Obchodné podmienky

spoločnosti WELEDA, spol. s r. o., so sídlom Praha 5, Lidická 336/28, PSČ: 150 00, Česká republika, IČO: 41195078, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom WELEDA spol. s r. o., organizačná zložka, so sídlom Dúbravčická 1/3600, 841 02, Bratislava, IČO: 36060909, IČ DPH: SK2020280636 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka: 913/B (ďalej len „WELEDA“)

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky WELEDY (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „KZ“) uzatváranej medzi WELEDOU ako predávajúcim (ďalej len „Predávajúci“ alebo „WLD“) a inou fyzickou osobou (ďalej len „Kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho. Internetový obchod je Predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese https://weleda.sk/, prípadne pre Kupujúceho, ktorý je členom Klubu WELEDA, na internetovej adrese https://klub.weleda.sk (oboje ďalej len „Webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania Webovej stránky (ďalej len „Webové rozhranie obchodu“).

VOP sa vzťahujú na kupujúceho - spotrebiteľa - s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky a nevzťahujú sa na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od WLD, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

Ustanovenia odlišné od VOP je možné dohodnúť v KZ. Odlišné dojednania majú prednosť pred ustanoveniami VOP. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou KZ. KZ a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

Objednávky tovaru zo strany Kupujúceho sa riadia VOP v znení účinnom v okamihu objednávky. Znenie VOP môže WLD jednostranne meniť či dopĺňať; týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

 

1. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

1.1 Kupujúci môže na základe registrácie vykonanej na Webovej stránke pristupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej len "Užívateľský účet"), prostredníctvom ktorého môže Kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže na základe registrácie do klubu WELEDA vykonané na Webovej stránke pristupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej len "Užívateľský účet Klubu WLD"; Užívateľský účet a Užívateľský účet Klubu WLD ďalej spoločne len "Užívateľský účet"), prostredníctvom ktorého môže Kupujúci vykonávať objednávanie tovaru.

1.2 Bližšie informácie týkajúce sa registrácie, Užívateľských účtov samotných a podmienok ich používania nájdete tu (pre Užívateľský účet zákazníka) a tu (pre Užívateľský účet v Klube WLD), pričom s podmienkami používania Užívateľských účtov Kupujúci vyjadruje súhlas svojim aktívnym konaním v rámci registrácie.

2. INFORMÁCIE A UZAVRETIE KZ

2.1 Kupujúci realizuje objednávky prostredníctvom svojho Užívateľského účtu. V prípade, že to Webové rozhranie obchodu umožňuje, môže Kupujúci vykonávať objednávaní tovaru tiež bez registrácie priamo z Webového rozhrania obchodu.

2.2 Všetka prezentácie tovaru umiestnená na Webovej stránke WLD je informatívneho charakteru a WLD nie je v odôvodniteľných prípadoch povinná uzavrieť KZ ohľadom tohto tovaru.

2.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo Webovom rozhraní obchodu, čím nie je dotknuté ustanovenie ods. 2.9 týchto VOP. Ceny tovaru nie sú prispôsobované osobe Kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť WLD uzavrieť KZ za individuálne dohodnutých podmienok.

2.4 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, vrátane spôsobov doručenia tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo Webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Doručovanie mimo Slovenskej republiky nemôže byť realizované. V prípade, keď WLD ponúka dopravu tovaru zadarmo, je predpokladom vzniku práva na bezplatnú dopravu tovaru na strane Kupujúceho zaplatenie minimálnej celkovej kúpnej ceny dopravovaného tovaru vo výške stanovenej vo Webovom rozhraní obchodu. V prípade, keď dôjde k čiastočnému odstúpeniu od KS Kupujúcim a celková kúpna cena tovaru, u ktorého nedošlo k odstúpeniu od KS Kupujúcim, nedosahuje minimálnu výšku, ktorá je potrebná pre vznik práva na dopravu tovaru zadarmo podľa predchádzajúcej vety VOP, právo Kupujúceho na dopravu tovaru zadarmo zaniká a Kupujúci je povinný dopravu tovaru WLD uhradiť.

2.5 Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár vo Webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

i) objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ Kupujúci do elektronického nákupného košíka Webového rozhrania obchodu);

ii) spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru; a

iii) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

(ďalej spoločne len „Objednávka“).

2.6 Pred zaslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do Objednávky. Objednávku Kupujúci dokončí kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“, čím Kupujúci podá (odošle) WLD záväznú ponuku na nákup tovaru obsiahnutého v nákupnom košíku. Od tohto okamihu Kupujúci už Objednávku ani údaje v nej nemôže meniť, v opačnom prípade je potrebné čo najskôr kontaktovať zákaznícky servis WLD (viď kontakty nižšie). WLD po jej obdržaní Kupujúcemu potvrdí e-mailom prijatie jeho záväznej ponuky na e-mail Kupujúceho uvedený v užívateľskom rozhraní či v Objednávke (ďalej len "E-mail kupujúceho"), pričom toto potvrdenie nepredstavuje záväzné prijatie ponuky Kupujúceho na nákup tovaru obsiahnutého v nákupnom košíka zo strany WLD .

2.7 WLD je vždy oprávnená v závislosti na charaktere Objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

2.8 KZ je uzavretá záväzným prijatím (akceptáciou) ponuky Kupujúceho na nákup tovaru obsiahnutého v nákupnom košíku zo strany WLD, pričom za takúto akceptáciu sa považuje odoslanie samostatného emailu, ktorým WLD potvrdí odoslanie tovaru zo strany WLD Kupujúcemu. Prílohou tohto potvrdzujúceho emailu zo strany WLD sú aj tieto VOP (vo formáte .pdf).

2.9 WLD si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch objednaný tovar Kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že Webové rozhranie obchodu uvádzalo omylom zjavne chybné či neštandardné údaje, najmä o vybranom tovare, jeho cene alebo termínu dodania, popr. ak je tovar vypredaný a trvalo u dodávateľa nedostupný. WLD sa zaväzuje v takýchto prípadoch vrátiť Kupujúcemu finančnú čiastku uhradenú na základe KZ.

2.10 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní KZ. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím KZ (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

 

3. CENA TOVARU, PLATOBNÉ PODMIENKY A ZĹAVOVÉ AKCIE

3.1 Kupujúci môže cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa KZ uhradiť WLD spôsobmi, ktoré ponúka Webové rozhranie obchodu v rámci procesu Objednávky, a to vždy v závislosti od aktuálnych možnostiach WLD, typu a množstva objednaného tovaru. Aktuálne ponúkané spôsoby platieb a dodania spoločne s ich cenami je možné nájsť tu (spôsoby platieb) a tu (spôsoby dodania).

3.2 Ak je Kupujúci členom Klubu WELEDA a pristúpi na objednanie tovaru cez Užívateľský účet Klubu WLD, platí pre neho klubová kúpna cena, ktorá je o 10 % nižšia (túto klubovú kúpnu cenu vidia členovia Klubu WELEDA u tovaru po svojom prihlásení do Užívateľského účtu Klubu WLD, je počítaná z kúpnej ceny tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty, pričom klubová kúpna cena sa neuplatňuje na poštovné a balné a na tovar, ktorý je súčasťou špeciálne ponuky; u tohto tovaru je vždy uvedené, že sa na neho klubová zľava nevzťahuje). Rozhodujúcimi sú ceny uvedené pri odoslaní Objednávky, pričom spoločne s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť WLD taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške tak, ako sú Kupujúcim vybrané v rámci procesu Objednávky.

3.3 WLD nepožaduje od Kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie ods. 3.5 VOP ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

3.4 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku (ak sú tieto možnosti platby zo strany Webového rozhranie obchodu umožnené) je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia KZ, resp. prijatie potvrdzujúceho e-mailu; pri omeškaní s úhradou kúpnej ceny je WLD oprávnená od príslušnej KZ odstúpiť. Záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je v prípade bezhotovostnej platby splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet WLD.

3.5 WLD je oprávnená, najmä v prípade, že zo strany Kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu Objednávky (ods. 2.7 VOP), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu.

3.6 Ohľadom platieb realizovaných na základe KZ vystaví WLD Kupujúcemu daňový doklad - faktúru. WLD je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví WLD Kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na Email kupujúceho. Daňový doklad v elektronickej podobe je tiež Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie v Užívateľskom účte.

3.7 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. V prípade, ak Kupujúci zaplatí za objednaný tovar celú sumu kúpnej ceny pred dodaním tovaru, prechádza na Kupujúceho vlastníckeho právo v okamihu, kedy mu bude umožnené so zakúpeným tovarom nakladať.

3.8 Zľavové akcie (zľavové kódy)

i) V priebehu vytvárania Objednávky (na vyzvanie v rámci procesu nákupu na Webovej stránke) je Kupujúci oprávnený zadať kódy obsiahnuté na zľavových kódoch poskytnutých WLD. Pokiaľ WLD nestanovuje výslovne inak, zľavové kódy nie je možné uplatniť opakovane a súčasne ich nemožno vzájomne kombinovať. Zľavové kódy nie je možné uplatňovať na tovar vo výpredaji, na akčný a už zlacnený tovar alebo na darčekové sety tovaru WLD.

ii) V prípade odstúpenia od KZ z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného odôvodneného vrátenie tovaru, zakúpeného na základe zľavového kódu, Kupujúcim Predávajúcemu, má Kupujúci nárok iba na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru skutočne uhradil peňažnými prostriedkami. WLD môže rozhodnúť o tom, či a v akej hodnote vystaví Kupujúcemu nový zľavový kód.

iii) Ak má zľavový kód obmedzenú dobu platnosti, Kupujúci je oprávnený zľavový kód použiť iba pred jeho uplynutím. WLD neposkytuje peniaze, ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu zľavového kódu.

iv) Zľavový kód nemožno vymeniť za peniaze. V prípade, že Kupujúci odoberie tovar za nižšiu cenu, než je hodnota zľavového kódu, nemá nárok na doplatenie hodnoty zľavového kódu ani na nový zľavový kód na zvyšok hodnoty pôvodného uplatneného zľavového kódu.

v) V prípade, že zľavový kód bude uplatnený v rozpore s VOP, má WLD právo takto uplatnený zľavový kód odmietnuť a od uzatvorenej KZ odstúpiť. V prípade, že vzniknú pri výklade ustanovení ods. 3.8 VOP nejasnosti, platí ich výklad stanovený WLD.

 

4. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

4.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zák. č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých priestorov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOS“) nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je okrem iného:

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa; alebo

- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze; alebo

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený; alebo

- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

4.2 Ak sa nejedná o prípad uvedený v ods. 4.1 VOP či o iný prípad, keď nemožno podľa platných právnych predpisov od KZ odstúpiť, má Kupujúci právo od KZ odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní odo dňa, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba odlišná od dopravcu prevezme tovar, alebo:

i) posledný kus tovaru, ak Kupujúci objedná v rámci jednej Objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané oddelene; alebo

ii) poslednú položku alebo časť dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí; alebo

iii) prvý dodávaný tovar, ak je podľa KZ tovar dodávaný opakovane počas vymedzeného obdobia.

Kupujúci odstúpi od KZ včas, pokiaľ v uvedenej lehote odošle WLD oznámenie o odstúpení od KZ (pre jeho platnosť je nevyhnutné, aby bolo doručené druhej strane, tj. WLD). Na odstúpenie od KZ môže Kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný WLD, ktorý tvorí prílohu VOP (tu). Odstúpenie od KS môže Kupujúci zasielať na adresu WELEDA, spol. s r.o., organizačná zložka, Dúbravčická 1/3600, 841 02 Bratislava alebo na email WLD: office@weleda.sk.

4.3 Tovar musí byť WLD vrátený bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní od odstúpenia od KZ Kupujúcim, a to na adresu uvedenú v ods. 4.2 VOP. V prípade odstúpenia od KZ vráti WLD Kupujúcemu všetky od neho prijaté platby; ak Kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý WLD ponúka, má WLD právo vrátiť Kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru WLD (poštovné) znáša Kupujúci, a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. WLD nemôže prijať tovar, ktorý jej bol vrátený inak ako na základe práva na odstúpenie od KZ.

4.4 V prípade písomného odstúpenia od KZ uhradí WLD späť Kupujúcemu príslušnú čiastku rovnakým spôsobom platby, ktorou bol Kupujúcim uhradený zakúpený tovar, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne výslovne inak. WLD môže Kupujúcemu odmietnuť vrátiť príslušnú čiastku do doby, než Kupujúci doručí tovar WLD späť alebo preukáže, že tovar WLD odoslal, a to podľa toho, čo nastane skôr. Kupujúci je povinný uschovať potvrdenie o odoslaní tovaru, pretože ho WLD môže požadovať na preukázanie toho, že Kupujúci tovar odoslal.

4.5 WLD je oprávnená jednostranne započítať nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny, najmä stratu hodnoty tovaru, pokiaľ takáto strata hodnoty vznikla v dôsledku manipulácie s tovarom spôsobom iným ako nevyhnutným pre overenie kvality, vlastností a funkčnosti tovaru.

4.6 V prípadoch, keď má Kupujúci v súlade s ust. § 7 ZOS právo od KS odstúpiť, je WLD tiež oprávnená kedykoľvek od KZ odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru Kupujúcim. V takom prípade vráti WLD Kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.

4.7 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý Kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi WLD a Kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od KZ Kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a Kupujúci je povinný spolu s tovarom WLD vrátiť aj poskytnutý darček.

 

5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

5.1 Preprava tovaru z uzatvorenej KZ je realizovaná spôsobom, ktorý si Kupujúci zvolil v rámci procesu Objednávky.

5.2 V prípade, že Objednávka Kupujúceho dosiahne hodnoty uvedené na Webovom rozhraní (možno tiež zistiť v rámci procesu príslušnej Objednávky), hradí náklady spojené s dodaním tovaru WLD. U Kupujúceho - člena Klubu WELEDA, ktorý vykonáva svoju Objednávku cez Užívateľský účet Klubu WLD, hradí náklady spojené s dodaním tovaru WLD, ak Objednávka takého Kupujúceho, vychádzajúce z klubových kúpnych cien tovarov, ktoré sú o 10 % nižšie, dosiahne hodnoty uvedené na Webovom rozhraní (možno tiež zistiť v rámci procesu príslušnej Objednávky).

5.3 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavku Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.4 Ak je WLD podľa KZ povinná dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak nie je dohodnutý iný čas plnenia, WLD odovzdá tovar Kupujúcemu bez zbytočného odkladu po uzavretí KZ, najneskôr však do tridsiatich dní. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.5 V prípade, že je tovar doručovaný Kupujúcemu prostredníctvom dopravcu, je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal tovaru nie je porušený a akékoľvek prípadné závady oznámiť dopravcovi. Kupujúci nie je povinný prevziať od dopravcu tovar s porušeným obalom svedčiacim o neoprávnenom vniknutí. Kupujúci potvrdzuje neporušenosť zásielky svojím podpisom na dodacom liste s tým, že na neskoršiu reklamáciu, ktorá by sa týkala porušenia obalu, nie je možné brať zreteľ.

5.6 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky WLD, ak sú WLD vydané.

  1. 6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

6.1  Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z zodpovednosti za vady plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“), ZOS a osobitným predpismi v znení neskorších predpisov).

6.2 WLD odpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. WLD zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri výrobkoch (tovar) s minimálnym dátumom trvanlivosti je záručná doba platná do tohto dátumu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že s ohľadom na povahu predávaného tovaru (kozmetické produkty) musí byť tovar okrem iného skladovaný pri teplotách v rozmedzí 5 - 25 ° C.

6.3 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, mechanického poškodenia (vrátane náhodného poškodenia), či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.

6.4 Kupujúci môže vytknúť vadu, ktorá sa na veci prejaví, v záručnej dobe. Ak vytkol Kupujúci WLD vadu oprávnene, doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

6.5 Práva z zodpovednosti za vady (reklamácie) uplatňuje Kupujúci u WLD na adrese WELEDA, spol. s r. o., org.zl., Dúbravčická 1/3600, 841 02 Bratislava, adresa elektronickej pošty: office@weleda.sk, telefón: tel: + 421 905 815 829). Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť, resp. zaslať spolu s vadným tovarom kópiu dokladu o kúpe (kópiu faktúry), prípadne záručný list, ak bol tento na tovar vystavený.

6.6 Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť: i) Kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená; ii) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým WLD nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady; iii) WLD môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.7 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od KZ odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.8 WLD Kupujúcemu vydá pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy Kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje a kontaktné údaje Kupujúceho na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. WLD je povinná určiť spôsob reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od KZ odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6.9  Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže WLD vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

6.10 Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a WLD ju zamietla, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša WLD bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť WLD za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. WLD je povinná Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6.11 Pre reklamácie môže Kupujúci využiť reklamačný formulár prístupný tu. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou WLD za vady môže upraviť reklamačný poriadok WLD.

7. INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1 Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje WLD prostredníctvom elektronickej pošty, pričom takéto sťažnosti je možné zasielať na email: office@weleda.sk. Informáciu o jej vybavení zašle WLD Kupujúcemu emailom. Iné pravidlá vybavovania sťažností nie sú stanovené.

7.2 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z KZ je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, IČO: 17 33 19 27, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, internetová adresa: www.soi.sk či môžete spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ODR platformy.

7.3 Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, adresa: Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212, internetová adresa: https://esc-sr.sk/   je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

7.4 Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace Webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace Webové rozhranie obchodu.

7.5 Kupujúci sa zaručuje, že pri využívaní Webového rozhrania obchodu nebude používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli zmeniť alebo poškodiť funkčnosť a dostupnosť Webového rozhranie obchodu (ako napr. hackerské útoky, útoky hrubou silou, použitia či zaslanie špionážneho softvér, vírusov a tzv. červov). Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov WLD a ktorý je v súlade s jeho určením. Oznámenie a upozornenia oznámené Predávajúcim Kupujúcemu, týkajúce sa použitia a funkcií v rámci Webového rozhranie obchodu alebo služieb, musí byť zo strany Kupujúceho dodržiavané.

7.6 Obsah Webové stránky je vytváraný a spravovaný starostlivo a svedomito. WLD však nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť a kvalitu poskytovaných informácií. WLD zároveň neodpovedá a dištancuje sa od obsahu internetových stránok tretích strán umiestnených na priamych alebo nepriamych prepojeniach; WLD za tieto stránky neručí, ako neručí ani za cudzí obsah, a zodpovednosť leží na poskytovateľovi týchto internetových stránok, ak zákon neustanovuje inak. Akékoľvek ručenie v súvislosti s užitím informácií alebo s dôverou v ich správnosť je vylúčené za predpokladu, že nie je preukázaná úmyselná alebo nedbalá správa zo strany WLD. Záväzné informácie o tovare sú také, ktoré sú uvedené na jeho obale pri doručení. To isté platí aj pre majetkovú škodu, ktorá je spôsobená poruchou softvér, ako aj pre prípadný ušlý zisk.

 

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov, vrátane problematiky ukladania tzv. cookies, sú obsiahnuté v samostatnom dokumente Zásady ochrany osobných údajov, ktorý je dostupný na Webovej stránke tu.

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Kupujúcemu môže byť doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v  Užívateľskom účtu či uvedenú Kupujúcim v Objednávke.

9.2 Informácie o realizovaných Objednávkach a uzavretých KZ sú archivované vo Webovom rozhranie obchodu, a to po dobu najmenej 5 rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie nie sú prístupné tretím stranám.

9.3 Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

9.4 Kontaktné údaje WLD: WELEDA, spol. s r.o., org. zl., Zákaznícky servis. Dúbravčická 1/3600, 841 02 Bratislava, email: office@weleda.sk, tel: + 421905815829.

9.5 Ak vzťah založený KZ obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.6 Súčasťou VOP sú jej prílohy, a to vzorový formulár na odstúpenie od KZ a vzorový reklamačný formulár.

9.7 Tieto VOP sú platné a nadobúdajú účinnosť dňom 11. 7. 2023, pričom nahrádzajú znenie OP z 20. 4. 2021, ktoré si môžete zobraziť tu.

Reklamačný listok Formulár pre odstúpenie