Ekonomická udržateľnosť

V udržateľnej ekonomike sa zdroje Zeme nevyčerpajú rýchlejšie, než ich obnovuje príroda.

V udržateľnej ekonomike sa zdroje Zeme nevyčerpajú rýchlejšie, než ich obnovuje príroda.

Ziskovosť je produktom prekvitajúcich ekosystémov a prosperujúcich komunít. Prínosy sa delia spravodlivo. Pre spoločnosť Weleda je etická a hodnototvorná ekonomika viac než len fráza – je to jadro podnikania spolu s ľuďmi, ktorí ju realizujú.

Ekonomika vytvárajúca hodnoty

Ziskovosť je produktom prekvitajúcich ekosystémov a prosperujúcich komunít. Prínosy sa delia spravodlivo. Pre spoločnosť Weleda je etická a hodnototvorná ekonomika viac než len fráza – je to jadro podnikania spolu s ľuďmi, ktorí ju realizujú.

 

Podľa nášho názoru je udržateľná ekonomika postavená na etických princípoch, inováciách, investíciách a zdravom finančnom základe a s čo najlepším využitím dostupných zdrojov. Zámerom je podporovať využívanie týchto zdrojov spôsobom, ktorý je účinný, zodpovedný a ktorý môže poskytnúť dlhodobý prínos a zároveň poskytuje stály zisk.

Aby sa zvýšila hodnota spoločnosti Weleda, zameriavame sa na spotrebiteľov aj zamestnancov – na ich osobný rozvoj, zdravie a potrebu vyváženého životného štýlu vrátane fyzickej pohody. Toto je naša definícia etickej a hodnototvornej ekonomiky.

Zisky a investície

Silné obchodné porozumenie určuje ekonomickú orientáciu spoločnosti Weleda. Aby sme udržali víziu spoločnosti Weleda živú, je potrebné zabezpečiť dlhodobú nezávislosť a autonómiu, ale ak nedosiahneme ekonomický úspech, nemôžeme realizovať udržateľnú firemnú stratégiu. Zisk podniku je nutný na investície do spoločenskej a environmentálnej udržateľnosti.

Zníženie rizika

Svojou zodpovednou obchodnou činnosťou zlepšuje spoločnosť Weleda schopnosť spoločnosti riešiť riziká – od správania na trhu a environmentálnych otázok až po vzťahy so zamestnancami, záujmovými skupinami a zainteresovanými stranami. To vytvára udržateľnú hodnotu, ktorú je možné rozdeliť zamestnancom prostredníctvom príjmov, investorom prostredníctvom dividend a širšej verejnosti v krajinách, kde pôsobíme, platením daní.

Pridaná hodnota

Pridaná hodnota pre spoločnosť

Obchodné aktivity spoločnosti Weleda vytvárajú hodnotu pre spoločnosť a naše vyhlásenie o pridanej hodnote vysvetľuje prínos skupiny Weleda do súkromných a verejných príjmov. Ukazuje tiež výdavky, ktoré spoločnosť Weleda vynaložila, aby dosiahla záväzky svojej spoločnosti, a to, ako sa pridaná hodnota rozdelila.

„Spoločnosť Weleda vníma svojich zamestnancov ako spolupodnikateľov, ktorí sú súčasťou obchodného procesu. Podpora a presadzovanie pocitu osobnej zodpovednosti a sebauvedomenie každého jednotlivca je pre nás nesmierne dôležité.“

Objavte viac

Konáme eticky

Snaha o sociálnu zodpovednosť pomáha jednotlivcom a organizáciám mať pozitívny vplyv na rozvoj, obchod a spoločnosť. Ako sociálne orientovaná spoločnosť kladieme veľký dôraz na zabezpečenie bezpečnosti, individuálny rozvoj a celkové zdravie zamestnancov, dodávateľov a partnerov.

Sociálna udržateľnosť

Plnenie našej zodpovednosti

Náš environmentálny záväzok siaha od otázok biodiverzity, cez obstarávanie surovín, využívanie prírodných zdrojov a trvalo udržateľné balenie, až po znižovanie emisií vody a odpadu a znižovanie emisií skleníkových plynov.

Environmentálna udržateľnosť