Náš záväzok voči ľuďom a biologickej rozmanitosti

Weleda je súčasťou sveta, v ktorom prosperujú nielen ľudia, ale aj biodiverzita. Označenie UEBT za „DODRŽIAVANIE ETICKÝCH PRINCÍPOV PRI ZÍSKAVANÍ SUROVÍN“ potvrdzuje, že spoločnosť v priebehu pestovania, žatvy a ďalšieho spracovávania surovín kladie dôraz na ochranu biodiverzity. Potvrdzuje taktiež náš záväzok platiť všetkým osobám, ktoré sú súčasťou nášho dodávateľského reťazca spravodlivú mzdu a zaobchádzať s nimi s rešpektom.

Čo znamená označenie UEBT „DODRŽIAVANIE ETICKÝCH PRINCÍPOV PRI ZÍSKAVANÍ SUROVÍN“?

Image of UEBT Logo - Grey

Označenie UEBT, ktoré udeľuje Únia pre etický BIO obchod sa vzťahuje na všetky postupy, ktoré súvisia so získavaním zdrojov pre výrobu prírodnej kozmetiky. Je to potvrdenie pre spotrebiteľa, ktoré dokazuje, že nám záleží na ľuďoch a biodiverzite. Inými slovami dbáme na ochranu pôdy, mikroorganizmov, vody, vzduchu, rastlín, zvierat a ľudí zapojených do procesu získavania našich prírodných zložiek.

Toto označenie sa však nevzťahuje na špecifické produkty ani suroviny.

Ako chránime biotopy, v ktorých sa vyskytujú suroviny, ktoré spracovávame?

Nesieme zodpovednosť za osoby, ktoré pestujú, zbierajú a spracovávajú prírodné suroviny. Len spoločným úsilím môžeme zaručiť, že biotopy nebudú ničené, ale využívané a chránené udržateľným spôsobom. Taká je filozofia, ktorá stojí za označením UEBT. Weleda je jednou z prvých spoločností na svete, ktorej produkty nesú označenie UEBT.

Rik Kutsch Lojenga, Výkonný riaditeľ UEBT a expert v oblasti získavania prírodných surovín:

“Sme veľmi hrdí na to, že spoločnosť Weleda získala certifikát UEBT a je tak jednou z prvých spoločností, ktoré si toto označenie dôvery môžu umiestniť na svoje produkty. Splnením pravidiel našej medzinárodne uznávanej smernice Weleda zaručuje zákazníkom, že je v priebehu získavania surovín chránená biodiverzita, zdroje sú používané s ohľadom na udržateľnosť a že so všetkými partnermi dodávateľského reťazca je zaobchádzané spravodlivo a dostávajú spravodlivú odmenu.”

Akými princípmi sa riadia naše obchodné aktivity?

Image of Sage - Harvesting Nature

Je to 7 hlavných kritérií, ktoré stanovuje smernica UEBT:

1. Zachovanie biologickej rozmanitosti

2. Udržateľné využívanie biodiverzity

3. Spravodlivé zdieľanie výhod plynúcich z využívania biologickej rozmanitosti medzi spoločnosťami a miestnymi komunitami

4. Dohľadanie pôvodu prírodných zložiek

5. Dodržiavanie národných a medzinárodných zákonov

6. Primerané pracovné podmienky a zabezpečenie potravín pre osoby, ktoré sa podieľajú na lokálnom získavaní surovín

7. Jasné informácie týkajúce sa vlastníctva pôdy a práva na používanie a prístup k prírodným zdrojom.

Čo je UEBT?

Únia pre etický BIO obchod (UEBT) je neziskové združenie, ktoré podporuje a zároveň overuje záväzky spoločností, ktoré sa zaviazali k etickému získavaniu surovín. UEBT stanovuje celosvetovo uznávané princípy etického získavania surovín. Únia pre etický BIO obchod bola založená ako odborná organizácia OSN na základe Dohody o biologickej rozmanitosti (CBD) a pravidiel stanovených Konferenciou OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD).

Image of union of ethical biotrade partnership symbol

Prečo si spoločnosť Weleda vybrala UEBT?

V porovnaní s inými certifikačnými orgánmi sa UEBT zaoberá sociálnymi, ekologickými a ekonomickými otázkami. Plnením kritérií, ktoré táto UEBT smernica stanovuje, sa aktívne podieľame na zachovaní biodiverzity v ekosystémoch. Poskytujeme domov zvieratám a rastlinám a zároveň pomáhame ľuďom na celom svete viesť dôstojný a zdravý život. Zachovávame prírodné zdroje s cieľom poskytnúť budúcim generáciám riadny základ pre život

Ako spoločnosť Weleda podporuje miestne komunity?

Image of grape leaf harvesy

Image of ylang ylang flower

Image of Iris harvest

Image of citrus plant harvest

Image of lavender plant harvest

Image of arnica harvest

 • V súčasnej dobe spolupracujeme s 50 lokálnymi partnermi na rôznych miestach planéty. 

 • Podporujeme projekty, ktoré vznikli v spolupráci s lokálnymi partnermi, a to v

  podobe poskytovania zdravotnej starostlivosti a vzdelávania.

 • Sociálna udržateľnosť zahŕňa oveľa viac, ako spravodlivú odmenu. Smernica UEBT sa zameriava na množstvo aspektov, medzi ktoré patrí ochrana proti diskriminácii, detskou, alebo nútenou prácou, dodržiavanie práva na slobodu zhromažďovania, presadzovanie bezpečnosti práce a pracovného práva. 

 • Poľnohospodári obdržia spravodlivé ceny, ktoré pokrývajú náklady na zavedenie osvedčených postupov a umožňujú im zlepšiť kvalitu života ich rodín a komunít.

 • Zabezpečenie dostatku potravín pre miestnych obyvateľov nesmie byť ohrozené našimi aktivitami, ktoré nám umožňujú získavať suroviny. Kontrolujeme naše dodávateľské reťazce v súlade s touto zásadou a ak je to nutné, prijímame nevyhnutné opatrenia.

 • Naše metódy prispôsobujeme princípom tejto prísnej smernice, v prípade potreby vykonávame kontrolné audity a spoločne s našimi miestnymi partnermi prijímame opatrenia, ktoré vedú k zlepšeniu.

 • Dbáme aj na to, aby bola zachovaná kultúrna sloboda a znalosti miestnych komunít o biologickej rozmanitosti.

Ako spoločnosť Weleda presadzuje jej záväzky v oblasti Zachovanie biologickej rozmanitosti?

Image of Sage Butterfly
 • Požadujeme, aby naši partneri mali dostatočné informácie o ohrozených druhoch, ktoré sa vyskytujú v oblasti, kde získáváme suroviny. Tieto informácie im môže poskytnúť Ministerstvo životného prostredia, alebo miestne neziskové organizácie. Na základe týchto informácií môžeme prijať vhodné opatrenia, ktoré zabránia vymieraniu ohrozených druhov, alebo sa aktívne zúčastniť existujúcich projektov na ochranu biologickej rozmanitosti. Podľa Dohody o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi (CITES) získavame vzácne a chránené rastlinné druhy, ako je napríklad arnika z udržateľnej a certifikovanej ekologickej produkcie. Tento projekt podporuje biologickú rozmanitosť a zároveň

  miestnych poľnohospodárov. Príkladom môže byť Arnika v Rumunsku.

 • Podporujeme našich partnerov v prechode na ekologické poľnohospodárstvo – bez pesticídov a monokultúr.

 • Podporujeme našich partnerov v pestovaní kvetinových polí a živých plotov, ktoré poskytujú životný priestor pre veľa druhov hmyzu..

Isť príkladom:

Množstvo spotrebiteľov, ktorí vedome nakupujú výrobky spoločnosti Weleda neustále narastá. Vďaka tomuto nárastu dopytu máme stále pozitívnejší dopad na osoby, ktoré sú súčasťou našich dodávateľských reťazcov a taktiež na biodiverzitu. Certifikát UEBT udelený za „ETICKÉ PRINCÍPY ZÍSKAVANIA SUROVÍN“ hrá v tomto ohľade významnú úlohu. Našim želaním je to, aby sa na cestu etického získavania surovín vydávalo stále viac společnosti – pre seba samých, spotrebiteľov a našu planétu.