Podmienky užívania užívateľského účtu Klubu WELEDA

Podmienky užívania užívateľského účtu Klubu WELEDA

u spoločnosti WELEDA, spol. s r. o., so sídlom Praha 5, Lidická 336/28, PSČ: 150 00, Česká republika, IČO: 41195078, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom WELEDA spol. s r. o., organizačná zložka, so sídlom Dúbravčická 1/3600, 841 02, Bratislava, IČO: 36060909, IČ DPH: SK2020280636 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka: 913/B (ďalej len „WLD“) umiestneného na internetovej adrese

https://klub.weleda.sk/  (ďalej len "Webová stránka")

 

 1. 1. Kupujúci môže na základe registrácie do Klubu WLD vykonanej na Webovej stránke pristupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej len "Užívateľský účet Klubu WLD"), prostredníctvom ktorého môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru.

 

 1. 2. Pre aktiváciu Užívateľského účtu Klubu WLD je nutné (i) vyplniť všetky povinné polia registračného formulára, (ii) potvrdiť súhlas s podmienkami užívania Užívateľského účtu Klubu WLD a zoznámenie sa s podmienkami spracovania osobných údajov uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov a (iii) aktivovať si Užívateľský účet Klubu WLD prostredníctvom aktivačného linku doručeného na kontaktný e-mail určený kupujúcim (tento je platný po dobu jedného (1) dňa odo dňa jeho odoslania). Potvrdením tohto linku užívateľom bude Užívateľský účet Klubu WLD aktivovaný a užívateľ môže svoj Užívateľský účet Klubu WLD používať po zadaní svojich prihlasovacích údajov (emailová adresa a heslo). Užívateľský účet Klubu WLD je vždy založený na jednotlivého, menovite registrovaného, užívateľov.

 

 1. 3. Kupujúci je povinný pri registrácii na Webovej stránke a pri objednávaní tovaru uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v Užívateľskom účte Klubu WLD je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v Užívateľskom účte Klubu WLD a pri objednávaní tovaru sú WLD považované za správne. Registrácia Užívateľského účtu Klubu WLD je možná iba pre fyzické osoby staršie ako 16 rokov, pričom každý užívateľ si môže zriadiť iba jeden Užívateľský účet.

 

 1. 4. Prístup k Užívateľskému účtu Klubu WLD je zabezpečený užívateľským menom (e-mail - elektronická adresa Kupujúceho) a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do svojho Užívateľského účtu Klubu WLD a nie je oprávnený umožniť jeho využívanie tretím osobám.

 

 1. 5. Kupujúci berie na vedomie, že Užívateľský účet Klubu WLD nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia WLD, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

 1. 6. Užívateľský účet Klubu WLD sprístupňuje WLD užívateľovi Užívateľského účtu Klubu WLD bezplatne a na dobu neurčitú, pričom si vyhradzuje právo takého užívateľa kedykoľvek vylúčiť z registrácie alebo užívanie bez udania dôvodu, resp. prestať prevádzkovať Užívateľský účet Klubu WLD alebo jeho jednotlivé služby. WLD je okrem iného oprávnená zrušiť alebo zablokovať Užívateľský účet Klubu WLD, a to najmä v prípade, keď (i) informácie zadané kupujúcim v rámci registrácie sú úmyselne nesprávne (ii) či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy s WLD, obchodných podmienok WLD alebo týchto podmienok používania Užívateľského účtu Klubu WLD. O zrušení Užívateľského účtu Klubu WLD z dôvodu podľa tohto odseku týchto podmienok bude WLD registrovaného kupujúceho informovať.

 

 1. 7. Obsah Webovej stránky je vytváraný a spravovaný starostlivo a svedomito. WLD však nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť a kvalitu poskytovaných informácií. WLD zároveň neodpovedá a dištancuje sa od obsahu internetových stránok tretích strán umiestnených na priamych alebo nepriamych prepojeniach; WLD za tieto stránky neručí, ako neručí ani za cudzí obsah, a zodpovednosť leží na poskytovateľovi týchto internetových stránok, ak zákon neustanovuje inak. Akékoľvek ručenie v súvislosti s užitím informácií alebo s dôverou v ich správnosť je vylúčené za predpokladu, že nie je preukázaná úmyselná alebo nedbalá správa zo strany WLD. Záväzné informácie o tovare sú také, ktoré sú uvedené na jeho obale pri doručení. To isté platí aj pre majetkovú škodu, ktorá je spôsobená poruchou softvér, ako aj pre prípadný ušlý zisk.

 

 1. 8. Ďalšie podmienky používania Užívateľského účtu Klubu WLD:
 2. Kupujúci sa zaručuje, že nebude používať žiadne mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli zmeniť alebo poškodiť funkčnosť a dostupnosť Užívateľského účtu Klubu WLD alebo aplikácie (ako napr. hackerské útoky, útoky hrubou silou, použitia či zaslanie špionážneho softvéru, vírusov a tzv. červov). Oznámenie a upozornenia oznamované WLD užívateľovi, týkajúce sa použitia a funkcií Užívateľského účtu Klubu WLD alebo služieb, musí byť zo strany užívateľa dodržiavané;
 3. WLD si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť funkcie Užívateľského účtu Klubu WLD, služby alebo podmienky užívania Užívateľského účtu Klubu WLD s cieľom zohľadniť zmeny právnych predpisov a výkonnostné alebo servisné nerovnováhu alebo medzeru. S novými podmienkami užívania Užívateľského účtu Klubu WLD bude užívateľ oboznámený prostredníctvom kontaktného e-mailu, pričom nové podmienky užívania Užívateľského účtu Klubu WLD sa považujú za odsúhlasené, pokiaľ užívateľ v lehote 14 dní nevyjadrí svoj nesúhlas, a to v textovej podobe (napr. Listom, emailom alebo faxom) na kontaktné údaje uvedené v ods. 1.9 nižšie);
 4. výmaz Užívateľského účtu Klubu WLD alebo ukončenie jednej / viacerých služieb zo strany užívateľa je možné realizovať kedykoľvek, pričom vymazanie Užívateľského účtu Klubu WLD má za následok, že účasť na akýchkoľvek ďalších službách poskytovaných v rámci Užívateľského účtu nie je možná.

 

 1. 9. Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo žiadosti, neváhajte nás kontaktovať na nižšie uvedených kontaktoch:

WELEDA, spol. s r. o., org. zl., Dúbravčická 1/3600, 841 02 Bratislava

telefón: + 421 905 815 829

email: office@weleda.sk