Obchodné podmienky

 

spoločnosti WELEDA, spol. s r.o., so sídlom Praha 5, Lidická 336/28, PSČ: 150 00, Česká republika, IČO: 41195078, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom WELEDA spol. s r.o., organizačná zložka, so sídlom Dúbravčická 1/3600, 841 02, Bratislava, IČO: 36060909, IČ DPH: SK2020280636 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka: 913/B (ďalej len „WELEDA“)

Tieto všeobecné obchodné podmienky WELEDY (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „KZ“) uzatváranej medzi WELEDOU ako predávajúcim (ďalej len „Predávajúci“ alebo „WLD“) a inou fyzickou osobou (ďalej len „Kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho. Internetový obchod je Predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese https://weleda.sk/, prípadne pre Kupujúceho, ktorý je členom Klubu WELEDA, na internetovej adrese https://klub.weleda.sk (oboje ďalej len „Webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania Webovej stránky (ďalej len „Webové rozhranie obchodu“).

VOP sa vzťahujú na kupujúceho - spotrebiteľa - s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky a nevzťahujú sa na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od WLD, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Ak vyjde najavo, že KZ podľa týchto VOP uzavrela osoba, na ktorú sa tieto VOP podľa predchádzajúcej vety nevzťahujú, je WLD oprávnená od KZ odstúpiť.

Ustanovenia odlišné od VOP je možné dohodnúť v KZ. Odlišné dojednania majú prednosť pred ustanoveniami VOP. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou KZ, čo Kupujúci potvrdzuje svojím súhlasným vyhlásením (zaškrtnutím príslušného políčka) na Webovom rozhraní. KZ a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

Znenie VOP môže WLD jednostranne meniť či dopĺňať; týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

1. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

1.1 Kupujúci môže na základe registrácie vykonanej na Webovej stránke pristupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej len "Užívateľský účet"), prostredníctvom ktorého môže Kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže na základe registrácie do klubu WELEDA vykonané na Webovej stránke pristupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej len "Užívateľský účet Klubu WLD"; Užívateľský účet a Užívateľský účet Klubu WLD ďalej spoločne len "Užívateľský účet"), prostredníctvom ktorého môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru.

1.2 Pre aktiváciu Užívateľského účtu je nutné (i) vyplniť všetky povinné polia registračného formulára, (ii) potvrdiť súhlas s podmienkami užívania Užívateľského účtu a zoznámenie sa s podmienkami spracovania osobných údajov uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov a (iii) aktivovať si Užívateľský účet prostredníctvom aktivačného linku doručeného na kontaktný e-mail určený užívateľom (tento je platný po dobu jedného (1) dňa odo dňa jeho odoslania). Potvrdením tohto linku užívateľom bude Užívateľský účet aktivovaný a užívateľ môže svoj Užívateľský účet používať po zadaní svojich prihlasovacích údajov (emailová adresa a heslo). Užívateľský účet je vždy založený na jednotlivého, menovite registrovaného, užívateľa.

1.3 Kupujúci je povinný pri registrácii na Webovej stránke a pri objednávaní tovaru uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v Užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v Užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú WLD považované za správne. Registrácia Užívateľského účtu je možná iba pre fyzické osoby staršie ako 16 rokov, pričom každý užívateľ si môže zriadiť iba jeden Užívateľský účet a jeden Užívateľský účet Klubu WLD.

1.4 Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom (e-mail - elektronická adresa Kupujúceho) a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do svojho Užívateľského účtu a nie je oprávnený umožniť jeho využívanie tretím osobám. Kupujúci berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia WLD, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

1.5 Užívateľský účet sprístupňuje WLD užívateľovi Užívateľského účtu bezplatne a na dobu neurčitú, pričom si vyhradzuje právo takého užívateľa kedykoľvek vylúčiť z registrácie alebo užívanie bez udania dôvodu, resp. prestať prevádzkovať Užívateľský účet alebo jeho jednotlivé služby. WLD je okrem iného oprávnená zrušiť alebo zablokovať Užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď (i) informácie zadané Kupujúcim v rámci registrácie sú úmyselne nesprávne (ii) či v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy s WLD, obchodných podmienok WLD alebo týchto podmienok používania Užívateľského účtu. O zrušení Užívateľského účtu z dôvodu podľa tohto odseku týchto podmienok bude WLD registrovaného kupujúceho informovať.

1.6 Ďalšie podmienky užívania Užívateľského účtu:

a) Kupujúci sa zaručuje, že nebude používať žiadne mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli zmeniť alebo poškodiť funkčnosť a dostupnosť Užívateľského účtu alebo aplikácie (ako napr. hackerské útoky, útoky hrubou silou, použitia či zaslanie špionážneho softvéru, vírusov a tzv. červov). Oznámenie a upozornenia oznamované WLD užívateľmi, týkajúce sa použitia a funkcií Užívateľského účtu alebo služieb, musí byť zo strany užívateľa dodržiavané.

b) WLD si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť funkcie Užívateľského účtu, služby alebo podmienky používania Užívateľského účtu s cieľom zohľadniť zmeny právnych predpisov a výkonnostné alebo servisné nerovnováhu alebo medzeru. S novými podmienkami užívania Užívateľského účtu bude užívateľ oboznámený prostredníctvom kontaktného e-mailu, pričom nové podmienky užívania Užívateľského účtu sa považujú za odsúhlasené, pokiaľ užívateľ v lehote 14 dní nevyjadrí svoj nesúhlas, a to v textovej podobe (napr. listom, emailom alebo faxom) na: WELEDA, spol. s r.o., org. zl., Dúbravčická 1/3600, 84102 Bratislava, adresa elektronickej pošty: office@weleda.sk, tel: + 421 905 815 829.

c) výmaz Užívateľského účtu alebo ukončenie jednej / viacerých služieb zo strany užívateľa je možné realizovať kedykoľvek, pričom vymazanie Užívateľského účtu má za následok, že účasť na akýchkoľvek ďalších službách poskytovaných v rámci Užívateľského účtu nie je možná.

2. INFORMÁCIE A UZAVRETIE KZ

2.1 Kupujúci realizuje objednávky prostredníctvom svojho Užívateľského účtu.

2.2 V prípade, že to Webové rozhranie obchodu umožňuje, môže Kupujúci vykonávať objednávaní tovaru tiež bez registrácie priamo z Webového rozhrania obchodu. K realizácii nákupu je nevyhnutné vyplniť všetka povinné polia objednávkového formulára a pri každom jednotlivom nákupe potvrdiť súhlas s týmito VOP a zoznámenie s podmienkami pre spracovanie osobných údajov uvedenými v Zásadách ochrany osobných údajov.

2.3 Všetka prezentácie tovaru umiestnená na Webovej stránke WLD je informatívneho charakteru a WLD nie je v odôvodniteľných prípadoch povinná uzavrieť KS ohľadom tohto tovaru.

2.4 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane všetkých daní a poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo Webovom rozhraní obchodu, čím nie je dotknuté ustanovenie ods. 2.13 týchto VOP. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť WLD uzavrieť KS za individuálne dohodnutých podmienok.

2.5 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, vrátane spôsobov doručenia tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo Webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Doručovanie mimo Slovenskej republiky nemôže byť realizované.

2.6 Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár vo Webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

i) objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ Kupujúci do elektronického nákupného košíka Webového rozhrania obchodu);

ii) spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru; a

iii) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

(ďalej spoločne len „Objednávka“).

2.7 Pred zaslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do Objednávky. Pred odoslaním Objednávky je Kupujúci tiež oboznámený s konečnou cenou nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar umiestnené v košíku vrátane všetkých súvisiacich služieb, daní či ostatných poplatkov a cenu za dopravu tohto tovaru. Objednávku odošle Kupujúci WLD kliknutím na tlačidlo "Objednať". Údaje uvedené v Objednávke sú WLD považované za správne. WLD bezodkladne po obdržaní Objednávky toto obdržaní Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v Objednávke (ďalej len "Elektronická adresa kupujúceho"), pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzavretie KZ.

2.8 WLD je vždy oprávnená v závislosti na charaktere Objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

2.9 Kupujúci má právo zrušiť Objednávku (meniť ju a opravovať), teda odvolať svoj návrh na uzavretie KZ, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu akceptácie návrhu na uzavretie KZ.

2.10 Objednávku, ktorá nie je so súhlasom WLD urobené v súlade s týmito VOP, je WLD oprávnená neprijať, alebo ju Kupujúcemu vrátiť na doplnenie a poskytnúť mu na to primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa Objednávka Kupujúceho považuje za Objednávku, ktorá nebola nikdy doručená.

2.11 KZ je uzavretá akceptáciou návrhu na uzavretie KZ zo strany WLD, pričom za takú akceptáciu sa považuje tovar dovezený zo strany WLD Kupujúcemu alebo výslovná akceptácia návrhu na uzavretie KZ zo strany WLD prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade, že WLD do 2 pracovných dní Kupujúcemu neodmietne riadne podanú Objednávku, dôjde k akceptácii príslušnej Objednávky tovaru zo strany WLD tiež najneskôr uplynutím lehoty na odmietnutie Objednávky.

2.12 Pre vylúčenie pochybností platí, že KZ nie je uzavretá, pokiaľ Objednávka Kupujúceho nie je WLD prijatá alebo je prijatá s výhradou. Kupujúci berie na vedomie, že WLD nie je povinná uzavrieť KZ s Kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktoré predtým podstatným spôsobom porušila KZ či tieto VOP alebo o osobu, ktorá je v omeškaní s úhradou splatných záväzkov voči WLD.

2.13 WLD si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch objednaný tovar Kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že Webové rozhranie obchodu uvádzalo omylom zjavne chybné či neštandardné údaje, najmä o vybranom tovare, jeho cene alebo termínu dodania, popr. ak je tovar vypredaný a trvalo u dodávateľa nedostupný. WLD sa zaväzuje v takýchto prípadoch vrátiť Kupujúcemu finančnú čiastku uhradenú na základe KZ.

2.14 Uzatvorením KZ Kupujúci (či s registráciou alebo bez registrácie) súhlasí s týmito VOP a vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito VOP oboznámiť pred jej uzatvorením. Tieto VOP sú Kupujúcemu kedykoľvek dostupné na tejto adrese https://www.weleda.sk/obchodne-podmienky

2.15 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní KZ. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím KZ (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

3. CENA TOVARU, PLATOBNÉ PODMIENKY A ZĹAVOVÉ AKCIE

3.1 Kupujúci môže cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa KZ uhradiť WLD spôsobmi, ktoré ponúka Webové rozhranie obchodu v rámci procesu Objednávky, a to vždy v závislosti od aktuálnych možnostiach WLD, typu a množstva objednaného tovaru.

3.2 Všetky ceny uvedené vo Webovom rozhraní obchodu sú uvedené vrátane zákonných sadzieb dane z pridanej hodnoty. Ak je Kupujúci členom Klubu WELEDA a pristúpi na objednanie tovaru cez Užívateľský účet Klubu WLD, platí pre neho klubová kúpna cena, ktorá je o 10 % nižšia (túto klubovú kúpnu cenu vidia členovia Klubu WELEDA u tovaru po svojom prihlásení do Užívateľského účtu Klubu WLD, je počítaná z kúpnej ceny tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty, pričom klubová kúpna cena sa neuplatňuje na poštovné a balné a na tovar, ktorý je súčasťou špeciálne ponuky; u tohto tovaru je vždy uvedené, že sa na neho klubová zľava nevzťahuje). Záväznými sú pre obe strany ceny platné v momente odoslania Objednávky.

3.3 Spoločne s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť WLD tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške tak, ako sú Kupujúcim vybrané v rámci procesu Objednávky. Všetky ceny uvedené na Webovom rozhraní obchodu sú uvedené vrátane zákonných sadzieb dane z pridanej hodnoty. Záväznými sú pre obe strany ceny platné v momente odoslania Objednávky.

3.4 WLD nepožaduje od Kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie ods. 3.7 VOP ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

3.5 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku (ak sú tieto možnosti platby zo strany Webového rozhranie obchodu umožnené) je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia KZ, resp. prijatie potvrdzujúceho e-mailu; pri omeškaní s úhradou kúpnej ceny je WLD oprávnená od príslušnej KZ odstúpiť. Záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je v prípade bezhotovostnej platby splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet WLD.

3.6 Pre platby Objednávky uskutočnenej cez Webovú stránku môže Kupujúci využiť nasledujúce platobné možnosti:

i) platbu debetnými a kreditné kartami Mastercard, Visa, Maestro a Visa Electron;

ii) platbu na dobierku (pri prevzatí tovaru - v hotovosti alebo platobnou kartou);

3.7 WLD je oprávnená, najmä v prípade, že zo strany Kupujúceho nebude dodatočne potvrdenia Objednávky (ods. 2.8 VOP), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu.

3.8 V prípade straty alebo poškodenia tovaru pri preprave, ktoré mal Kupujúci podľa svojej voľby zaplatiť pri doručení, sa WLD zaväzuje Kupujúcemu vystaviť opravný daňový doklad, ak sa strany v individuálnom prípade nedohodnú inak.

3.9 Ohľadom platieb realizovaných na základe KZ vystaví WLD Kupujúcemu daňový doklad - faktúru. WLD je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví WLD Kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na Elektronickú adresu kupujúceho. Daňový doklad v elektronickej podobe je tiež Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie v Užívateľskom účte.

3.10 Tovar zostáva až do úplného zaplatenia Kupujúcim vo vlastníctve WLD. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na Kupujúceho okamihom dodania tovaru, za čo sa považuje deň odovzdania tovaru prepravnej službe.

3.11 Zľavové akcie (zľavové kódy)

i) V priebehu vytvárania Objednávky (na vyzvanie v rámci procesu nákupu na Webovej stránke) je Kupujúci oprávnený zadať kódy obsiahnuté na zľavových kódoch poskytnutých WLD. Pokiaľ WLD nestanovuje výslovne inak, zľavové kódy nie je možné uplatniť opakovane a súčasne ich nemožno vzájomne kombinovať. Zľavové kódy nie je možné uplatňovať na tovar vo výpredaji, na akčný a už zlacnený tovar alebo na darčekové sety tovaru WLD.

ii) V prípade odstúpenia od KZ z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného odôvodneného vrátenie tovaru, zakúpeného na základe zľavového kódu, Kupujúcim Predávajúcemu, má Kupujúci nárok iba na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru skutočne uhradil peňažnými prostriedkami. WLD môže rozhodnúť o tom, či a v akej hodnote vystaví Kupujúcemu nový zľavový kód.

iii) ak má zľavový kód obmedzenú dobu platnosti, Kupujúci je oprávnený zľavový kód použiť iba pred jeho uplynutím. WLD neposkytuje peniaze, ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu zľavového kódu.

iv) zľavový kód nemožno vymeniť za peniaze. V prípade, že Kupujúci odoberie tovar za nižšiu cenu, než je hodnota zľavového kódu, nemá nárok na doplatenie hodnoty zľavového kódu ani na nový zľavový kód na zvyšok hodnoty pôvodného uplatneného zľavového kódu.

v) V prípade, že zľavový kód bude uplatnený v rozpore s VOP, má WLD právo takto uplatnený zľavový kód odmietnuť a od uzatvorenej KZ odstúpiť. V prípade, že vzniknú pri výklade ustanovení ods. 3.11 VOP nejasnosti, platí ich výklad stanovený WLD.

4. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

4.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zák. č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých priestorov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOS“) nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu a od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

4.2 Ak sa nejedná o prípad uvedený v ods. 4.1 VOP či o iný prípad, keď nemožno podľa platných právnych predpisov od KZ odstúpiť, má Kupujúci právo od KZ odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom KZ je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od KZ musí byť WLD odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od KZ môže Kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný WLD, ktorý tvorí prílohu č. 1 OP (tu), a v takom prípade WLD Kupujúcemu potvrdí bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie. Odstúpenie od KZ môže Kupujúci zasielať na adresu WELEDA, spol. s r.o., organizačná zložka, Dúbravčická 1/3600, 841 02 Bratislava alebo na adresu elektronickej pošty WLD office@weleda.sk.

 

4.3 V prípade odstúpenia od KZ podľa ods. 4.2 VOP sa KZ od začiatku zrušuje, a to v rozsahu a vo vzťahu k tovaru, ktorý chce Kupujúci za podmienok týchto VOP vrátiť WLD. Tovar musí byť v takomto prípade WLD vrátený bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní od takéhoto odstúpenia od KZ Kupujúcim, a to na adresu uvedenú v ods. 4.2 VOP. V prípade odstúpenia od KZ podľa ods. 4.2 VOP vráti WLD Kupujúcemu peňažné prostriedky, tj. cenu tovaru, vrátane nákladov na dodanie tovaru, prijaté od Kupujúceho; ak Kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý WLD ponúka, má WLD právo vrátiť Kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Ak odstúpi Kupujúci od KZ podľa ods. 4.2 VOP, aj vrátane prípadu, kedy Kupujúci takto odstúpi od KZ iba čiastočne, nesie Kupujúci náklady na vrátenie tovaru WLD, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklú poštové cestou.

4.4 V prípade písomného odstúpenia od KZ sa WLD zaväzuje uhradiť peňažné prostriedky, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne dodatočne inak, bezhotovostným prevodom na účet určený Kupujúcim. WLD je oprávnená vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým Kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým Kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi Kupujúci od KZ, WLD nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než Kupujúci tovar WLD vráti alebo preukáže, že jej tovar odoslal.

4.5 WLD je oprávnená jednostranne započítať nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

4.6 V prípadoch, keď má Kupujúci v súlade s ust. § 7 ZOS právo od KS odstúpiť, je WLD tiež oprávnená kedykoľvek od KZ odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru Kupujúcim. V takom prípade vráti WLD Kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.

4.7 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý Kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi WLD a Kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od KZ Kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a Kupujúci je povinný spolu s tovarom WLD vrátiť aj poskytnutý darček.

5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

5.1 Preprava tovaru z uzatvorenej KZ je realizovaná spôsobom, ktorý si Kupujúci zvolil v rámci procesu Objednávky.

5.2 V prípade, že Objednávka Kupujúceho dosiahne hodnoty uvedené na Webovom rozhraní (možno tiež zistiť v rámci procesu príslušnej Objednávky), hradí náklady spojené s dodaním tovaru WLD. U Kupujúceho - člena Klubu WELEDA, ktorý vykonáva svoju Objednávku cez Užívateľský účet Klubu WLD, hradí náklady spojené s dodaním tovaru WLD, ak Objednávka takého Kupujúceho, vychádzajúce z klubových kúpnych cien tovarov, ktoré sú o 10 % nižšie, dosiahne hodnoty uvedené na Webovom rozhraní (možno tiež zistiť v rámci procesu príslušnej Objednávky).

5.3 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavke Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.4 Ak je WLD podľa KZ povinná dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.5 V prípade, že je tovar doručovaný Kupujúcimi prostredníctvom dopravcu, je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal tovaru nie je porušený a akékoľvek prípadné závady oznámiť dopravcovi. Kupujúci nie je povinný prevziať od dopravcu tovar s porušeným obalom svedčiacim o neoprávnenom vniknutí. Kupujúci potvrdzuje neporušenosť zásielky svojím podpisom na dodacom liste s tým, že na neskoršiu reklamáciu, ktorá by sa týkala porušenia obalu, nie je možné brať zreteľ.

5.6 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky WLD, ak sú WLD vydané.

5.7 WLD nezodpovedá za škodu či iné následky z dôvodu omeškania s dodávkou či nedodanie tovaru spôsobené na strane Kupujúcim zvolenej prepravnej spoločnosti či za akékoľvek omeškanie či nedodanie z dôvodov okolností nezávislých na vôli WLD.

6. REKLAMÁCIE

6.1  Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z zodpovednosti za vady plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) , ZOS a osobitným predpismi v znení neskorších predpisov).

6.2 WLD odpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä WLD odpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci tovar prevzal:

i) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré WLD alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané;

ii) Kupujúci berie na vedomie, že WLD nie je u niektorého tovaru schopná ovplyvniť farebné prevedenie dodávaných produktov, o čom bude Kupujúci v rámci detaile tovaru umiestneného na Webovom rozhranie obchodu informovaný (vyobrazenie tovaru je len ilustratívne); WLD si tak vyhradzuje právo dodať Kupujúcemu len tovar v aktuálne dostupnom farebnom prevedení;

iii) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie WLD uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa;

iv) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy;

v) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; a

vi) tovar spĺňa zákonné požiadavky.

6.3 Právo zo zodpovednosti za vady plnenia zakladá vada, ktorú má tovar pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho (prevzatie tovaru), hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú WLD spôsobila porušením svojej povinnosti.

6.4 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť:

a) Kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť;

b) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady;

c) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.5 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od KZ odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.6 Ustanovenie ods. 6.2 OP sa neuplatnia u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí Kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, mechanického poškodenia (vrátane náhodného poškodenia), či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.

6.7 WLD zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru Kupujúcim v záručnej dobe (záruka). Na výrobky (tovar) sa vzťahujú záručné doby predpísané OZ. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri výrobkoch (tovar) s minimálnym dátumom trvanlivosti je záručná doba platná do tohto dátumu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

6.8 Právo z zodpovednosti za vady Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil. Kupujúci berie na vedomie, že s ohľadom na povahu predávaného tovaru (kozmetické produkty) musí byť tovar okrem iného skladovaný pri teplotách v rozmedzí 5 - 25 ° C.

 

6.9 Práva z zodpovednosti za vady (reklamácie) uplatňuje Kupujúci u WLD na adrese jej prevádzkarne (WELEDA, spol. s r.o., org.zl., Dúbravčická 1/3600, 841 02 Bratislava, adresa elektronickej pošty: office@weleda.sk, telefón: tel: + 421 905 815 829). Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Predávajúci obdržal od Kupujúceho reklamovaný tovar.

 

6.10  O reklamácii rozhodne WLD bezodkladne. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia chyby nebude trvať dlhšie než 30 dní. V opačnom prípade je Kupujúci oprávnený odstúpiť od KZ. Pre dodržanie uvedenej lehoty je nevyhnutné, aby Kupujúci poskytol potrebnú súčinnosť.

 

6.11  Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

 

6.12 Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

6.13 Pre reklamácie môže Kupujúci využiť reklamačný formulár prístupný tu. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou WLD za vady môže upraviť reklamačný poriadok WLD.

7. INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z KZ je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, IČO: 17 33 19 27, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, internetová adresa: www.soi.sk či môžete spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ODR platformy. WLD pre vyriešenie vzniknutej situácie odporúča Kupujúcemu pre prípad akejkoľvek sťažnosti najskôr využiť kontaktov WLD, ktoré sú uvedené v ods. 9.4 VOP.

7.2 Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, adresa: Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212, internetová adresa: https://esc-sr.sk/   je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 

7.3 Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace Webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace Webové rozhranie obchodu.

7.4 Kupujúci sa zaručuje, že pri využívaní Webového rozhrania obchodu nebude používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli zmeniť alebo poškodiť funkčnosť a dostupnosť Webového rozhranie obchodu (ako napr. hackerské útoky, útoky hrubou silou, použitia či zaslanie špionážneho softvér, vírusov a tzv. červov). Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov WLD a ktorý je v súlade s jeho určením. Oznámenie a upozornenia oznámené Predávajúcim Kupujúcemu, týkajúce sa použitia a funkcií v rámci Webového rozhranie obchodu alebo služieb, musí byť zo strany Kupujúceho dodržiavané.

7.5 Obsah Webové stránky je vytváraný a spravovaný starostlivo a svedomito. WLD však nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť a kvalitu poskytovaných informácií. WLD zároveň neodpovedá a dištancuje sa od obsahu internetových stránok tretích strán umiestnených na priamych alebo nepriamych prepojeniach; WLD za tieto stránky neručí, ako neručí ani za cudzí obsah, a zodpovednosť leží na poskytovateľovi týchto internetových stránok, ak zákon neustanovuje inak. Akékoľvek ručenie v súvislosti s užitím informácií alebo s dôverou v ich správnosť je vylúčené za predpokladu, že nie je preukázaná úmyselná alebo nedbalá správa zo strany WLD. Záväzné informácie o tovare sú také, ktoré sú uvedené na jeho obale pri doručení. To isté platí aj pre majetkovú škodu, ktorá je spôsobená poruchou softvér, ako aj pre prípadný ušlý zisk.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Zb., zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

8.2 Princípy spracovanie osobných údajov, vrátane problematiky ukladania tzv. cookies na počítač Kupujúceho, sú obsiahnuté v samostatnom dokumente Zásady ochrany osobných údajov, ktorý je dostupný na Webovej stránke tu.

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Kupujúcemu môže byť doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho Užívateľskom účtu či uvedenú Kupujúcim v Objednávke.

9.2 Informácie o realizovaných Objednávkach a uzavretých KZ sú archivované vo Webovom rozhranie obchodu, a to po dobu najmenej 5 rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie nie sú prístupné tretím stranám.

9.3 Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

9.4 Kontaktné údaje WLD: WELEDA, spol. s r.o., org. zl., Zákaznícky servis. Dúbravčická 1/3600, 841 02 Bratislava, adresa elektronickej pošty: office@weleda.sk, telefón: tel: + 421 905 815 829.

9.5 Ak vzťah založený KZ obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.6 Súčasťou VOP je jej príloha, a to vzorový formulár na odstúpenie od KZ.

9.7 Tieto VOP sú platné a nadobúdajú účinnosť dňom 20. 4. 2021.

Reklamačný list Formulár pre odstúpenie