Oficiálne pravidlá súťaže

Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky súťaží (ďalej len „Súťaže“):

1. Usporiadateľ a organizátor Súťaží

 

1.1 Usporiadateľom a organizátorom Súťaží je spoločnosť WELEDA, spol. s r.o., organizačná zložka, Dúbravčická 1/3600, 841 02 Bratislava, IČO: 36 060 909, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Po, vložka 913/B1 (ďalej len „WLD“). Tieto propagačné akcie (Súťaže) nie sú žiadnym spôsobom sponzorované, odporúčané, spravované ani inak spojené so spoločnosťou Instagram alebo Facebook.

 

2. Termín a miesto konania Súťaží

2.1 Súťaže prebiehajú na území Slovenskej republiky v termíne určenom Usporiadateľom Súťaže vrátane. Súťaže prebiehajú na sociálnej sieti Instagram alebo Facebook, a to výhradne prostredníctvom webovej lokality https://www.instagram.com/weledask/, na ktorej sa nachádzajú oficiálne stránky WLD na Instagrame (ďalej len „IG WLD SK“), alebo https://www.facebook.com/skWeleda/, na ktorej sa nachádzajú oficiálne stránky WLD na Facebooku (ďalej len „FB WLD SK“).

 

3. Základné princípy Súťaží

3.1 Podmienkou účasti v Súťaži nie je kúpa tovaru alebo služieb či zaplatenie akéhokoľvek iného vkladu.

3.2 Výhrou v Súťažiach sú produkty značky WELEDA.

3.3 O výhrach aj poradí v Súťažiach rozhoduje Usporiadateľ Súťaže náhodným výberom, a to spôsobom ďalej tu stanoveným.

 

4. Účastníci Súťaží, podmienky účasti v Súťažiach a ich priebeh

4.1 Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, staršia ako 16 rokov s adresou pre doručovanie a trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorá má od (resp. v) okamihu registrácie do Súťaže, a ďalej po celý čas Súťaže až do okamihu vyrovnania výhier v Súťaži aktívny autentický profil na sociálnej sieti Instagram, spĺňajúci podmienky sociálnej siete Instagram, a ktorý je (resp. v) okamihu registrácie do Súťaže, a ďalej po celý čas Súťaže až do okamihu vyrovnania výhier v Súťaži fanúšikom stránky usporiadateľa Súťaže IG WLD SK alebo fanúšikom stránky usporiadateľa Súťaže FB WLD SK, ak zároveň spĺňa ďalej uvedené podmienky Súťaže/-í.

4.2 Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci WLD a ďalších spoločností podieľajúcich sa na zaistení Súťaže a osoby k vyššie uvedeným osobám vo vzťahu osoby blízkej.

Podmienkou účasti v Súťaži na Instagrame: je sledovanie účtu IG WLD SK na Instagrame, prihlásenie sa účastníkom Súťaže do svojho instagramového profilu a nahranie (uverejnenie) jeho prostredníctvom v čase konania Súťaže na sociálnu sieť Instagram odpovede účastníkom Súťaže na vyhlásenú súťažnú otázku zverejnenú usporiadateľom Súťaže na jeho profile IG WLD SK v rámci príspevku (postu) WLD o vyhlásení Súťaže; na túto súťažnú otázku odpovedá súťažiaci formou zverejnenia príspevku (komentára) pod príspevok (post) WLD o vyhlásení Súťaže.

Podmienkou účasti v Súťaži na Facebooku: je sledovanie účtu FB WLD SK na FB, prihlásenie sa účastníkom Súťaže do svojho facebookového profilu a nahranie (uverejnenie) jeho prostredníctvom v čase konania Súťaže na sociálnu sieť Facebook odpovede účastníkom Súťaže na vyhlásenú súťažnú otázku zverejnenú usporiadateľom Súťaže na jeho profile FB WLD SK v rámci príspevku (postu) WLD o vyhlásení Súťaže; na túto súťažnú otázku odpovedá súťažiaci formou zverejnenia príspevku (komentára) pod príspevok (post) WLD o vyhlásení Súťaže.

4.3 Nahraním príslušného komentára na profil IG WLD SK alebo FB WLD SK účastník Súťaže súhlasí s týmito pravidlami Súťaže, zároveň potvrdzuje, že je starší ako 16 rokov a udeľuje usporiadateľovi Súťaže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 týchto pravidiel.

4.4 V Súťaži budú vybraní 3 výhercovia Súťaže. Výhru v Súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať iba jednu. Príspevky v rámci Súťaže je možné zo strany súťažiacich nahrávať vo vyhlásenom termíne Usporiadateľom Súťaže, a to do 23:59:59 hod. posledného dňa súťaže. Každý jednotlivý súťažiaci sa smie Súťaže zúčastniť iba s jedným autentickým profilom na sociálnej sieti Instagram/Facebook, spĺňajúcim podmienky sociálnej siete Instagram/Facebook. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci (a všetky ním do Súťaže nahrané príspevky) zo Súťaže bez náhrady vyradený.

4.5 Výhercovia Súťaže budú vybraní Usporiadateľom Súťaže náhodným výberom, najneskôr do 14 dní od skončenia Súťaže, pričom Usporiadateľ Súťaže bude najmä hodnotiť originalitu a kreativitu príspevkov účastníkov Súťaže a posudzovať aj úplné dodržanie pravidiel Súťaže. Rozhodnutie Usporiadateľa Súťaže je konečné, bez možnosti odvolania či iného opravného prostriedku.

4.6 Zo Súťaže budú vyradené príspevky, ktoré:

· nezodpovedajú zadanej téme Súťaže;

· vytvorila osoba, ktoré nedala súťažiacemu súhlas s použitím v rámci tejto Súťaže;

· obsahujú prvky násilia či pornografické prvky či sú inak v rozpore s dobrými mravmi;

· nabádajú k vystavovaniu sa nebezpečným situáciám či zachycujú činnosti akokoľvek nebezpečné a ohrozujúce zdravie;

· majú vulgárny, rasistický alebo iný všeobecne neprijateľný obsah oznámenia;

· obsahujú náboženský alebo politický podtext;

· by mohli poškodiť dobré meno usporiadateľa Súťaže;

· zmieňujú či obsahujú referencie na konkurenčné produkty k produktom usporiadateľa súťaže.

· v prípade ktorých bolo zistené nedodržanie iných podmienok Súťaže.

4.7 O tom, či príspevok vyhovuje podmienkam Súťaže, rozhoduje výhradne Usporiadateľ Súťaže.

4.8 Súťažný príspevok vytvára každý účastník na svoju vlastnú zodpovednosť a usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek náklady či škody, ktoré by ktorýmkoľvek osobám mohli vzniknúť v súvislosti s obstaraním či zverejnením príspevku. Usporiadateľ nie je taktiež zodpovedný za chybné doručenie alebo nedoručenie odpovede na súťažnú otázku na profil IG WLD SK alebo FB WLD SK.

 

5. Výhry v Súťaži

5.1 Usporiadateľom súťaže budú spôsobom uvedeným v týchto pravidlách vybraní 3 výhercovia, pričom každý z nich získa produkty značky WELEDA zverejnené pri vyhlásení súťaže. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo akúkoľvek výhru uvedenú v týchto pravidlách nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane usporiadateľa nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

5.2 Podmienkou získania akejkoľvek výhry je dodržiavanie a splnenie podmienok týchto pravidiel súťažiacim. Táto Súťaž má povahu hry, a teda výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je

možné prevádzať na iné osoby, nie je možné ich preplácať v hotovosti ani za ne poskytnúť inú vecnú náhradu. Neprevzaté výhry v Súťaži prepadajú usporiadateľovi Súťaže.

5.3 Výhercovia budú s cieľom odovzdať výhru kontaktovaní organizátorom Súťaže najneskôr do 14 dní od vyhodnotenia Súťaže, a to prostredníctvom verejného komentára pod príspevok s vyhlásením Súťaže nahranej na sociálnej sieti Instagram/Facebook. O odovzdaní výhry sa výhercovia s organizátorom Súťaže ďalej dohodnú prostredníctvom súkromných správ na sociálnej sieti Instagram/Facebook. Výherca, ktorý si výhru neprevezme alebo sa nedostaví na prevzatie výhry v čase stanovenom s organizátorom Súťaže a/alebo ktorý v čase stanovenom organizátorom Súťaže nepreukáže splnenie podmienok účasti v Súťaži, stráca na výhru nárok. Organizátor Súťaže taktiež nezodpovedá za to, že si výherca neprečíta správu od organizátora Súťaže alebo nebude na takú správu organizátora Súťaže reagovať v stanovenom termíne 14 dní od vyhlásenia výsledkov; v takých prípadoch je organizátor Súťaže oprávnený rozhodnúť o prepadnutí výhry.

5.4 Usporiadateľ Súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry takému výhercovi.

 

6. Spracúvanie osobných údajov

6.1 Zapojením sa do Súťaže (t. j. nahraním príslušného príspevku podľa týchto pravidiel) súťažiaci súhlasí s pravidlami tejto Súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:

- prevádzkovateľom osobných údajov je usporiadateľ Súťaže;

- účelom spracúvania osobných údajov je realizácia Súťaže vrátane jej organizácie, vedenia, vyhodnotenia, kontroly a odovzdania výhier;

- právnym základom spracúvania je súhlas, ktorý je nutný na účasť v Súťaži (súhlas je možné kedykoľvek odvolať; v takom prípade však bude účasť súťažiaceho v Súťaži ukončená);

- obdobie spracúvania osobných údajov je obdobie od okamihu zapojenia sa účastníka do Súťaže do uplynutia 3 mesiacov od skončenia Súťaže;

- rozsah údajov: údaje z účtu súťažiaceho na Instagrame/Facebooku (meno, priezvisko, prípadne prezývka), údaje uvedené v odpovedi na správu usporiadateľa súťažiacemu o výhre podľa týchto pravidiel (meno, priezvisko, adresa) a ďalej údaje o zapojení sa do Súťaže (dátum a čas, IP zariadenia, z ktorého došlo k zapojeniu sa do Súťaže; súťažný príspevok, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia; údaj o veku nad 16 rokov).

- ďalšie informácie o spracúvaní vrátane informácií o právach a možnostiach ich uplatnenia sú pre účastníkov Súťaže dostupné v dokumente „Zásady ochrany osobných údajov“.

 

7. Prejavy osobnej povahy a licenčné oprávnenia

7.1 Účastníci zapojením sa do Súťaže (t. j. nahraním príslušného príspevku podľa týchto pravidiel) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ Súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, bezplatne účastníkom uvedené meno v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Usporiadateľa v súvislosti s touto Súťažou a jeho výrobkami či službami, s tým, že je možné vytvárať a zverejňovať vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov Súťaže (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry v Súťaži), a to v čase, ktorý skončí uplynutím 3 rokov od ukončenia Súťaže.

7.2 Súťažiaci vyhlasuje, že príspevok vytvoril sám alebo má povolenie autora na jeho šírenie. Vyhlasuje tiež, že akékoľvek osobnostné atribúty obsiahnuté v rámci príspevku sú získané so súhlasom osôb, ktorých sa týkajú, a tieto osoby súhlasia s jeho zverejnením. Súťažiaci zároveň

vyhlasuje, že využitím príspevku v rozsahu a spôsobom opísaným v týchto podmienkach Súťaže nebudú akokoľvek zasiahnuté či ohrozené práva oprávnených osôb k takým príspevkom či k ich časti. V prípade, že sa v priebehu Súťaže alebo kedykoľvek po jej skončení preukáže opak tohto, zodpovedá v plnom rozsahu súťažiaci za všetky škody vzniknuté v tejto súvislosti usporiadateľovi Súťaže alebo tretej osobe a zaväzuje sa tieto škody okamžite v plnom rozsahu uhradiť. Uvedené najmä znamená, že ak by v dôsledku nedostatku súhlasu dotknutej osoby vznikla usporiadateľovi Súťaže alebo inej osobe akákoľvek škoda či ujma (napr. uložením povinnosti poskytnúť zadosťučinenie či uložením pokuty) alebo náklady, je súťažiaci povinný ich v plnom rozsahu uhradiť, resp. odčiniť.

7.3 Všetky príspevky nahrané na sociálnu sieť Instagram/Facebook do Súťaže sa po jej ukončení stávajú majetkom usporiadateľa Súťaže, ktorý si vyhradzuje právo s nimi nakladať podľa vlastného uváženia a v rozsahu podľa týchto pravidiel bez ďalšieho súhlasu účastníka Súťaže. Účastník Súťaže berie na vedomie, že zverejnený súťažný príspevok sa môže na internete šíriť mimo vôle usporiadateľa Súťaže a za také šírenie už usporiadateľ nezodpovedá.

7.4 V prípade, že príspevok nahraný účastníkom Súťaže bude mať povahu akéhokoľvek predmetu práva duševného vlastníctva (resp. ak bude taký predmet obsahovať), a to najmä predmety chránené autorským zákonom č. 121/2000 Zb., v znení neskorších predpisov (ďalej len „Predmety“), zapojením sa do Súťaže (t. j. nahraním príslušného príspevku podľa týchto pravidiel) účastník Súťaže bezplatne udeľuje a poskytuje usporiadateľovi Súťaže nevýhradné oprávnenie (licenciu) na použitie každého takého Predmetu, a to na všetky spôsoby použitia, najmä na zverejnenie na oficiálnej webovej stránke usporiadateľa Súťaže, oficiálnych sociálnych profiloch usporiadateľa Súťaže či iných weboch, komunikačných kanáloch či materiáloch, a na reklamné, propagačné a marketingové účely usporiadateľa Súťaže v zmysle ich šírenia a použitia v médiách po celý čas trvania majetkových autorských práv k takému Predmetu a bez územného či účelového či množstvového

obmedzenia. Usporiadateľ Súťaže je zároveň oprávnený v uvedenom rozsahu Predmety využiť samostatne alebo v spojení s Predmetmi iných súťažiacich či s ďalšími prvkami.

7.5 Zapojením sa do Súťaže súťažiaci berú na vedomie a súhlasia s tým, že sú výhradne zodpovední za príspevok a za dôsledky jeho zverejnenia, tzn. v prípade, že vyjde najavo, že účastník svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské či osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Účastník Súťaže je povinný usporiadateľovi Súťaže uhradiť akúkoľvek škodu (resp. odčiniť ujmu) v prípade takého porušenia a zároveň mu zaniká právo na čerpanie výhry.

 

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Účasťou v Súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy usporiadateľa Súťaže.

8.2 Usporiadateľ si vyhradzuje právo urobiť rozhodnutie vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenia Súťaže, pozastavenia Súťaže, predčasného ukončenia Súťaže alebo vylúčenia akéhokoľvek súťažiaceho zo Súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to najmä z dôvodu nedodržania pravidiel Súťaže alebo pri obyčajnom podozrení z nedodržania pravidiel Súťaže, porušenia právneho poriadku Slovenskej republiky, konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi alebo ktoré je podľa posúdenia usporiadateľa Súťaže spôsobilé ohroziť jeho oprávnené záujmy, porušovania pravidiel fair play, alebo iného nevhodného správania zo strany súťažiaceho ako je napr. manipulácia s výsledkami poradia alebo iné konanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledky Súťaže. Rozhodnutie podľa tohto článku je usporiadateľ Súťaže oprávnený urobiť kedykoľvek v priebehu Súťaže, a to až do okamihu odovzdania výhier. Ak dospeje napr. usporiadateľ k záveru, že výherca získal výhru v rozpore s týmito pravidlami, je oprávnený rozhodnúť o vylúčení súťažiaceho zo Súťaže aj po jej skončení.

8.3 Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

8.4 Zapojením do Súťaže berú súťažiaci zároveň na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú akékoľvek právne nároky voči prevádzkovateľovi, správcovi či vlastníkovi sociálnej siete Instagram/Facebook, resp. že vlastník, prevádzkovateľ aj správca sociálnej siete Instagram/Facebook sú od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodení.

8.5 Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých súťažiacich a Súťaže vrátane týchto pravidiel sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade akýchkoľvek nejasností sa súťažiaci môžu obrátiť s dopytom na info@weleda.sk.

V Bratislave dňa 25. 10. 2019