Ireland Limited, môže Google Ads priradiť návštevu k vášmu účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaní na Google Ireland Limited alebo ste sa neprihlásili, poskytovateľ môže zistiť a uložiť Vašu IP adresu a ďalšie identifikátory.

V takom prípade budú Vaše údaje zaslané prevádzkovateľovi služby Google Ads, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Účel a právny základ

Vaše údaje spracovávame pomocou Google Ads za účelom optimalizácie našich webových stránok a na marketingové účely na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Doba uloženia

Konkrétnu dobu uloženia spracovávaných údajov nemôžeme ovplyvniť, ale určuje ju spoločnosť Google Ireland Limited. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov pre Google Ads:  https://policies.google.com/privacy.

 

21.10 Používanie Google CDN

Druh a rozsah spracovania

Používame Google CDN na správne poskytovanie obsahu našich webových stránok. Google CDN je služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, ktorá na našom webe funguje ako sieť na doručovanie obsahu (CDN).

CDN pomáha rýchlejšie poskytovať obsah našej online ponuky, najmä súbory, ako sú grafiky alebo skripty, pomocou regionálne alebo medzinárodne distribuovaných serverov. Keď pristúpite k tomuto obsahu, vytvoríte spojenie so servermi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, čím sa prenesie Vaša IP adresa a prípadne dáta prehliadača, ako je váš používateľský agent. Tieto údaje sú spracovávané výhradne pre vyššie uvedené účely a pre zachovanie bezpečnosti a funkčnosti Google CDN.

Účel a právny základ

Sieť pre doručovanie obsahu je využívaná na základe našich oprávnených záujmov, teda záujmu na bezpečnom a efektívnom poskytovaní a optimalizácii našej online ponuky v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Doba uloženia

Konkrétnu dobu uloženia spracovávaných údajov nemôžeme ovplyvniť, ale určuje ju spoločnosť Google Ireland Limited. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov pre Google CDN: https://policies.google.com/privacy.

 

21.11 Používanie Google Fonts

Druh a rozsah spracovania

Na poskytovanie písiem pre našu online ponuku používame písma Google od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Ak chcete získať tieto písma, pripojte sa k serverom Google Ireland Limited, ktoré prenesú Vašu IP adresu.

Účel a právny základ

Google Fonts používame na základe našich oprávnených záujmov, teda záujmu na jednotnom poskytovaní a optimalizácii našej online ponuky v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Doba uloženia

Konkrétnu dobu uloženia spracovávaných údajov nemôžeme ovplyvniť, ale určuje ju spoločnosť Google Ireland Limited. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov pre Google Fonts: https://policies.google.com/privacy.

 

21.12 Používanie Google Tag Manager

Druh a rozsah spracovania

Používame Správcu značiek Google od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Správca značiek Google sa používa na správu značiek webových stránok prostredníctvom rozhrania a umožňuje nám riadiť presnú integráciu služieb na našich webových stránkach.

To nám umožňuje flexibilne integrovať ďalšie služby na vyhodnocovanie prístupu užívateľov na naše webové stránky.

Účel a právny základ

Google Tag Manager je používaný na základe našich oprávnených záujmov, teda záujmu o optimalizáciu našich služieb v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR..

Doba uloženia

Konkrétnu dobu uloženia spracovávaných údajov nemôžeme ovplyvniť, ale určuje ju spoločnosť Google Ireland Limited. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov pre Správcu značiek Google: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

 

21.13 Používanie Pinterest CDN

Druh a rozsah spracovania

Pinterest CDN používame na správne doručovanie obsahu našich webových stránok. Pinterest CDN je služba poskytovaná spoločnosťou Pinterest Inc., ktorá funguje ako sieť na doručovanie obsahu (CDN) na našich webových stránkach.

CDN pomáha rýchlejšie poskytovať obsah našej online ponuky, najmä súbory, ako sú grafiky alebo skripty, pomocou regionálne alebo medzinárodne distribuovaných serverov. Keď pristúpite k tomuto obsahu, vytvoríte spojenie so servermi Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, Spojené štáty americké, čím sa prenesie Vaša IP adresa a prípadne dáta prehliadača, ako je váš používateľský agent. Tieto údaje sú spracovávané výhradne pre vyššie uvedené účely a pre zachovanie bezpečnosti a funkčnosti Pinterest CDN.

Účel a právny základ

Sieť pre doručovanie obsahu je využívaná na základe našich oprávnených záujmov, teda záujmu na bezpečnom a efektívnom poskytovaní a optimalizácii našej online ponuky v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Doba uloženia

Konkrétnu dobu uloženia spracovávaných údajov nemôžeme ovplyvniť, ale určuje ju Pinterest Inc. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov pre Pinterest CDN: https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy

 

21.14 Používání Pinterest Conversation Tag

Druh a rozsah spracovania

Pinterest Conversion Tag od spoločnosti Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, Spojené štáty americké používame na vytváranie takzvaných vlastných publik, teda na segmentáciu skupín návštevníkov našej online ponuky, určenie konverzných pomerov a ich následnú optimalizáciu. K tomu dochádza najmä pri interakcii s reklamami, ktoré sme umiestnili na Pinterest Inc.

Účel a právny základ

Vaše údaje spracovávame pomocou Pinterest Conversion Tag za účelom optimalizácie našich webových stránok a na marketingové účely na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Doba uloženia

Konkrétnu dobu uloženia spracovávaných údajov nemôžeme ovplyvniť, ale určuje ju Pinterest Inc. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov pre značku konverzie Pinterest: : https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy

 

22. Zabezpečenie dát

Bohužiaľ prenos informácií cez internet nie je nikdy 100 % bezpečný, takže nemôžeme zaručiť bezpečnosť dát prenášaných na našu internetovú stránku cez internet.

Používame však technické a organizačné opatrenia na ochranu nášho webu pred stratou, zničením, prístupom, úpravou alebo distribúciou Vašich dát neoprávnenými osobami.

Vaše osobné údaje sa odovzdávajú najmä v šifrovanej podobe. Na tento účel používame kódovací systém SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security). Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v súlade s technologickými pokrokmi.

 

23. Práva subjektov údajov

Pokiaľ ste považovaní za subjekt údajov podľa článku 4 ods. 1 GDPR, máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov podľa GDPR nasledujúce práva.

 

Právo na potvrdenie a prístup

V súlade s podmienkami čl. 15 GDPR máte právo požiadať o potvrdenie o tom, či sa Vaše osobné údaje spracovávajú, právo kedykoľvek a bezplatne získať prístup k Vašim osobným údajom uloženým správcom a právo na ich kópiu.

 

Právo na opravu

V súlade s podmienkami čl. 16 GDPR máte právo požadovať bez zbytočného odkladu opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím príslušného vyhlásenia.

 

Právo na vymazanie

V súlade s podmienkami čl. 17 GDPR máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, bez zbytočného odkladu, pokiaľ sa použije niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 GDPR a spracovanie nie je nevyhnutné.

 

Právo na obmedzenie spracovania

V súlade s podmienkami článku 18 GDPR máte právo požadovať obmedzenie spracovania, pokiaľ platí jedna z podmienok uvedených v článku 18 GDPR.

 

Právo na prenositeľnosť údajov

V súlade s podmienkami čl. 20 GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo odovzdať uvedené údaje inému správcovi bez toho, aby sme tomu bránili, pri dodržaní ďalších podmienok uvedených v čl. 20 GDPR.

 

Právo odvolať súhlas

Máte právo odvolať svoj súhlas, ktorý nám bol vydaný na spracovanie osobných údajov kedykoľvek s účinkom do budúcnosti. Prosíme, aby ste adresovali Vaše odvolanie súhlasu na kontakty uvedené vyššie.

 

Právo vzniesť námietku

V súlade s podmienkami čl. 21 GDPR máte právo kedykoľvek vzniesť námietky proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Pokiaľ sú splnené podmienky pre účinnú námietku, už nemáme dovolené spracovávať také údaje.

 

Právo podať sťažnosť k dozornému orgánu

Bez ohľadu na akýkoľvek iný opravný prostriedok z hľadiska správneho alebo súdneho konania máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, najmä v členskom štáte, v ktorom sa zdržiavate, v ktorom pracujete alebo v ktorom došlo k podozreniu z porušenia, pokiaľ veríte, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, porušuje špecifikácie GDPR.

 

24. Odovzdávanie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje sa odovzdávajú nasledujúcim spôsobom.

Túto webovú stránku hosťuje externý poskytovateľ služieb v Holandsku. To je nutné pre prevádzku webových stránok a na odôvodnenie, vyhotovenie a implementáciu existujúcej zmluvy o používaní a môže tiež nastať bez Vášho súhlasu.

Údaje sa tiež odovzdávajú, pokiaľ máme právo alebo povinnosť odovzdávať údaje v dôsledku právnych predpisov a/alebo nariadení orgánov alebo súdov. To môže zahŕňať najmä sprístupnenie informácií na účely trestného stíhania, reakcie na mimoriadne udalosti alebo uplatňovanie práv duševného vlastníctva.

Pokiaľ sa Vaše údaje odovzdávajú poskytovateľovi služieb v nevyhnutnom rozsahu, majú prístup iba k Vašim osobným údajom v rozsahu, ktorý je nutný na plnenie ich povinností. Títo poskytovatelia služieb sú povinní spracovávať Vaše osobné údaje v súlade s platnými zákonmi na ochranu osobných údajov, najmä s GDPR.

Okrem vyššie uvedených okolností nebudeme Vaše údaje odovzdávať tretím osobám bez Vášho súhlasu. Najmä nebudeme odovzdávať žiadne osobné údaje subjektu v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii.

 

25. Lehota uchovávania osobných údajov

Čo sa týka lehoty uchovávania, vymažeme osobné údaje, hneď ako sa ich uloženie už nevyžaduje na plnenie pôvodného účelu a prestali platiť všetky zákonné lehoty uchovávania údajov. Zákonné lehoty uchovávania sú konečným kritériom pre definitívnu lehotu uchovávania osobných údajov. Po uplynutí tejto lehoty sa príslušné údaje rutinne zmažú. Pokiaľ sa použijú lehoty uchovávania, spracovanie je obmedzené blokovaním.

Vaše osobné údaje tak budeme spracovávať po dobu, po ktorú Vám budeme poskytovať naše služby či plniť vzájomnú zmluvu, alebo po dobu potrebnú na plnenie archivačných či iných povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctve, zákon o archívníctve a evidencii alebo zákon o dani z pridanej hodnôt.

Po splnení zmluvy (uhradení ceny a doručení tovaru) Vaše osobné údaje ďalej spracovávame z dôvodu našich oprávnených záujmov, ktorými je ochrana našich nárokov, po nevyhnutnú dobu, najdlhšie však po dobu 4 rokov.

Osobné údaje týkajúce sa Vášho zákazníckeho účtu, vrátane údajov v ňom obsiahnutých, budeme spracovávať za účelom správy zákazníckeho účtu po celú dobu, čo bude účet aktívny. Za účelom zasielania ponúk nášho tovaru budeme tieto Vaše osobné údaje spracovávať do tej doby, kým si účet zrušíte alebo pokiaľ zasielanie našich ponúk neodmietnete. Pokiaľ si zriadite zákaznícky účet a nevykonáte u nás žiadny nákup, budeme údaje spracovávať po dobu 36 mesiacov od jeho zriadenia. Údaje o Vašich nákupoch uchovávame vo Vašom zákazníckom účte po dobu 4 rokov a po uplynutí tejto doby ich zmažeme, okrem situácie, kedy:

• ste u nás za posledných 12 mesiacov nakúpili;

• ste sa za posledných 6 mesiacov do Vášho zákazníckeho účtu prihlásili.

Osobné údaje, ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu budeme spracovávať do doby, kým Váš súhlas odvoláte. Na odvolanie súhlasu stačí zaslať e-mail s príslušnou žiadosťou na info@weleda.sk.

Spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše iné vzájomné vzťahy. Stačí zasielanie ďalších oznámení odmietnuť kliknutím na link umiestnený v zaslanom obchodnom oznámení, alebo nám môžete zaslať e-mail s príslušnou žiadosťou na info@weleda.sk.

 

26. Poznámka k poskytnutiu osobných údajov subjektom údajov

Radi by sme využili túto príležitosť, aby sme Vás informovali, že poskytnutie osobných údajov za určitých okolností vyžaduje zákon (napr. údaje o platbe za fakturované služby) alebo môže vzniknúť zo zmluvných dohôd. Aby ste mohli plne využívať služby ponúkané na webových stránkach, musíte s nami uzavrieť príslušnú dohodu o používaní (všeobecné podmienky použitia) prostredníctvom registrácie. Aby sa mohla táto zmluva uskutočniť, musíte nám poskytnúť určité osobné údaje (napríklad používateľské meno, e-mailovú adresu), ktoré spracovávame ako súčasť plnenia tejto zmluvy. Pokiaľ nám tieto osobné údaje neoznámite (neposkytnete), znemožníte tak uzatvorenie zmluvy s Vami, alebo pokiaľ poskytnete iba niektoré, naše služby nebude možné plne poskytnúť.

 

27. Odporúčania a odkazy

Pri prístupe na webové stránky, na ktoré odkazujeme na našich webových stránkach, môžete byť požiadaní, aby ste znovu zadali podrobnosti, ako je Vaše meno, adresa, e-mailová adresa, vlastnosti prehľadávača a pod. Táto politika ochrany osobných údajov neupravuje zhromažďovanie, zverejňovanie alebo spracovanie osobných údajov tretími stranami.

Poskytovatelia služieb tretích strán môžu mať svoje ustanovenia týkajúce sa zhromažďovania, spracovania a používania osobných údajov. Pri návšteve webových stránok tretích strán vám preto odporúčame, aby ste sa zoznámili s ich praxou pri spracovaní osobných údajov pred zadaním osobných údajov.

 

28. Weleda.sk Internetový obchod

Objednať si náš tovar môžete bez založenia zákazníckeho účtu alebo s jeho založením. V prípade Vášho záujmu je Vám po vyplnení požadovaných údajov založený zákaznícky účet chránený heslom. Na to je potrebné sa zaregistrovať spoločne s nasledujúcimi informáciami (v prípade objednania nášho tovaru bez registrácie, tj. bez založenia zákazníckeho účtu, od Vás budeme požadovať všetky nižšie uvedené informácie, s výnimkou hesla):

• Meno a priezvisko

• Doručovacia adresa/fakturačná adresa (ak je odlišná)

• E-mail

• Telefónne číslo

• Heslo

Ak si na našich webových stránkach vytvoríte zákaznícky účet, ktorý je zabezpečený heslom, spracovávame aj tie osobné údaje, ktoré nám o sebe prostredníctvom svojho účtu poskytnete, vrátane histórie Vašich nákupov u nás (Váš zákaznícky účet obsahuje prehľad minulých a prebiehajúcich objednávok (história objednávok).

Vyššie uvedené údaje a všetky ďalšie údaje, ktoré poskytnete ako súčasť objednávky, sa budú spracovávať (uchovávať, zhromažďovať) s cieľom splnenia zmluvy. Pokiaľ si u nás založíte zákaznícky účet a nenakúpite náš tovar, spracovávame Vami poskytnuté údaje za účelom správy zákazníckeho účtu.

Údaje potrebné na dodanie tovaru alebo spracovanie objednávky sa odovzdajú poskytovateľom služieb tretích strán. Ide o nasledujúce kategórie poskytovateľov služieb:

a) spoločnosti nám poskytujúce skladovacie služby; b) prepravné spoločnosti; a c) spoločnosti sprostredkovávajúce vami zvolený spôsob úhrady objednávky.

Pokiaľ uchovávanie údajov už nie je nutné alebo zákonné, vymažú sa.

Právnym základom spracovania tu uvedených osobných údajov na účely uvedené v tomto článku je čl. 6 ods. 1b GDPR.

Zákazníkom, ktorým sme poskytli naše služby, teda tým, ktorí si zakúpili v internetovom obchode weleda.sk (e-shop) náš tovar, môžeme zaslať na ich e-mail alebo poskytnuté telefónne číslo obchodné oznámenie (napr. ponuku či informáciu o novinkách a zľavách). Na to nepotrebujeme Váš súhlas, pretože sa jedná o oprávnený záujem spoločnosti WELEDA ponúknuť svojim zákazníkom ďalšie obdobné služby. Naše obchodné oznámenie (napr. ponuky či informácie o novinkách a zľavách) Vám môžeme zaslať aj poštou, pričom na tieto účely budeme spracovávať Vaše meno a priezvisko a Vami uvedenú adresu.

Určite ale nechceme nikoho obťažovať, ak si to nebudete želať. Zasielanie obchodných oznámení elektronickými prostriedkami (email či sms) je preto možné zrušiť jedným kliknutím na odkaz nachádzajúci sa na jeho samotnom konci (emailu) alebo na konci sms. Pokiaľ nechcete, aby Vám chodila obchodná informácia poštou, informujte nás, prosím, písomne ​​na email info@weleda.sk. Na tento email nám môžete taktiež oznámiť, že nemáte záujem o zasielanie obchodných oznámení, ktoré Vám prišli emailom alebo sms správou.

29. Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Neustále vyvíjame našu webovú stránku, aby sme vám mohli poskytnúť vylepšené služby. Tieto zásady ochrany osobných údajov budeme priebežne aktualizovať a upravovať, ak to bude potrebné.

Najnovšiu verziu našich zásad o ochrane osobných údajov môžete kedykoľvek získať na adrese https://github.com/weledacz/privacy_policy/blob/master/weleda_privacy_policy_sk.md

30. Kontakty

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť na info@weleda.sk.

 

Dátum: 8. 2. 2023 

Prehlásenie k súborom cookie

Použitie súborov cookie

Naša webová stránka používa súbory cookie s cieľom zhromažďovať a ukladať informácie o užívateľoch.

Čo sú súbory cookie?

Cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené na vašom dátovom nosiči a ukladajú určité nastavenie a dáta, ktoré slúžia k lepšej interakcii s našim systémom prostredníctvom vášho prehliadača. Súbor cookie zvyčajne obsahuje názov domény, z ktorej boli dáta odoslané, informáciu o platnosti cookie a alfanumerický identifikačný znak.

Prečo používame cookies?

Cookies umožňujú našim systémom rozpoznať zariadenia užívateľa a okamžite prispôsobiť stránky na základe preddefinovaného nastavenia. Akonáhle užívateľ získa prístup k platforme, súbor cookie sa prenesie na pevný disk užívateľa.

Tieto súbory nám pomáhajú zlepšovať obsah našich webových stránok, tak aby zodpovedal preferenciám užívateľov. V prípade, že sa užívateľ na naše webové stránky vráti, súbory cookie rozoznajú jeho/jej počítač a/alebo mobilné zariadenie a umožnia nám:

· Ukladať informácie o vašich preferovaných aktivitách na našich webových stránkach a prispôsobiť tak ich obsah vašim individuálnym záujmom.

· Urýchliť spracovanie vašich otázok.

Používame cookie súbory tretích strán, ktoré nám pomáhajú skvalitňovať online služby a obsah nášho webu. Keď navštívite naše webové stránky, súbory cookie týchto partnerských společnosti (tretích strán) sú tiež uložené na pevnom disku vášho zariadenia.

Tieto cookie sú po určitom období automaticky zmazané.

Akým spôsobom môžem zakázať používanie súboru cookie v prehliadači?

V prípade, že nechcete, aby vaše zariadenia podporovalo súbory cookie, môžete kedykoľvek zmeniť ich nastavenie. Prípadne môžete zmeniť nastavenia prehliadača tak, aby sa súbory cookie na vašom zariadení neukladali. Majte prosím na pamäti, že keď tak urobíte, budete môcť naše webové stránky používať iba obmedzene, prípadne vôbec. Pokiaľ chcete prijať iba naše súbory cookie a nechcete, aby sa na vašom zariadení ukladali súbory našich partnerov a tretích strán, nastavte si vo vašom prehliadači „blokovať nastavenie súborov cookie tretích strán“. Za použite súborov cookie tretích strán nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

 

Váš súhlas sa týka nasledujúcich domén: www.weleda.sk Váš aktuálny stav: Súhlas daný: 

Používame cookies, aby sme vám poskytli ten najlepší online zážitok. Používaním našej webovej stránky súhlasíte s naším používaním súborov cookie v súlade s našimi pravidlami pre súbory cookie.

Nastavenie súborov cookies

Funkčné súbory cookies

Tieto súbory cookie zlepšujú a zjednodušujú efektívnosť webových stránok z pohľadu užívateľa. Funkčné cookie ukladajú informácie o predchádzajúcich návštevách užívateľa alebo jeho heslo, umožňujú prehrávanie videí, alebo zobrazenie obsahu na sociálnych sieťach.

Niektoré z týchto súborov môžu byť požadované pre správu systému, zabezpečenia a ochranu proti podvodom, pre prihlásenie z jednej stránky na druhú, alebo pre funkciu nákupného košíka. Tieto súbory nie je možné blokovať, pretože sú nevyhnutné pre správne fungovanie našich webových stránok.

Názov súboru cookie

Popis

Doba platnosti

CUSTOMER_UUID

Konakart: Univerzálne jedinečný identifikátor (UUID) zákazníka je kľúčom k informáciám o zákazníkovi, ktoré sú uložené v databáze. Ukladá sa meno zákazníka, ID užívateľa, ktorý sa prihlási ako hosť, preferencie zákazníka a jeho lokalitu.

Koniec relácie prehliadača

JSESSIONID Tomcat

Dočasné cookie. Ukladajú sa v prehliadači iba počas spustenia danej relácie.

Koniec relácie prehliadača

_visitor Hippo:

Jedinou informáciou uloženou v tomto súbore cookie je ID návštevníka a UUID, ktoré samé o sebe neobsahuje žiadne informace okrem identifikátora, ktorý umožňuje odlíšiť daného návštevníka od ostatných užívateľov. Viď www.onehippo.org

Po 2 rokoch
_weleda_accepted_cookie Weleda:

Ukladá ID interného newslettera, do ktorého sa užívateľ zaregistroval alebo odmietol prostredníctvom webovej stránky, a tiež dátum udalosti. Tento súbor cookie registruje uzavretie alebo vyplnenie formulára pre prihlásenie k odberu newslettera na webových stránkach, aby bolo možné ponúknuť lepší užívateľský zážitok.

30 dní od nastavenia/aktualizácie

nlSubscriptions Weleda:

Ukladá informácie o tom, kedy bolo pop-up okno s ponukou odoberania newsletteru zobrazené zákazníkovi.

7 dní od nastavenia/aktualizácie

weledaCookieOptInState Weleda:

Tento súbor zaznamenáva, či užívateľ súhlasil so zásadami pre používanie súborov cookie. Neobsahuje žiadne informácie o užívateľovi. Zhromažďuje informácie v anonymnej forme pomocou univerzálne jedinečného identifikátoru. Tento soubor cookie zostane v počítači až do ukončenia relácie.

Tento soubor cookie zostane v počítači aj po skončení relácie, až kým súbory cookie neodstránite.

cookieNoticeRead Weleda:

Tento soubor zaznamenáva, či vám bol pri prvej návšteve webovej stránky zobrazený banner zásad pre používanie súborov cookie, aby sa vám nezobrazoval pri ďalšej návšteve. Zhromažďuje informacie v anonymnej forme pomocou univerzálne jedinečného identifikátoru. Tento súbor cookie zostane v počítači až do ukončenia relácie.

5 dní od nastavenia/aktualizácie

 

Výkonnostný cookies a cookies pre marketingové účely

Tieto súbory cookie nám umožňujú zhromažďovať informácie o vašom používaní nášho webu a slúžia nám na to, aby sme porozumeli tomu, ako s našim webom komunikujete, aby sme vám mohli poskytnúť lepší užívateľský dojem, napr. posúdiť výkon našich webových stránok, alebo vyskúšať rôzne nápady na ich dizajn.

Pri poskytovaní týchto služieb môžeme spolupracovať s tretími stranami, takže tieto súbory cookie môže nastavovať tretia strana.

Názov súboru cookie

Popis

Doba platnosti

__utma Google analytics:

Slúži na rozlíšenie užívateľov a relácií. Cookie sa vytvorí, keď je spustená javascriptová knižnica a zároveň neexistujú žiadne __utma cookies. Cookie súbor je aktualizovaný zakaždým, keď sú dáta odoslané do Google Analytics. Viď developers.google.com

Po 2 rokoch od nastavenia/aktualizácie

__utmb Google analytics:

Používa se na určenie novej relácie/návštevy. Cookie sa vytvorí. Keď je spustená javascriptová knižnica, a zároveň neexistujú žiadne , __utmb cookies. Cookie súbor je aktualizovaný zakaždým, keď sú dáta odoslané do Google Analytics.

Po 30 minútach od nastavenia/aktualizácie

__utmc Google analytics:

Nepoužíva sa v ga.js. Sada pre interoperabilitu s urchin.js. Historicky tento súbor cookie fungoval v spojení so súborom __utmb, aby určil, či sa užívateľ nacháddzal v novej relácii/návšteve.

Koniec relácie prehliadača

__utmz Google analytics:

Tento súbor cookie je využívaný službou Google Analytics pre ukladanie zdroja premávky alebo kampane, ktorý viedol k návšteve užívateľa. Soubor cookie je vytvorený pri spustení knižnice javascript a je aktualizovaný pri každom odoslaní dát do Google Analytics.

Po 6 mesiacoch od nastavenia aktualizácie

__utmx Google analytics:

Súbor cookie, ktorý sa používa špecificky pre testy a pokusy v rámci služby Analytics

Platnosť 18 mesiacov.

__utmxx Google analytics:

Google Analytics - Používa sa na určenie uplynutia testov, ktorých sa užívateľ zúčastnil.

Platnosť 18 mesiacov.

_ga Google analytics:

Slúži na rozlíšenie jednotlivých užívateľov. Používa sa v analytics.js súborov.

Po 2 rokoch
_gat_UA-57093936-10 Google analytics:

Používa sa na obmedzenie počtu žiadostí. Používa sa v analytics.js súborov.

Po 10 minutách
_gaexp Google Optimize:

Google Optimize - Súbor cookie, ktorý sa používa špecificky na testy a pokusy v rámci služby Google Optimize. Slúži tiež na určenie uplynutia testov, ktorých sa užívateľ zúčastnil.

Po 90 dňoch

_olapicU Olapic Inc.:

Tieto súbory cookie pracujú s nástrojom na zdieľanie obrázkov na sociálnych sieťach Olapic, ktorý vlastní spoločnosť Olapic Inc. Tieto súbory cookie sledujú akcie užívateľov, ktoré nám umožňujú interakciu s užívateľmi sociálnych médií. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.olapic.com/privacy-policy

Po 4 týždňoch

_atuvc AddThis:

 _atuvc cookie je vytvorená a čítaná stránkou na zdieľanie dát zo sociálnych sietí AddThis, pomocou JavaScriptu na strane klienta. Tým je zabezpečené, že užívateľ vidí aktualizovaný počet zdieľaní aj v prípade, keď zdieľa stránku a vráti sa k nej ešte pred tým, ako je naša cache obsahujúca počet zdieľaní aktualizovaná. Dáta z tohoto súboru cookie nie sú odosielané späť do AddThis a jeho odstránenie pri deaktivácii súborov cookie spôsobí neočakávané správanie webovej stránky.

Po 2 rokoch.

JSESSIONID Weleda:

Tento súbor cookie nám umožňuje identifikovať vás ako návštěvníka webových stránok, uloží vaše ID relácie a je odstránený pri zatvorení prehliadača

Vyprší po skončení relácie.

_dc_gtm_UA-(ID) Weleda:

Tieto cookie nám umožňujú sledovať udalosti a analýzy.

Vyprší po skončení relácie.

newsletter_popup Weleda:

Weleda: Ukladá informácie o tom, kedy bolo pop-up okno s ponukou odoberania newsletteru zobrazené zákazníkovi.    

7 dní od nastavenia/aktualizácie

Newsletterbar

Weleda:

Obsahuje položku "collapsed" pokiaľ užívateľ rozklikne lištu newsletter na webovej stránke. Je to využívané na zobrazovanie, že v priebehu sedenia prišlo k rozkliknutiu lišty.

 

po 5 týždňoch

 

NÁZOV SÚBORU COOKIE 

POPIS 

PLATNOSŤ SÚBORU COOKIE 

mf_[session]  

Cookie prvej strany, s platnosťou po dobu relácie: cookie súbor pre identifikáciu relácie prehliadača. 

Tento cookie soubor identifikuje reláciu prehliadača. Cookie súbor je zmazaný akonáhle relácia skončí, teda v momente, keď používateľ opustí stránku. 

Koniec relácie prehliadača 

mf_user  Cookie prvej strany, trvalý súbor: tento súbor kontroluje, či je používateľ nový, alebo sa na stránku vracia. Tento cookies stanoví, či už používateľ v minulosti navštívil stránku, alebo je na stránke prvý raz.  Toto zistíte jednoducho pomocou prepínacieho okna (yes/no) - o používateľovi nebudú ukladané žiadne ďalšie žádné další informácie. Platnosť tohto cookie súboru je 90 dní. 

 

90 dní od poslednej návštevy