Oficiálne pravidlá súťaže Jemné čistenie s Weledou

Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky súťaže "Jemné čistenie s Weledou" (ďalej len "Súťaž"):

1. Usporiadateľ a organizátor Súťaže

1.1 Usporiadateľom a organizátorom Súťaže je spoločnosť WELEDA, spol. s r.o., IČO: 41195078, so sídlom Lidická 336/28, Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddieli C, vložke 3981 (ďalej len "WLD"). Táto propagačná akcia (Súťaž) nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odporúčaná, spravovaná, ani inak spojená so spoločnosťou Instagram, Inc.

2. Termín a miesto konania Súťaže

2.1 Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky v termíne od 22. 2. 2018 do 28. 2. 2018 vrátane.

2.2 Súťaž prebieha na sociálnej sieti Instagram.

3. Základné princípy Súťaže

3.1 Podmienkou účasti v Súťaži nie je zakúpenie tovaru alebo služieb či zaplatenie akéhokoľvek iného vkladu.

3.2 Výhrou v Súťaži je produkt značky WELEDA: Jemná čistiaca pena, Čistiace tonikum 2 v 1 a Mandľový pleťový olej.

3.3 O výhrach a poradí v Súťaži nerozhoduje náhoda. O výhercoch rozhoduje porota usporiadateľa Súťaže.

4. Podmienky účasti v Súťaži, jej priebeh a Losovanie

4.1 Účastníkom Súťaže môže byť fyzická osoba s doručovacou adresou v Slovenskej republike; osoby mladšie 18 rokov sa môžu Súťaže zúčastniť so súhlasom zákonného zástupcu, pričom tento je oprávnený prevziať v ich mene prípadnú výhru.

4.2 Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci WLD a ďalších spoločností podieľajúcich sa na zabezpečení Súťaže a osoby v blízkom vzťahu k vyššie uvedeným osobám.

4.3 Podmienkou účasti v Súťaži je sledovanie účtu @weledask na Instagrame a nahranie komentára s dôvodom, prečo by chceli vyskúšať odličovanie a čistenie pleti s prírodnou kozmetikou Weleda zo strany súťažiaceho k fotografii na účte @weledask na Instagrame, kde dôjde k vyhláseniu Súťaže.

4.4 V Súťaži bude vybraných 10 víťazov (výhercov). Každý sa smie zúčastniť Súťaže len raz. Nahrávať komentáre k fotografii na účtu @weledask na Instagrame je možné až do 28. 2. 2018 23:59:59 vrátane.

4.5 Výhercovia Súťaže budú vybraní porotou dňa 2. 3. 2018 (spomedzi všetkých účastníkov Súťaže, ktorí sa v termínu Súťaže platne zapojili do Súťaže a ktorí súčasne splnili všetky ostatné podmienky Súťaže).

4.7 Zo Súťaže budú vyradené komentáre súťažiacich, ktoré:

- nezodpovedajú zadanej podmienke Súťaže uvedenej v bode 4.3 týchto pravidiel;

- obsahujú prvky násilia či pornografické prvky, alebo sú inak v rozpore s dobrými mravmi;

- by mohli poškodiť dobré meno usporiadateľa Súťaže;

- u ktorých bolo zistené nedodržanie iných podmienok Súťaže.

4.8 O tom, či komentár účastníka Súťaže vyhovuje podmienkam Súťaže, rozhoduje výhradne usporiadateľ Súťaže.

4.9 Komentár nahráva účastník Súťaže na svoju vlastnú zodpovednosť a usporiadateľ Súťaže nezodpovedá za akékoľvek náklady či škody, ktoré by ktorýmkoľvek osobám mohli vzniknúť v súvislosti so zverejnením komentára.

5. Výhry v Súťaži

5.1 Porotou bude vybraných 10 výhercov Súťaže, z ktorých každý dostane ako výhru tri produkty značky Weleda: Jemnú čistiacu penu, Čistiace tonikum 2 v 1, Mandľový pleťový olej.

5.2 Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo akúkoľvek výhru podľa týchto pravidiel nahradiť výhrou podobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane usporiadateľa Súťaže nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

5.3 Podmienkou získania akejkoľvek výhry je dodržiavanie a splnenie podmienok týchto pravidiel súťažiacim. Táto Súťaž má povahu hry a výhry, preto nie sú právne vymáhateľné. Výhry nemožno prevádzať na iné osoby, nemožno ich preplácať v hotovosti, ani za nich poskytnúť inú vecnú náhradu. Neprevzaté výhry v Súťaži prepadajú v prospech usporiadateľa Súťaže.

5.4 Výherca bude za účelom odovzdania výhry kontaktovaný organizátorom Súťaže prostredníctvom verejného komentára pod svojím komentárom u fotografie, na účtu @weledask na Instagrame, kde dôjde k vyhláseniu Súťaže. O odovzdaní výhry sa Súťažiaci s organizátorom Súťaže následne dohodne pomocou tzv. "Instagram Direct" na sociálnej sieti Instagram. Výherca, ktorý si výhru neprevezme alebo sa nedostaví k prevzatiu výhry v dobe dohodnutej s organizátorom Súťaže a/alebo ktorý nepreukáže splnenie podmienok účasti v Súťaži stanovených v týchto pravidlách, stráca na výhru nárok. Organizátor Súťaže taktiež nezodpovedá za to, že si výherca neprečíta správu od organizátora Súťaže v tzv. "Instagram Direct" alebo nebude na takúto správu od organizátora Súťaže reagovať v stanovenom termíne; v takýchto prípadoch je organizátor Súťaže oprávnený rozhodnúť o prepadnutí výhry.

6. Osobné údaje a licenčné podmienky

6.1 Súťažiaci nahraním svojho komentára k fotografii na účtu @weledask na Instagrame udeľuje podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z.. O ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon") svoj súhlas so spracovaním osobných údajov ním nahlásených v rámci Súťaže za účelom odovzdania výhry či iných otázok spojených so Súťažou a za účelom informovania o ďalších marketingových akciách usporiadateľa, ako aj ponúkania produktov usporiadateľa a zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 62 zákona č. 351/2011 Z.z.., o elektronických komunikáciách, a to po dobu 5 rokov odo dňa začiatku Súťaže s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné. Správcom osobných údajov v zmysle zákona je spoločnosť WELEDA, spol. s r.o., IČO: 41195078, so sídlom Lidická 336/28, Praha 5, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddieli C, vložke 3981, ktorá je oprávnená preniesť všetky osobné údaje o súťažiacom do Českej republiky, kde má svoje sídlo a tam ich spracovávať.

6.2 Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby ním poskytnuté osobné údaje boli po dobu 5 rokov od začiatku Súťaže použité a spracovávané v plnom rozsahu k účelom vyššie uvedeným aj prostredníctvom tretích osôb poverených usporiadateľom, najmä agentúrami a partnermi zaisťujúcimi túto Súťaž a marketingové služby.

6.3 Súťažiaci má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej na adresu sídla usporiadateľa Súťaže. Odvolanie súhlasu je účinné od okamihu jeho doručenia usporiadateľovi. Odvolanie súhlasu počas trvania Súťaže povedie k vylúčeniu súťažiaceho zo Súťaže. Súťažiaci má ďalej práva podľa § 28 Zákona, tj. predovšetkým právo prístupu k informáciám o spracovávaní údajov, ktoré sa ho týkajú a právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu.

6.4 Účasťou v Súťaži udeľuje súťažiaci usporiadateľovi Súťaže súhlas s uverejnením svojho mena, priezviska, obce v ktorej má bydlisko v komunikačných prostriedkoch, v tlačených, prípadne elektronických médiách, na webových stránkach usporiadateľa Súťaže, profiloch usporiadateľa Súťaže na sociálnych sieťach, v prípade, že je toto použitie v súvislosti s touto Súťažou, najmä za účelom vyhlásenia výhercov a na propagačné účely.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Účasťou v Súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami Súťaže a zaväzuje sa dodržiavať ich a neporušovať právne predpisy ani oprávnené záujmy usporiadateľa.

7.2 Usporiadateľ si vyhradzuje právo uskutočňovať rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenia Súťaže, pozastavenia Súťaže, predčasného ukončenia Súťaže alebo vylúčenia akéhokoľvek súťažiaceho zo Súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to najmä z dôvodu nedodržania pravidiel Súťaže alebo pri podozrení z nedodržania pravidiel Súťaže, porušenia právnych predpisov, jednania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, alebo ktoré môže na základe posúdenia usporiadateľa Súťaže ohroziť jeho oprávnené záujmy, porušovania pravidiel fair play, alebo iného škodlivého správania sa zo strany súťažiaceho ako je napríklad manipulácia s výsledkami alebo iné konanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledky Súťaže. Rozhodnutie podľa tohto článku je usporiadateľ Súťaže oprávnený urobiť kedykoľvek v priebehu Súťaže, a to až do okamihu odovzdania výhier. Ak napríklad dospeje Usporiadateľ k záveru, že výherca získal výhru v rozpore s týmito pravidlami, je oprávnený rozhodnúť o vylúčení súťažiaceho zo Súťaže aj po jej skončení.

7.3 Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých súťažiacich a Súťaž, vrátane týchto pravidiel, sa riadia právnym poriadkom Českej republiky s výnimkou článku 6, ktorý sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Aktuálne, úplné a záväzné znenie pravidiel Súťaže je k dispozícii na webovej adrese www.weleda.sk. V prípade akýchkoľvek nejasností sa súťažiaci môžu obrátiť s otázkou na info@weleda.sk.

V Prahe dňa 21. 2. 2018